ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ "ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ"!!!

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ "ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ"!!!
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ "ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ"!!!

Τετάρτη, 17 Μαΐου 2017

Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών....

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
11 Μαΐου 2017
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 1623
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οίκ. 20303/383

Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών (Ε.Μ.Φ) - Οργάνωση, Λειτουργία και Καθορισμός Δικαιολογητικών Εγγραφής

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ -ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄/98) και ιδίως του άρθρου 90 .

2. Το Π.Δ. 113/2014, «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α΄/180).

3. Το Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄/210).

4. Του Ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄/102), όπως ισχύει.

5. Των άρθρων 15 και 61 του Π.Δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (Α΄/170).

6. Του άρθρου 2 του Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄/114).

7. Τα άρθρα 1 και 2 του Ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων (Α΄/32).

8. Το άρθρο 4 παράγραφος 16 του Ν. 4038/2012 «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (Α΄/14).

9. Την παράγραφο 9 της υποπαραγράφου ΙΑ.7 «Ρυθμίσεις για το Επάγγελμα του Φορτοεκφορτωτή, τις Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης, τα Ιδιωτικά Γραφεία Εύρεσης Εργασίας για την Εφαρμογή των Νόμων 3919/2011 και 4038/2012», του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (Α΄/222).

10. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 4455/2017 , «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (Α΄/22).

11. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Αμοιβής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

12. Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών και βελτίωσης της εξυπηρέτησης και της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών προς τον πολίτη.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:`Αρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής - Γενικές Ρυθμίσεις

1. α. Οι φορτοεκφορτωτικές εργασίες διακίνησης φορτίου Λιμένα ή Ξηράς, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς της χρήσης του τόπου φόρτωσης και εκφόρτωσης των εμπορευμάτων ή άλλων κινητών πραγμάτων, διενεργούνται από πρόσωπα που είναι εφοδιασμένα με τη βεβαίωση της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν. 4455/2017 .

β. Ως φορτοεκφορτωτικές εργασίες διακίνησης φορτίου στο Λιμένα, νοούνται η οργάνωση και διακίνηση των φορτίων μεταξύ των πλοίων που μεταφέρουν το φορτίο και της ξηράς, είτε πρόκειται για εισαγωγή και εξαγωγή είτε για διαμετακόμιση του φορτίου, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η επεξεργασία, διακίνηση και προσωρινή αποθήκευση του φορτίου στον αντίστοιχο τερματικό σταθμό μεταφοράς φορτίου και η οποία σχετίζεται άμεσα με τη μεταφορά του φορτίου, με την εξαίρεση της αποθήκευσης, της αποσυσκευασίας, της ανασυσκευασίας ή κάθε άλλης υπηρεσίας προστιθέμενης αξίας που σχετίζεται με το διακινούμενο φορτίο (αποθηκευτικοί χώροι των εταιρειών).

γ. Ως φορτοεκφορτωτικές εργασίες διακίνησης των φορτίων στην Ξηρά, νοούνται η οργάνωση και διακίνηση των εξειδικευμένων και ειδικών ή επικίνδυνων φορτίων από το σημείο εναπόθεσης ή αποθήκευσης προς τα μεταφορικά μέσα και από τα μεταφορικά μέσα στους χώρους εναπόθεσης και αποθήκευσης (Κεντρικές αγορές, Εμπορευματικοί Σταθμοί), με την εξαίρεση της αποθήκευσης, της αποσυσκευασίας, της ανασυσκευασίας ή κάθε άλλης υπηρεσίας προστιθέμενης αξίας που σχετίζεται με το διακινούμενο φορτίο (αποθηκευτικοί χώροι των εταιρειών).

2. Στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 4455/2017 δεν περιλαμβάνονται:

α. Οι λιμενικές ζώνες Πειραιώς και Θεσσαλονίκης.

β. Φορτώσεις ή εκφορτώσεις από νομικά πρόσωπα που παρείχαν πριν τη δημοσίευση του Ν. 4093/2012, ως παραχωρησιούχοι ή πάροχοι αυτών λιμενικές υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης, εφόσον διατίθεται και συνεχίζει να υφίσταται σύστημα εκπαίδευσης σε θέματα υγείας και ασφάλειας του μόνιμου προσωπικού ή τυχόν συνεργαζόμενων με σύμβαση έργου, που διενεργείται από αναγνωρισμένο φορέα. Οι εργαζόμενοι των παραπάνω νομικών προσώπων και μόνον εφόσον διατηρείται σε ισχύ σχέση εξαρτημένης εργασίας ή σύμβαση έργου, θεωρούνται κατά περίπτωση ισοδύναμοι με τα πρόσωπα που είναι εφοδιασμένα με τη βεβαίωση της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν. 4455/2017 για την άσκηση της εταιρικής δραστηριότητας χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς.

γ. Φορτώσεις ή εκφορτώσεις γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, λιπασμάτων, γεωργικών εφοδίων ή άλλων ειδών που ανήκουν στους παραγωγούς από και προς τους τόπους παραγωγής και από και προς τους χώρους αποθήκευσης για λογαριασμό των παραγωγών.

δ. Φορτώσεις ή εκφορτώσεις ειδών σε χώρους βιομηχανικής παραγωγής, βιοτεχνικής δραστηριότητας, εμπορευματικά πάρκα και επιχειρηματικά πάρκα καθώς και σε κέντρα αποθήκευσης και διανομής.

3. Όλες οι φορτοεκφορτωτικές εργασίες της παραγράφου 1 καθορίζονται και εξειδικεύονται από το εκάστοτε ισχύον Επαγγελματικό Περίγραμμα Φορτοεκφορτωτή Λιμένα και Ξηράς με απόφαση του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

4. Οι φορτοεκφορτωτές μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους είτε μέσω ατομικής άσκησης επαγγέλματος είτε μέσω ομάδων ή ενώσεων ή επιχειρήσεων φορτοεκφορτώσεων είτε να απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Για τους φορτοεκφορτωτές που δεν απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας η αμοιβή τους συμφωνείται ελευθέρως. Σε κάθε άλλη περίπτωση εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης εργατικής νομοθεσίας. Οι φορτοεκφορτωτές ασφαλίζονται στον Ε.Φ.Κ.Α. σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία και τους κανονισμούς αυτού.
`Αρθρο 2
Δομή - Επίπεδα Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών

1. Το Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών (Ε.Μ.Φ.) που συστάθηκε με το Ν. 4093/2012 και λειτουργεί, ανήκει στην αρμοδιότητα του Τμήματος Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών της Διεύθυνσης Αμοιβής Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης («υπηρεσία»).

2. Το Ε.Μ.Φ. λειτουργεί ως δημόσιος κόμβος πιστοποίησης των προϋποθέσεων για τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος του φορτοεκφορτωτή, καθώς και ενημέρωσης των ενδιαφερομένων για την απασχόληση στον κλάδο, παρέχοντας ποσοτικά στοιχεία για τις εγγραφές ανά επίπεδο και ανά κατηγορία εγγραφών (Μητρώο Α Μητρώο Β΄ - Υποκατηγορίες, Υπομητρώο).

3. Το Ε.Μ.Φ περιλαμβάνει δύο (2) επίπεδα:

α. Το Μητρώο Α΄ (Εισαγωγικό).

β. Το Μητρώο Β΄, το οποίο υποδιαιρείται στα ακόλουθα Μητρώα (Υποκατηγορίες): αα. Μητρώο Β΄ - Φορτοεκφορτωτών Λιμένα,

ββ. Μητρώο Β΄ - Φορτοεκφορτωτών Ξηράς και

γγ. Μητρώο Β΄- Κατόχων `Αδειας Χειριστή Μηχανημάτων Έργου.

γ. Το μητρώο Α΄ και κάθε υποδιαίρεση- υποκατηγορία του Μητρώου Β΄ και το Υπομητρώο του άρθρου 4, λαμβάνει αυτοτελή αρίθμηση των ατομικών εγγραφών σε κάθε ένα από αυτά.`Αρθρο 3
Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά εγγραφής στο ΕΜΦ

1.α Για την εγγραφή στο Μητρώο Α΄ απαιτείται να συντρέχουν σωρευτικά στο πρόσωπο του αιτούντος οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

αα. Είναι Έλληνας πολίτης ή ομογενής ή πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοος τρίτης χώρας που εντάσσεται στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2003 και στον οποίο έχει χορηγηθεί άδεια διαμονής με δικαίωμα εργασίας,

ββ. Έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του,

γγ. Είναι υγιής, βάσει ιατρικής βεβαίωσης από δημόσια υπηρεσία ή ιατρό δημόσιου νοσοκομείου ή ιδιώτη ιατρό συμβεβλημένο με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και

δδ. Δεν έχει καταδικαστεί ή δεν διώκεται ποινικά στην Ελλάδα για τα αδικήματα της λαθρεμπορίας, της ληστείας, της κλοπής, της υπεξαίρεσης, της σωματεμπορίας, της εμπορίας και διακίνησης ναρκωτικών και του εμπρησμού.

β. Οι εκτελούντες φορτοεκφορτωτικές εργασίες Λιμένα εγγράφονται υποχρεωτικά στο Μητρώο Α. Οι εκτελούντες φορτοεκφορτωτικές εργασίες Ξηράς, εγγράφονται προαιρετικά στο Μητρώο εφόσον το επιθυμούν.

γ. Απαιτούμενα Υποβαλλόμενα Νόμιμα Δικαιολογητικά για την Εγγραφή στο Μητρώο Α΄ (Εισαγωγικό):

αα. Υπεύθυνη δήλωση - Αίτηση εγγραφής στο Ε.Μ.Φ., σύμφωνα με το Παράρτημα (1), με συμπληρωμένα όλα τα υποχρεωτικά πεδία- στοιχεία, κατά τα ειδικώς οριζόμενα στο άρθρο 9 της παρούσας.

ββ. Ευκρινές φωτοαντίγραφο εγγράφου, με το οποίο αποδεικνύονται τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος:

ββα. Έλληνες πολίτες: Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο.

βββ. Πολίτες κράτους - μέλους της Ε.Ε.: Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατήριο.

ββγ. Ομογενείς: Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.).

ββδ. Υπήκοοι τρίτων χωρών που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2003 και στους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια διαμονής με δικαίωμα εργασίας στην Ελλάδα: άδεια διαμονής με δικαίωμα εργασίας εν ισχύ μέχρι την ημέρα υποβολής των δικαιολογητικών στην υπηρεσία ή μέχρι την ημέρα υποβολής των δηλώσεων του περί πλήρωσης των προϋποθέσεων εγγραφής μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος.

γγ. Ιατρική βεβαίωση από δημόσια υπηρεσία ή ιατρό δημόσιου νοσοκομείου, ή ιδιώτη ιατρό συμβεβλημένο με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., από την οποία να προκύπτει ότι ο αιτών είναι υγιής.

δδ. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, σύμφωνα με το Παράρτημα (3), ότι δεν έχει καταδικαστεί ή δεν διώκεται ποινικά για τα αδικήματα της λαθρεμπορίας, της ληστείας, της κλοπής, της υπεξαίρεσης, της σωματεμπορίας, της εμπορίας και διακίνησης ναρκωτικών και του εμπρησμού.

2α. Προκειμένου να εγγραφεί στο Μητρώο Β΄ - Λιμένα, ο αιτών πρέπει να διαθέτει:

αα. Επαγγελματική εμπειρία, που αποδεικνύεται με ασφάλιση που αντιστοιχεί σε εκατόν ογδόντα (180) ένσημα, με οριστική εγγραφή στον Ε.Φ.Κ.Α., στον αντίστοιχο Κωδικό Ειδικότητας σε συνδυασμό με τον Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) του φορτοεκφορτωτή Λιμένα ή

ββ. Επαγγελματική εμπειρία, που αποδεικνύεται με ασφάλιση που αντιστοιχεί σε ενενήντα (90) ένσημα, με οριστική εγγραφή στον Ε.Φ.Κ.Α., στον αντίστοιχο Κωδικό Ειδικότητας του φορτοεκφορτωτή Λιμένα, σε συνδυασμό με τον Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.), και πιστοποίηση δεξιοτήτων φορτοεκφορτωτή Λιμένα, από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή άλλο διαπιστευμένο φορέα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), κατά ISO/IEC 17024, η οποία χορηγείται μετά την παρακολούθηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εκάστοτε ισχύοντος πιστοποιημένου Επαγγελματικού Περιγράμματος των Φορτοεκφορτωτών Λιμένα, όπως έχει εγκριθεί από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

β. Οι προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο Β΄ - Λιμένα που αναφέρονται στην περίπτωση α΄ ισχύουν και για τα πρόσωπα που είναι ήδη εγγεγραμμένα στο Μητρώο Α΄ κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας.

γ. Απαιτούμενα Υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά για την ένταξη στο Μητρώο Β Λιμένα.

αα. Υπεύθυνη δήλωση - Αίτηση εγγραφής στο Ε.Μ.Φ., σύμφωνα με το Παράρτημα (1), με συμπληρωμένα όλα τα υποχρεωτικά πεδία- στοιχεία, κατά τα ειδικώς οριζόμενα στο άρθρο 9 της παρούσας και

ββ. Λογαριασμό ασφαλισμένου ή βεβαίωση ασφαλισμένου από τον ΕΦΚΑ, με την οποία να βεβαιώνεται η Επαγγελματική εμπειρία, που αντιστοιχεί σε εκατόν ογδόντα (180) ένσημα, με οριστική εγγραφή στον Ε.Φ.Κ.Α., στον αντίστοιχο Κωδικό Ειδικότητας σε συν­δυασμό με τον Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) του φορτοεκφορτωτή Λιμένα ή

γγ. Λογαριασμό ασφαλισμένου ή βεβαίωση ασφαλισμένου από τον ΕΦΚΑ, με την οποία να βεβαιώνεται η Επαγγελματική εμπειρία, που αντιστοιχεί σε ενενήντα (90) ένσημα, με οριστική εγγραφή στον Ε.Φ.Κ.Α., στον αντίστοιχο Κωδικό Ειδικότητας του φορτοεκφορτωτή Λιμένα, σε συνδυασμό με τον Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) και

δδ. Πιστοποίηση δεξιοτήτων φορτοεκφορτωτή Λιμένα, από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή άλλο διαπιστευμένο φορέα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), κατά ISO/IEC 17024, η οποία χορηγείται μετά την παρακολούθηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εκάστοτε ισχύοντος πιστοποιημένου Επαγγελματικού Περιγράμματος των Φορτοεκφορτωτών Λιμένα, όπως έχει εγκριθεί από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

3α. Προκειμένου να εγγραφεί στο Μητρώο Β ΄ - Ξηράς, ο αιτών πρέπει να διαθέτει:

αα. Επαγγελματική εμπειρία, που αποδεικνύεται με ασφάλιση που αντιστοιχεί σε ογδόντα (80) ένσημα, με οριστική εγγραφή στον Ε.Φ.Κ.Α., στον αντίστοιχο Κωδικό Ειδικότητας του φορτοεκφορτωτή Ξηράς σε συνδυασμό με τον Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) ή

ββ. Επαγγελματική εμπειρία, που αποδεικνύεται με ασφάλιση που αντιστοιχεί σε σαράντα (40) ένσημα, με οριστική εγγραφή στον Ε.Φ.Κ.Α., στον αντίστοιχο Κωδικό Ειδικότητας του φορτοεκφορτωτή Ξηράς, σε συνδυασμό με τον Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ), και πιστοποίηση δεξιοτήτων φορτοεκφορτωτή Ξηράς από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή άλλο διαπιστευμένο φορέα από το Ε.ΣΥ.Δ., κατά ISO/IEC 17024, η οποία χορηγείται μετά την παρακολούθηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εκάστοτε ισχύοντος Πιστοποιημένου Επαγγελματικού Περιγράμματος των Φορτοεκφορτωτών Ξηράς, όπως έχει εγκριθεί από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

β. Οι προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο Β΄ - Ξηράς που αναφέρονται στην περίπτωση α΄ ισχύουν και για τα πρόσωπα που είναι ήδη εγγεγραμμένα στο Μητρώο Α΄ κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας.

γ. Απαιτούμενα Υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά Για την ένταξη στο Μητρώο Β΄ Ξηράς.

αα. Υπεύθυνη δήλωση - Αίτηση εγγραφής στο Ε.Μ.Φ., σύμφωνα με το Παράρτημα (1), με συμπληρωμένα όλα τα υποχρεωτικά πεδία- στοιχεία, κατά τα ειδικώς οριζόμενα στο άρθρο 9 της παρούσας και

ββ. Λογαριασμό ασφαλισμένου ή βεβαίωση ασφαλισμένου από τον ΕΦΚΑ, με την οποία να βεβαιώνεται η Επαγγελματική εμπειρία, που αντιστοιχεί σε ογδόντα (80) ένσημα, με οριστική εγγραφή στον Ε.Φ.Κ.Α., στον αντίστοιχο Κωδικό Ειδικότητας σε συνδυασμό με τον Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) του φορτοεκφορτωτή Ξηράς ή

γγ. Λογαριασμό ασφαλισμένου ή βεβαίωση ασφαλισμένου από τον ΕΦΚΑ, με την οποία να βεβαιώνεται η Επαγγελματική εμπειρία, που αντιστοιχεί σε σαράντα (40) ένσημα, με οριστική εγγραφή στον Ε.Φ.Κ.Α., στον αντίστοιχο Κωδικό Ειδικότητας του φορτοεκφορτωτή Ξηράς, σε συνδυασμό με τον Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) και

δδ. Πιστοποίηση δεξιοτήτων φορτοεκφορτωτή Ξηράς, από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή άλλο διαπιστευμένο φορέα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.Σ.Υ.Δ.), κατά ISO/IEC 17024, η οποία χορηγείται μετά την παρακολούθηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εκάστοτε ισχύοντος πιστοποιημένου Επαγγελματικού Περιγράμματος των Φορτοεκφορτωτών Ξηράς, όπως έχει εγκριθεί από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

δ. Οι μη εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Α΄, προκειμένου να ενταχθούν στο Μητρώο Β΄ - Ξηράς, πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών, προσκομίζουν και τα δικαιολογητικά της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1.

4α. Οι εφοδιασμένοι με `Αδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου εν ισχύ, ανεξαρτήτως του χρόνου απόκτησης της, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, οι οποίοι επιθυμούν να εκτελούν φορτοεκφορτωτικές εργασίες ως Χειριστές Μηχανημάτων ή/και Οχημάτων Φορτοεκφόρτωσης, εγγράφονται απευθείας στο Μητρώο Β΄ -Κατόχων `Αδειας Χειριστή Μηχανημάτων Έργου και παρέχουν τις υπηρεσίες τους τόσο στο Λιμένα όσο και στην Ξηρά.

β. Απαιτούμενα Υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά Για την ένταξη στο Μητρώο Β΄ Χειριστών

αα. Υπεύθυνη δήλωση - Αίτηση εγγραφής στο Ε.Μ.Φ., σύμφωνα με το Παράρτημα (1), με συμπληρωμένα όλα τα υποχρεωτικά πεδία- στοιχεία, κατά τα ειδικώς οριζόμενα στο άρθρο 9 της παρούσας και

ββ. Ευκρινές Αντίγραφο `Αδειας Χειριστή Μηχανημάτων Έργου εν ισχύ.`Αρθρο 4
Υπομητρώο Πιστοποιημένων Φορτοεκφορτωτών Λιμένα και Ξηράς και Κατόχων `Αδειας Χειριστή Μηχανημάτων Έργου

1α. Στο Υπομητρώο Πιστοποιημένων Φορτοεκφορτωτών μπορούν να εγγράφονται οι πιστοποιημένοι φορτοεκφορτωτές από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή άλλο διαπιστευμένο φορέα από το Ε.ΣΥ.Δ., κατά ISO/IEC 17024. Στο πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, μπορούν να συμμετέχουν οι Εγγεγραμμένοι στο Ε.Μ.Φ., στους οποίους περιλαμβάνονται και οι ήδη εγγεγραμμένοι φορτοεκφορτωτές του Μητρώου Β΄, με σκοπό την βελτίωση των τεχνικών τους δεξιοτήτων και την προσαρμογή τους στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, την τεχνογνωσία τους σε θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας και την αναβάθμιση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας.

β. Απαιτούμενα Υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά Για την ένταξη στο Υπομητρώο Πιστοποιημένων Φορτοεκφορτωτών Λιμένα, Ξηράς και Κατόχων `Αδειας Χειριστή Μηχανημάτων Έργου.

αα. Υπεύθυνη δήλωση - Αίτηση εγγραφής στο Ε.Μ.Φ., σύμφωνα με το Παράρτημα (1), με συμπληρωμένα όλα τα υποχρεωτικά πεδία- στοιχεία, κατά τα ειδικώς οριζόμενα στο άρθρο 9 της παρούσας.

ββ. Πιστοποίηση δεξιοτήτων φορτοεκφορτωτή Λιμένα, Ξηράς και Κατόχων `Αδειας Χειριστή Μηχανημάτων Έργου, από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ή άλλο διαπιστευμένο φορέα από το Ε.ΣΥ.Δ., κατά ISO/IEC 17024.

2. Η εγγραφή στο Υπομητρώο Πιστοποιημένων Φορτοεκφορτωτών του Μητρώου Β΄, ισχύει για όσο χρόνο διαρκεί η εγγραφή στο ΕΜΦ -Μητρώο Β.`Αρθρο 5
Διαδικασία Εγγραφής

1. Κατά τη διαδικασία εγγραφής σε έντυπη μορφή, η Υπεύθυνη Δήλωση- Αίτηση-Εγγραφής και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, συνυποβάλλονται στην υπηρεσία, τηρουμένων των διατάξεων της παρ.6.β. Κατά την εγγραφή σε ηλεκτρονική μορφή, ακολουθείται η διαδικασία των παρ.5,6 και 7.

2. Σε περίπτωση αίτησης εγγραφής σε έντυπη μορφή, η υπηρεσία εξετάζει την πληρότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών και, εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις, εγγράφει τον αιτούντα είτε στο Μητρώο Α΄ είτε σε μία (1) ή περισσότερες από τις κατηγορίες του Μητρώου Β΄ του Ε.Μ.Φ.. Εντός αποκλειστικής δεκαήμερης προθεσμίας από την ημέρα υποβολής των δικαιολογητικών εκδίδεται Βεβαίωση Συνδρομής των Νομίμων Προϋποθέσεων για την `Ασκηση του Επαγγέλματος του Φορτοεκφορτωτή (βεβαίωση), η οποία ισχύει για πέντε (5) έτη από την ημέρα έκδοσής της.

3. Με την υποβολή των δικαιολογητικών στην υπηρεσία για την εγγραφή στο Ε.Μ.Φ. η υπηρεσία ενημερώνει άμεσα τον αιτούντα ότι δεν μπορεί να ασκήσει νόμιμα το επάγγελμα του φορτοεκφορτωτή Λιμένα ή Ξηράς πριν τη χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης ή την άπρακτη παρέλευση της δεκαήμερης αποκλειστικής προθεσμίας.

4. Σε περίπτωση μη συνδρομής των σχετικών προϋποθέσεων, η υπηρεσία ενημερώνει αιτιολογημένα τον αιτούντα, εντός δεκαήμερης προθεσμίας, ότι δεν μπορεί να του χορηγηθεί η σχετική βεβαίωση και, επομένως, εκείνος δεν μπορεί να ασκήσει νόμιμα το επάγγελμα του φορτοεκφορτωτή.

5. α. Σε περίπτωση αίτησης εγγραφής σε ηλεκτρονική μορφή, η πλήρωση των προϋποθέσεων εγγραφής και η εμπρόθεσμη έκδοση και συγκέντρωση των δικαιολογητικών κατά την παράγραφο 6β, δηλώνεται ηλεκτρονικά από τον αιτούντα με επιλογή και αποδοχή των σχετικών υποχρεωτικών πεδίων του ηλεκτρονικού συστήματος.

β. Οι κατά τα ανωτέρω δηλώσεις πλήρωσης των προϋποθέσεων εγγραφής και της εμπρόθεσμης έκδοσης και συγκέντρωσης των δικαιολογητικών κατά την παράγραφο 6β, υπέχουν θέση Υπεύθυνης Δήλωσης επισύροντας τις έννομες συνέπειες, κατά την κείμενη νομοθεσία, σε περίπτωση δήλωσης αναληθών ή ανακριβών στοιχείων.

γ. Μετά τη συμπλήρωση όλων των σχετικών υποχρεωτικών πεδίων, η εγγραφή γίνεται αυτοματοποιημένα και εκδίδεται η βεβαίωση.

6. α. Ο αιτών υποχρεούται να έχει συγκεντρώσει όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται για την εγγραφή του, σε έντυπη μορφή, μέχρι την ημέρα υποβολής τους στην υπηρεσία ή μέχρι την ημέρα υποβολής των δηλώσεων του περί πλήρωσης των προϋποθέσεων εγγραφής του μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος.

β. Όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα εκδίδονται και συγκεντρώνονται υποχρεωτικά εντός του τελευταίου τριμήνου πριν την ημέρα υποβολής τους στην υπηρεσία για την εγγραφή σε έντυπη μορφή ή πριν την ημέρα των δηλώσεων πλήρωσης των προϋποθέσεων εγγραφής μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος. Η μη τήρηση της αποκλειστικής προθεσμίας συνεπάγεται την απόρριψη του αιτήματος εγγραφής στο Ε.Μ.Φ. Τα δικαιολογητικά τα οποία εμπίπτουν στην ανωτέρω αποκλειστική ρύθμιση είναι:

i. Η Ιατρική βεβαίωση από δημόσια υπηρεσία ή ιατρό δημόσιου νοσοκομείου, ή ιδιώτη ιατρό συμβεβλημένο με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., από την οποία να προκύπτει ότι ο αιτών είναι υγιής ως προϋπόθεση για την εγγραφή του στο Μητρώο Α΄, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.1.

ii. Ο λογαριασμός ασφαλισμένου ή βεβαίωση ασφαλισμένου από τον ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 3 παρ. 2 και 3, για την εγγραφή στο Μητρώο Β΄ - Λιμένα ή στο Μητρώο Β΄- Ξηράς.

Η μη τήρησης της αποκλειστικής προθεσμίας, συνεπάγεται την απόρριψη του αιτήματος της εγγραφής.

Από τον προηγούμενο χρονικό περιορισμό εξαιρούνται το πιστοποιητικό δεξιοτήτων φορτοεκφορτωτή που εκδίδεται και χορηγείται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ή άλλο διαπιστευμένο φορέα από το Ε.ΣΥ.Δ., καθώς και η `Αδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στην περ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 3.

7α. Ειδικά οι εγγεγραμμένοι μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποχρεούνται να φυλάσσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα, από τα οποία προκύπτει η πλήρωση των προϋποθέσεων εγγραφής τους επί πέντε (5) έτη από την ημερομηνία εγγραφής και έκδοσης της βεβαίωσης.

β. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά έγγραφα, προσκομίζονται υποχρεωτικά, εντός τεθείσας προθεσμίας, στην υπηρεσία, εφόσον ζητηθούν για έλεγχο της νομιμότητας εγγραφής λόγω αρμοδιότητας, δειγματοληπτικού ελέγχου, καταγγελίας, δικαστικής ή αστυνομικής έρευνας ή εισαγγελικής εντολής.

γ. Σε περίπτωση μη πλήρωσης των προϋποθέσεων εγγραφής, μη υποβολής τους εμπρόθεσμα ή σε περίπτωση αδυναμίας υποβολής τους για οποιονδήποτε λόγο (ενδεικτικά: απώλεια, καταστροφή, κλοπή, ληστεία, αδυναμία επικοινωνίας λόγω απροειδοποίητης αλλαγής στοιχείων επικοινωνίας - διεύθυνση κατοικίας, αριθμού τηλεφώνου, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στοιχεία εκπροσώπων ή πληρεξουσίων - και λοιποί λόγοι), ο ελεγχόμενος διαγράφεται και παύει η ισχύς της χορηγηθείσας βεβαίωσης.

δ. Ο ενδιαφερόμενος δύναται να εγγραφεί εκ νέου στο Ε.Μ.Φ., με νέα αυτοτελή διαδικασία εγγραφής, εφόσον, πέρα από τις ως άνω προϋποθέσεις εγγραφής των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 3, αποδεδειγμένα δεν διώκεται ή δεν καταδικάστηκε για τα εγκλήματα της ψευδούς δήλωσης, ψευδούς βεβαίωσης, πλαστογραφίας, νόθευσης εγγράφων και λοιπά συναφή εγκλήματα που αφορούν την νομιμότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών εγγράφων της προηγούμενης εγγραφής του. Η νέα βεβαίωση η οποία εκδίδεται ισχύει επί πέντε (5) έτη από την ημέρα έκδοσης της.`Αρθρο 6
Ανανέωση Εγγραφής στο ΕΜΦ

1. Η ανανέωση της εγγραφής στο Ε.Μ.Φ. μετά την πάροδο της πενταετούς διάρκειας ισχύος της βεβαίωσης γίνεται με την υποβολή από τον αιτούντα προς την υπηρεσία της σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης-Αίτησης Ανανέωσης εγγραφής του Παραρτήματος (2) με την οποία δηλώνει ότι πληροί τις σχετικές νόμιμες προϋποθέσεις εγγραφής στο Ε.Μ.Φ., σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 και ότι συντρέχουν σωρευτικά στο πρόσωπό του οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Είναι Έλληνας πολίτης ή ομογενής ή πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοος τρίτης χώρας που εντάσσεται στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2003 και στον οποίο έχει χορηγηθεί άδεια διαμονής με δικαίωμα εργασίας.

β. είναι υγιής, βάσει ιατρικής βεβαίωσης από δημόσια υπηρεσία ή ιατρό δημόσιου νοσοκομείου ή ιδιώτη ιατρό συμβεβλημένο με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

γ. δεν έχει καταδικαστεί ή δεν διώκεται ποινικά για τα αδικήματα της λαθρεμπορίας, της ληστείας, της κλοπής, της υπεξαίρεσης, της σωματεμπορίας, της εμπορίας και διακίνησης ναρκωτικών και του εμπρησμού.

2 α. Η Υπεύθυνη Δήλωση - Αίτηση της παρ.(1). (Παράρτημα 2), υποβάλλεται υποχρεωτικά στην υπηρεσία, στην έντυπη μορφή εγγραφής ή μέσω της ηλεκτρονικής εγγραφής, το αργότερο μία (1) ημέρα πριν από την ημερομηνία λήξης ισχύος της χορηγηθείσας Βεβαίωσης εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 2. Με την παρέλευση της ημερομηνίας ισχύος της χορηγηθείσας Βεβαίωσης εγγραφής, επέρχεται αυτοδικαίως η παύση ισχύος της και ο εγγεγραμμένος διαγράφεται από το Ε.Μ.Φ., κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 παρ.1 α.

β. Η ανανέωση της εγγραφής γίνεται σε αντιστοιχία με την ήδη χορηγηθείσα βεβαίωση εγγραφής (επίπεδα, υποκατηγορίες).

γ. Η ανανέωση της εγγραφής λογίζεται ως νέα εγγραφή στο ΕΜΦ., εκδίδεται νέα Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων για την `Ασκηση του Επαγγέλματος του Φορτοεκφορτωτή, η οποία ισχύει για πέντε (5) έτη, από την ημερομηνία έκδοσης και χορηγείται νέος Αριθμός Μητρώου Εγγραφής (Α.ΜΗ.Ε).

δ. Σε κάθε περίπτωση διενέργειας ελέγχου της νομιμότητας εγγραφής λόγω αρμοδιότητας, δειγματοληπτικού ελέγχου, καταγγελίας, δικαστικής ή αστυνομικής έρευνας ή εισαγγελικής εντολής, ο εγγεγραμμένος στο Ε.Μ.Φ., υποχρεούται να εκδώσει και προσκομίσει στην υπηρεσία, εντός τεθείσας προθεσμίας, κάθε απαραίτητο δικαιολογητικό έγγραφο, από το οποίο προκύπτει η πλήρωση των νομίμων προϋποθέσεων εγγραφής του στο Ε.Μ.Φ. Η έκδοση και η συγκέντρωση των δικαιολογητικών εγγράφων εξαιρείται της προθεσμίας του άρθρου 5 παρ.6.

ε. Κατά τον διενεργούμενο έλεγχο, ισχύουν οι ρυθμίσεις του άρθρου 5 παρ.7 περ.γ. και δ., ανεξάρτητα από τη διαδικασία εγγραφής (έντυπη ή ηλεκτρονική).`Αρθρο 7
Διαγραφή από το Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών και από το Υπομητρώο Πιστοποιημένων Φορτοεκφορτωτών Λιμένα, Ξηράς και Κατόχων `Αδειας Χειριστή Μηχανημάτων Έργου του Μητρώου Β΄

1. Οι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών (Μητρώο Α-Β), διαγράφονται από την υπηρεσία στις ακόλουθες, αποκλειστικές, περιπτώσεις:

α. Αυτοδικαίως, με την παρέλευση των πέντε (5) ετών από την ημέρα έκδοσης της Βεβαίωσης του άρθρου 5 παρ. 2.

β. Κατόπιν υποβολής αιτήματος διαγραφής από τον ίδιο τον εγγεγραμμένο. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί, πριν από την έκδοση της διοικητικής πράξης διαγραφής του, να παραιτηθεί από την αίτησή του. Ανάκληση της αίτησης διαγραφής δεν μπορεί να γίνει μετά την έκδοση της διοικητικής πράξης διαγραφής.

γ. Στην περίπτωση Διενέργειας του Υποχρεωτικού Δειγματοληπτικού Ελέγχου, με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας σε τυχαίο δείγμα κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 1 και 2 του Ν. 4250/2014 . Η άμεση ανάκληση της διοικητικής πράξης εγγραφής επιφέρει την άμεση διαγραφή από το Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών.

δ. Στην περίπτωση κατά την οποία με Δικαστική απόφαση ακυρώθηκε, ανακλήθηκε ή τροποποιήθηκε, εν όλω ή εν μέρει η οριστική ασφαλιστική κάλυψη ατόμου, η οποία αποτέλεσε προϋπόθεση για την εγγραφή του στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών.

ε. Στην περίπτωση κατά την οποία εγγεγραμμένος καταδικάστηκε ή διώκεται ποινικά για τα αδικήματα της λαθρεμπορίας, της ληστείας, της κλοπής, της υπεξαίρεσης, της σωματεμπορίας, της εμπορίας και διακίνησης ναρκωτικών, του εμπρησμού, της ψευδούς ή αναληθούς δήλωσης γεγονότος ή στοιχείων, ψευδούς βεβαίωσης, πλαστογραφίας, νόθευσης εγγράφου και λοιπά συναφή εγκλήματα.

στ. Η άσκηση δίωξης, η καταδίκη και οι δικαστικές αποφάσεις των ανωτέρω περιπτώσεων δ και ε, γνωστοποιούνται στην υπηρεσία από τον ίδιο τον εγγεγραμμένο στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών ή από τρίτα πρόσωπα επωνύμως ή από την αρμόδια αστυνομική, δικαστική ή εισαγγελική αρχή με την υποβολή των σχετικών αποφάσεων και αποδεικτικών δικαστικών εγγράφων.

ζ. Στην περ. γ της παρ. 7, του άρθρου 5, εφόσον ακολουθήθηκε η ηλεκτρονική διαδικασία εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών.

η. Εφόσον, σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 5, κατά τον διενεργηθέντα έλεγχο, διαπιστωθεί ότι ο εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών δεν εξέδωσε και δεν συγκέντρωσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής εντός του τελευταίου τριμήνου πριν την ημέρα των δηλώσεων πλήρωσης των προϋποθέσεων εγγραφής μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος.

θ. Στην περίπτωση που δεν εκδοθεί και δεν προσκομισθεί αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, εντός τεθείσας προθεσμίας, στο πλαίσιο διενεργηθέντος ελέγχου.

ι. Εφόσον διαπιστωθεί ότι το υποβληθέν ή δηλωθέν πιστοποιητικό δεξιοτήτων φορτοεκφορτωτή, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως προϋπόθεση εγγραφής, κατά το άρθρο 3 παρ. 2 και 3 και άρθρο 4 της παρούσας, δεν εκδόθηκε από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή άλλο διαπιστευμένο φορέα από το Ε.ΣΥ.Δ. κατά ISO/IEC 17024.

ια. Στην περίπτωση παύσης της ισχύος της `Αδειας Χειριστή Μηχανημάτων Έργου.

2α. Ο εγγεγραμμένος στο Υπομητρωο Πιστοποιημένων φορτοεκφορτωτών του Μητρώου Β΄ διαγράφεται από αυτό, εφόσον διαπιστωθεί ότι το υποβληθέν ή δηλωθέν πιστοποιητικό δεξιοτήτων φορτοεκφορτωτή δεν εκδόθηκε από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή άλλο διαπιστευμένο φορέα από το Ε.ΣΥ.Δ. κατά ISO/IEC 17024.

β. Η διαγραφή από το Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών επιφέρει την ταυτόχρονη διαγραφή και από Υπομητρώο Πιστοποιημένων Φορτοεκφορτωτών του Μητρώου Β.`Αρθρο 8
Σύστημα διαχείρισης και Βάσης Δεδομένων του ΕΜΦ

1. Το Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών (Μητρώο Α΄ και Μητρώο Β΄) και το Υπομητρωο Πιστοποιημένων Φορτοεκφορτωτών του Μητρώου Β΄, αποτελούν μία βάση δεδομένων στην οποία καταχωρούνται υποχρεωτικά τα στοιχεία των εγγεγραμμένων σε αυτά.

2. Στην ως άνω βάση δεδομένων καταχωρούνται υποχρεωτικά τα ακόλουθα στοιχεία:

α. Όλα τα προσωπικά στοιχεία και τα στοιχεία επικοινωνίας των εγγεγραμμένων, όπως αυτά δηλώνονται και συμπληρώνονται υποχρεωτικά από τους ίδιους με την υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης - Αίτησης των Παραρτημάτων (1) ή (2), κατά περίπτωση.

β. Το επίπεδο (Μητρώο Α΄ ή Μητρώο Β΄), οι υποκατηγορίες - υποδιαιρέσεις του Μητρώου Β΄ στις οποίες είναι εγγεγραμμένος και ο Αριθμός Μητρώου Φορτοεκφορτωτή ανά επίπεδο και υποκατηγορία του Μητρώου Β΄.

γ. Η ημερομηνία εγγραφής, ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημέρα λήξης ισχύος της πενταετούς διάρκειας Βεβαίωσης εγγραφής.

δ. Όλες οι γενόμενες διαγραφές, επανεγγραφές, αλλαγές εγγραφών, ανά επίπεδο και υποκατηγορίες, καθώς και οι απορρίψεις αιτημάτων εγγραφών ανά άτομο.

ε. Η Πιστοποίηση δεξιοτήτων φορτοεκφορτωτή, η οποία χρησιμοποιήθηκε ως δικαιολογητικό για την εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών και στο Υπομητρώο Πιστοποιημένων Φορτοεκφορτωτών Λιμένα, Ξηράς και Κατόχων `Αδειας Χειριστή Μηχανημάτων Έργου.`Αρθρο 9
Παραρτήματα

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης, τα ακόλουθα Παραρτήματα:

α. Παράρτημα (1): «Υπεύθυνη Δήλωση - Αίτηση Εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών».

β. Παράρτημα (2): Υπεύθυνη Δήλωση - Αίτηση Ανανέωσης Εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών».

Η χρήση του εντύπου του παραρτήματος (1) ή (2) κατά περίπτωση και η συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων στοιχείων-πεδίων με τα προσωπικά στοιχεία, τα στοιχεία επικοινωνίας, καθώς και το δηλωθέν περιεχόμενο με τις αντίστοιχες επιλογές εγγραφής από τον αιτούντα, είναι υποχρεωτική. Η μη συμπλήρωση όλων των κατά τα ανωτέρω δεδομένων συνεπάγεται την απόρριψη του αιτήματος εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών ή/και στο Υπομητρώο Πιστοποιημένων Φορτοεκφορτωτών. Κάθε αλλαγή ή διόρθωση που αφορά τα προσωπικά στοιχεία, τα στοιχεία επικοινωνίας, εκπροσώπου και του δηλωθέντος περιεχομένου, δηλώνεται υποχρεωτικά στην Υπηρεσία με την υποβολή νέας Υπεύθυνης Δήλωσης - Αίτησης, με την επισήμανση της αλλαγής ή διόρθωσης στο περιεχόμενο της δήλωσης.

Είναι επιτρεπτή, κατά την κρίση της υπηρεσίας στη διακριτική ευχέρεια της οποίας ανήκει η αποδοχή ή μη, η χρήση και η υποβολή άλλου μορφότυπου εντύπου υπό τον διακριτικό τίτλο «Υπεύθυνη Δήλωση - Αίτηση Εγγραφής» ή «Υπεύθυνη Δήλωση - Αίτηση Ανανέωσης Εγγραφής» μόνον εφόσον αναγράφονται σε αυτό και είναι πλήρως συμπληρωμένα, όλα τα υποχρεωτικά δηλούμενα στοιχεία και το δηλωθέν περιεχόμενο του εντύπου του Παραρτήματος (1) ή (2) κατά περίπτωση.

γ. Παράρτημα (3): «Υπεύθυνη Δήλωση περί μη δίωξης ή καταδίκης σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1», η οποία αφορά την εγγραφή στο μητρώο Α.

δ. Παράρτημα (4): «Βεβαίωση Συνδρομής των Νομίμων Προϋποθέσεων για την `Ασκηση του Επαγγέλματος του Φορτοεκφορτωτή».`Αρθρο 10
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Μαΐου 2017
Οι Υπουργοί Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής


ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Ι.Κ.Α

Καλωσορίσατε στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία «Βεβαίωση Συντάξεων (Για Φορολογική Χρήση)».
Μέσω της υπηρεσίας αυτής, έχετε τη δυνατότητα πληκτρολογώντας τα απαιτούμενα ασφαλιστικά σας στοιχεία να εκδόσετε τη «Βεβαίωση Συντάξεων Για Φορολογική Χρήση». Η υπηρεσία αυτή απευθύνεται σε όλες τις κατηγορίες των συνταξιούχων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑ(τ.ΕΤΕΑΜ) και του ενταχθέντος κλάδου σύνταξης τ.ΤΑΠ-ΟΤΕ (δηλαδή τα τέσσερα πρώτα ψηφία του Α.Μ. ΔΙΑΣ ειναι 0150, 0151 και 0416 αντίστοιχα).

Πληροφορίες/Οδηγίες
Βλέπε εδώ δείγμα ενημερωτικού σημειώματος
Κάτοικος
Α.Μ. (γράμματα & νούμερα)
Α.Μ. ΔΙΑΣ (χωρίς κενά)
A.M.K.A.
Α.Φ.Μ.
Έτος
Κωδικός Οπτικής Επιβεβαίωσης

Ανανέωση
Εισάγετε εδώ τον Κωδικό Οπτικής Επιβεβαίωσης
όπως εμφανίζεται αριστερά


Καθαρισμός