Τρίτη, 3 Ιουλίου 2018

Ασφαλιστική κάλυψη για παροχή υγειονομικής περίθαλψης στα ενήλικα μέλη οικογένειας ασφαλισμένου υπηκόου πολίτη τρίτης χώραςΣΧΕΤ: Άρθρο 39 του Ν. 4546/2018.(φεκ. 101 τ.Α' /12-06-2018)

Για το παραπάνω θέμα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με την εγκύκλιο 20/26-04-2018 είχαν δοθεί οδηγίες για θέματα ασφαλιστικής ικανότητας και μεταξύ άλλων στη σελ.4 παρ.5.β αναφέρεται:

β) «Ασφαλισμένοι πολίτες τρίτων χωρών και τα μέλη οικογένειάς τους, όπως αυτά ορίζονται στην περίπτωση λγ' της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4251/2014 (Α' 80), δικαιούνται παροχές ασθένειας, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις μόνιμης και νόμιμης διαμονής.»

Συγκεκριμένα ως μέλη οικογένειας ασφαλισμένου υπηκόου τρίτης χώρας θεωρούνται ρητά (ν.4251/2014 άρθρο 1 παρ.λγ):

1. Ο έτερος των συζύγων εφόσον έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

2. Τα κάτω των 18 ετών άγαμα τέκνα , συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που έχουν νομίμως υιοθετηθεί.

Σας γνωρίζουμε ότι με νέα νομοθετική ρύθμιση του άρθρου 39 του Ν. 4546/2018προστέθηκε στην περίπτωση ε' του άρθρου 6 του ν.4251/2014 νέο εδάφιο ως εξής:

Τα τέκνα των πολιτών τρίτων χωρών μετά την ενηλικίωση τους συνεχίζουν να ασφαλίζονται για υγειονομική περίθαλψη ως έμμεσα μέλη, στον οικείο ασφαλιστικό φορέα του γονέα, σύμφωνα με την ασφαλιστική νομοθεσία για υγειονομική περίθαλψη που ισγύει για τους ημεδαπούς και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της μόνιμης και νόμιμης διαμονής στη χώρα.

Συνεπώς από την ημερομηνία δημοσίευσης (12-06-2018) της αναφερόμενης σχετικής διάταξης νόμου ισχύουν όσα προαναφέρονται υπογραμμισμένα.

Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝ. ΜΠΛΕΚΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦO AN. ΠΡ/ΝΗ ΔΙΟΙΚ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

.. για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο, οι συντελεστές του φόρου μειώνονται κατά τριάντα τοις εκατό (30%)


Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α 115/29-6-2018) Παράταση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.

2. Την έκτακτη περίπτωση της εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης αντιμετώπισης των συνεπειών του προσφυγικού σε νησιά του Αιγαίου με παράταση της προθεσμίας που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 2859/2000 (Α΄ 248), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 74 του ν. 4509/2017 (Α΄ 201). 3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:


παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 2859/2000 (Α΄ 248), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 74 του ν. 4509/2017
(Α΄ 201), αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Μέχρι 31.12.2018 για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο, οι συντελεστές του φόρου μειώνονται κατά τριάντα τοις εκατό (30%), εφόσον πρόκειται για αγαθά τα οποία, κατά το χρόνο που ο φόρος γίνεται απαιτητός: α) βρίσκονται στα νησιά αυτά και παραδίδονται από υποκείμενο στο φόρο που είναι εγκατεστημένο στα νησιά αυτά, β) πωλούνται με προορισμό τα νησιά αυτά από υποκείμενο στο φόρο, εγκατεστημένο σε οποιοδήποτε μέρος του εσωτερικού της χώρας, προς αγοραστή υποκείμενο ή προς μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο, εγκατεστημένο στα νησιά αυτά, γ) αποστέλλονται ή μεταφέρονται προς υποκείμενο στο φόρο ή προς μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο που είναι εγκατεστημένο στα νησιά αυτά, στα πλαίσια της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών, δ) εισάγονται στα νησιά αυτά. Η πιο πάνω μείωση των συντελεστών δεν ισχύει για τα καπνοβιομηχανικά προϊόντα και τα μεταφορικά μέσα.».
......
Αθήνα, 29 Ιουνίου 2018

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Πρωθυπουργός
ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑ
Σ

Έναρξη λειτουργίας Κέντρων Ενημέρωσης - Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.Έναρξη λειτουργίας Κέντρων Ενημέρωσης - Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.).

ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ (ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α΄/27-5-2016) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ιδίως τα άρθρα 78 έως και 95, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 102 του ν. 4497/2017«διατάξεις για την εύρυθμη λειτουργία της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. και των Κ.Ε.Υ.Δ.» (ΦΕΚ 171/ Α΄/13-11-2017).

β) Του άρθρου 50 του ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 241/Α΄/ 23.12.2016) «Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις».


γ) Του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22.9.2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

δ) Του π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α΄/23.9.2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

ε) Του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α΄/4.11.2016) «Ανασύσταση και μετονομασία Υπουργείου και δικτύων».

στ) Του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/5.11.2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

ζ. Του π.δ. 20/2018 (Α΄ 35) με θέμα «Αποδοχή παραίτησης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης».

η. Του π.δ. 22/2018 (Α 37) με θέμα «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Την υπ’ αριθμ. Υ155/7.7.2016 (ΦΕΚ 362/Υ.Ο.Δ.Δ./11.7.2016 και 408/Υ.Ο.Δ.Δ./27.7.2016 - διόρθωση σφάλματος), απόφαση του Πρωθυπουργού για διορισμό του Φώτη Κουρμούση στη θέση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα, της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ).

3. Την υπ’ αριθμ. 88830/10-7-2017 απόφαση του ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ. «Καθορισμός εδρών των Κέντρων Ενημέρωσης -Υποστήριξης Δανειοληπτών (ΚΕΥΔ)» (ΦΕΚ 2853/Β΄), καθώς και των υπ’ αριθμ. 88823/10-7-2017 και 121491/ 6-11-2017 (ΦΕΚ 2853/Β΄ και 3969/Β΄, αντίστοιχα), αποφάσεων επίσης του ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ. «Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Κέντρων Ενημέρωσης - Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.)».

4. Την υπ’ αριθμ. 52241/15-05-2018 εισήγηση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους προς το Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ.).

5. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α) Την έναρξη λειτουργίας των κάτωθι αναφερομένων Κέντρων Ενημέρωσης-Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ):

1. Το ΚΕΥΔ με έδρα το Δήμο Αμαρουσίου, στην Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών.

2. Το ΚΕΥΔ με έδρα το Δήμο Χαλανδρίου, στην Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών.

3. Το ΚΕΥΔ με έδρα το Δήμο Περιστερίου, στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών.

4. Το ΚΕΥΔ με έδρα το Δήμο Γλυφάδας, στην Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου Τομέα Αθηνών.

5. Το ΚΕΥΔ με έδρα το Δήμο Καλλιθέας, στην Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου Τομέα Αθηνών.

6. Το ΚΕΥΔ με έδρα το Δήμο Καβάλας, στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας.

7. Το ΚΕΥΔ με έδρα το Δήμο Βέροιας, στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας.

8. Το ΚΕΥΔ με έδρα το Δήμο Σερρών, στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών.

9. Το ΚΕΥΔ με έδρα το Δήμο Ρόδου, στην Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου.

10. Το ΚΕΥΔ με έδρα το Δήμο Χανίων, στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.

Β) Ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Κέντρων Ενημέρωσης - Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.) ορίζεται η ημερομηνία της δημοσίευσης της παρούσας απόφασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ.) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Ιουνίου 2018

Ο Πρόεδρος

Ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ

Τα Μέλη

Η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Ο Υπουργός Οικονομικών ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

..περί μείωσης εισφοράς κατά 50% ασφαλισμένων που συμπληρώνουν 40 έτη ασφάλισηςΤροποποίηση της εγκυκλίου 14/2018 περί μείωσης εισφοράς κατά 50% ασφαλισμένων που συμπληρώνουν 40 έτη ασφάλισης

ΣΧΕΤ: Η εγκύκλιος 14/2018 της Διοίκησης του ΕΦΚΑ

Με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο της Δ/νσης Εισφορών Μη Μισθωτών ΕΦΚΑ προσδιορίστηκε, μεταξύ άλλων, το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 13 άρθρο 39 του Ν. 4387/2016 περί μείωσης εισφοράς κατά 50% ασφαλισμένων που συμπληρώνουν 40 έτη ασφάλισης. Ειδικότερα: Αναφέρεται ότι η νέα διάταξη δεν έχει εφαρμογή σε απασχολούμενους συνταξιούχους.

Με την παρούσα τροποποιείται η εν λόγω εγκύκλιος κατά τούτο:

Στην νέα διάταξη εμπίπτουν απασχολούμενοι συνταξιούχοι, ανεξαρτήτως του χρόνου συνταξιοδότησης και ανάληψης της νέας εργασίας ή δραστηριότητας, που έχουν συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης πριν την συνταξιοδότηση.

Παράδειγμα: ασφαλισμένος π. ΤΣΑΥ που έχει καταστεί συνταξιούχος με τη συμπλήρωση της χρονικής προϋπόθεσης των 40 ετών ασφάλισης, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω διάταξης περί καταβολής μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών, εφόσον απασχοληθεί εκ νέου.

Παρακαλούμε με ευθύνη των Προϊσταμένων Δ/νσεων και Υποκαταστημάτων να λάβει γνώση ενυπόγραφα το προσωπικό αρμοδιότητάς σας.

Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΦΚΑ ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΕΜΠΟΣ

Ακριβές αντίγραφο Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Μ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΑΔΕ εγκύκλιοι και αποφάσεις

Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α.
...αναφορικά με την τροποποίηση των άρθρων 18, 19 και72 παρ. 18 του ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας- Κ.Φ.Δ., Α’ 170)

..σχετικά με την υπαγωγή στην ασφάλιση για υγειονομική περίθαλψη και Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους μισθωτούς και μη μισθωτούς ασφαλισμένους του Ε.Φ.Κ.Α. και στους ανέργους«Γνωστοποίηση των διατάξεων 22 και 23 του ν. 4529/2018 (A’56) σχετικά με την υπαγωγή στην ασφάλιση για υγειονομική περίθαλψη και Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους μισθωτούς και μη μισθωτούς ασφαλισμένους του Ε.Φ.Κ.Α. και στους ανέργους» 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων, σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 56 τ. Α’ δημοσιεύθηκε ο νόμος 4529/2018, με τίτλο «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με ορισμένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του δικαίου ανταγωνισμού των κρατών –μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις», όπου με το άρθρο 22 καθορίζονται οι προϋποθέσεις υπαγωγής στην ασφάλιση για υγειονομική περίθαλψη και με το άρθρο 23 καθορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης ασφαλιστικής ικανότητας για υγειονομική περίθαλψη των ενταχθέντων στον Ε.Φ.Κ.Α κλάδων, τομέων και λογαριασμών υγείας.


A.Άρθρο 22

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 22:

- καθορίζονται τα πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α. για παροχές υγειονομικής περίθαλψης και προσδιορίζονται ενιαία τα πρόσωπα που θεωρούνται μέλη οικογενείας των άμεσα ασφαλισμένων και των συνταξιούχων λόγω αναπηρίας ή γήρατος ή των δικαιούχων εξωιδρυματικού επιδόματος,

- αναδιατυπώνονται οι διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 48 του ν.3996/2011 (Α’170) και

- αναμορφώνεται η ισχύουσα νομοθεσία ώστε να ασφαλίζονται και τα άγαμα τέκνα που σπουδάζουν σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Κέντρα/Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης ή στο «Μεταλυκειακό έτος- τάξη μαθητείας», τα ανάδοχα τέκνα, τα τέκνα με αναπηρία άνω του 67% που εργάζονται ή απασχολούνται είτε για βιοποριστικούς λόγους είτε για λόγους εργασιοθεραπείας ή απασχολησιοθεραπείας, καθώς και τα εκτός γάμου εγγόνια, εφόσον ο γονέας δεν ασφαλίζεται από ίδιο δικαίωμα.

Συγκεκριμένα, στον Κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών του Ε.Φ.Κ.Α. υπάγονται για παροχές υγειονομικής περίθαλψης οι άμεσα ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι των πρώην Κλάδων Υγείας των παρακάτω ασφαλιστικών οργανισμών που εντάχθηκαν από 1-1-2017 στον Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και τα μέλη οικογενείας τους, ως ακολούθως: -οι υπαγόμενοι στην ασφάλιση του πρώην Κλάδου Ασθένειας του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., του Τομέα Ασφαλισμένων του Δημοσίου και του Τομέα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, -οι υπαγόμενοι στην ασφάλιση του πρώην Κλάδου Υγείας του Ο.Α.Ε.Ε. -οι υπαγόμενοι στην ασφάλιση του πρώην Κλάδου Υγείας του Ο.Γ.Α. -οι υπαγόμενοι στην ασφάλιση του πρώην Κλάδου Υγείας του Ε.Τ.Α.Α. -οι υπαγόμενοι στην ασφάλιση του πρώην Κλάδου Υγείας του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. -οι υπαγόμενοι στην ασφάλιση του πρώην Κλάδου Υγείας του Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε. 2. Ως μέλη οικογένειας όλων των ανωτέρω ασφαλιζομένων προσώπων και συνταξιούχων λόγω αναπηρίας ή γήρατος ή δικαιούχων εξωιδρυματικού επιδόματος θεωρούνται:

Εκκαθάριση εισφορών Μη Μισθωτών Ασφαλισμένων


Εκκαθάριση εισφορών Μη Μισθωτών Ασφαλισμένων

Με τις διατάξεις του Ν.4387/2016 (σχετ.1) και των Υπουργικών Αποφάσεων (σχετ.2) προβλέπεται ότι, από 1.1.2017 η βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών των υπόχρεων Αυτοαπασχολούμενων, Ελεύθερων Επαγγελματιών και Αγροτών, καθορίζεται με βάση το Καθαρό Φορολογητέο Αποτέλεσμα (ΚΦΑ) από την άσκηση δραστηριότητάς τους κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος. Με τις ίδιες Υπουργικές Αποφάσεις, προβλέπεται ότι η βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών προκύπτει από το πιο πρόσφατο εκκαθαρισμένο φορολογικό έτος. Τυχόν διαφορά που προκύπτει μετά τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών, βάσει του πραγματικού εισοδήματος του προηγούμενου φορολογικού έτους, αναζητείται και συμψηφίζεται, ισομερώς κατανεμημένη, σε μηνιαία βάση, ως το μήνα Δεκέμβριο εκάστου έτους.

Αθήνα, 27 /4 / 2018 Αρ. Πρωτ.:ΔΙΕΙΣΦΜΜ/392/562805
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 21


Σύμφωνα με την οδηγία της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Ασφάλισης ΥΠΕΚΑΑ (σχετ.3), σε περίπτωση που από την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών προκύψει ότι ο ασφαλισμένος έχει καταβάλει επιπλέον ποσό (πιστωτικό υπόλοιπο), αυτό επιστρέφεται αυτόματα με πίστωση του Τραπεζικού Λογαριασμού, μέχρι την 31.1 του επόμενου έτους. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν επιθυμεί την επιστροφή του πιστωτικού υπολοίπου, αυτό μπορεί να παραμείνει στον λογαριασμό του και να συμψηφιστεί με τις ασφαλιστικές εισφορές του επόμενου ή επόμενων μηνών, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα έως 31.12 του έτους που αφορά η εκκαθάριση. Τέλος, παρέχονται οδηγίες για τη διαχείριση χρεωστικού και πιστωτικού υπολοίπου κατά την πρώτη διαδικασία εκκαθάρισης ασφαλιστικής οφειλής 2017

... περί χορήγησης προσωρινής σύνταξης«Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 29 του Ν.4387/2016, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4499/2017 περί χορήγησης προσωρινής σύνταξης.»

Σχετ.: 1) η με αρ. 4/2018 Εγκύκλιος και το με αρ. Σ40/13/06-03-2017 Γ.Ε., 2) η με αρ. 23/2016 Εγκύκλιος του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και 3) η με αρ. 20/2016 Εγκύκλιος του τ. ΟΑΕΕ.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων και σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με αφορμή αίτημα ασφαλισμένου, παρέχονται οι κάτωθι συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 29 του Ν.4387/2016, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4499/2017:

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 29 του Ν.4387/2016, δεν εκδίδεται πράξη προσωρινής σύνταξης, μεταξύ άλλων, και στην περίπτωση που δεν έχει διακοπεί η εργασία/αυτοαπασχόληση κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης, καθώς και όταν χορηγείται ήδη προσωρινή ή οριστική σύνταξη για την ίδια αιτία.

Επίσης, το άρθρο 2 του Ν.4499/2017, με το οποίο προστέθηκε άρθρο 29Α μετά το άρθρο 29 του Ν.4387/2016, στην παράγραφο 7 αυτού προβλέπει ότι, η διάταξη περί καταβολής προσωρινής σύνταξης, όταν η αίτηση συνταξιοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά, δεν εφαρμόζεται, μεταξύ άλλων, όταν δεν έχει διακοπεί η εργασία/αυτοαπασχόληση κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης

συνταξιοδότησης ή όταν αναληφθεί μεταγενέστερα, καθώς και όταν χορηγείται ήδη προσωρινή ή οριστική σύνταξη για την ίδια αιτία.

Ο νομοθέτης με τις ανωτέρω διατάξεις έλαβε μέριμνα για την προστασία και διατήρηση ενός κατώτατου εισοδήματος των ασφαλισμένων που κάνουν αίτηση για συνταξιοδότηση, για το χρονικό διάστημα από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης συνταξιοδότησης. Η μέριμνα αυτή αφορά ασφαλισμένους που χάνουν το εισόδημα από την εργασία τους λόγω διακοπής αυτής, έχουν όλες τις προϋποθέσεις για λήψη οριστικής σύνταξης και δεν λαμβάνουν άλλο εισόδημα από κύρια σύνταξη για την ίδια αιτία.

Κατόπιν αυτού και με δεδομένο ότι σκοπός του νομοθέτη είναι η διατήρηση ενός ελάχιστου επιπέδου εισοδήματος του συνταξιούχου, στις περιπτώσεις που ο ασφαλισμένος έχει υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης μέχρι 31/12/2016 σε περισσότερους του ενός ασφαλιστικούς φορείς στους οποίους πληροί τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης για την ίδια αιτία, για λόγους ίσης μεταχείρισης και χρηστής διοίκησης, εφόσον έχει τις προϋποθέσεις λήψης προσωρινής σύνταξης και από τους δύο ενταχθέντες στον ΕΦΚΑ ασφαλιστικούς φορείς, παρέχεται η δυνατότητα καταβολής μιας μόνο προσωρινής σύνταξης που αφορά στο χρόνο ασφάλισης του ενός μόνο φορέα.

Τα ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης στον ΕΦΚΑ από 01/01/2017 με αυτοτελές δικαίωμα συνταξιοδότησης για την ίδια αιτία σε περισσότερους του ενός ενταχθέντα στον ΕΦΚΑ φορέα και με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις λήψης προσωρινής σύνταξης.

Συμπληρωματικές οδηγίες - παράταση προθεσμίας για την συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ασφαλισμένων..


''Συμπληρωματικές οδηγίες - παράταση προθεσμίας για την συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ασφαλισμένων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις των άρθρων 17 και 36 του Ν.4387/2016''. ΣΧΕΤ: Η εγκύκλιος 11/07.03.2018.
Σε συνέχεια της εγκυκλίου 11/2018, με την οποία δόθηκαν οδηγίες για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ασφαλισμένων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του άρθρου 17 και του άρθρου 36 του Ν.4387/2016, σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε το αρ. πρωτ. Φ80000/18056/419/28.03.2018 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με το οποίο παρατείνεται μέχρι 31.08.2018, η προθεσμία που είχε τεθεί στην ενότητα Ε' του αρ. Φ.80000/οικ.58967/77/Δ29.17/29.12.2017 εγγράφου του ΥΠΕΚΑΑ (31.03.2018).

Συγκεκριμένα, παρατείνεται μέχρι 31.08.2018 η προθεσμία είτε για την υποβολή συμπληρωματικής αίτησης συνταξιοδότησης για το χρόνο ασφάλισης στο δεύτερο πρώην φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο, είτε για ανάκληση της αρχικής αίτησης συνταξιοδότησης.

Συν: Το με αρ. πρωτ. Φ.80000/18056/419/28.03.2018 έγγραφο του ΥΠΕΚΑΑ (ΑΔΑ: ΩΧΔΔ465Θ1Ω-Α4Ι) Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Ι. ΓΑΤΗ - ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΠΡΟΪΣΤ. ΤΜΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (Δ17) ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΗΡΑΤΟΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου 29 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Βρέκου ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2131516791

Αθήνα, 28/3/2018

Αριθ. Πρωτ.:Φ80000/18056/419


ΠΡΟΣ: 1. ΕΦΚΑ Γενική Δ/νση Απονομών Συντάξεων Δ/νση Απονομής Συντάξεων Ακαδημίας 22 106 71 Αθήνα 2. ΓΛΚ Κάνιγγος 29 Αθήνα

ΘΕΜΑ : «Συμπληρωματικές οδηγίες-παράταση προθεσμίας».

Σχετ.: Η α.π. Φ.80000/οικ.58967/77/Δ29.17/29.12.2017 εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας.

Σε απάντηση του Α.Π. 417336/23.3.2016 εγγράφου σας και σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου, με την οποία δόθηκαν οδηγίες σχετικά με την συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ασφαλισμένων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του άρθρου 17 παρ. 2 και του άρθρου 36 παρ. 3 και 4 του ν.4387/2016, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: Η προθεσμία που τίθεται στην Ενότητα Ε΄ της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου (31.3.2018) και η οποία αφορά στην υποβολή συμπληρωματικής αίτησης συνταξιοδότησης για το χρόνο ασφάλισης στο δεύτερο πρώην φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο παρατείνεται μέχρι 31.8.2018 για λόγους χρηστής διοίκησης και ειδικότερα για την πληρέστερη ενημέρωση του συνόλου των ενδιαφερομένων. Σε περίπτωση που προκύπτει άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας μετά την έναρξη συνταξιοδότησης, στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης, οι ρυθμίσεις του άρθρου 20 του ν.4387/2016 για μείωση της σύνταξης λόγω απασχόλησης δεν έχουν εφαρμογή για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έναρξης συνταξιοδότησης μέχρι 31.8.2018. Μέχρι την ίδια ως άνω ημερομηνία (31.8.2018) ο ασφαλισμένος δύναται επίσης να ανακαλέσει την αρχική αίτηση συνταξιοδότησης, υποβάλλοντας σχετική αίτηση, και ως εκ τούτου δεν τίθεται ζήτημα εφαρμογής του άρθρου 20 του ν.4387/2016.

...περί «Ίδρυσης παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωσης περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητος Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις


«Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 68 του Ν. 4316/2014.»

1. Όπως είναι γνωστό, στο ΦΕΚ 270/Α/24-12-2014 δημοσιεύτηκαν οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 68 του Ν. 4316/2014 περί «Ίδρυσης παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωσης περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητος Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις», με τις οποίες τροποποιούνται το γ΄και δ΄εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 16 του Ν. 3863/2010, σχετικά με την απασχόληση συνταξιούχων. Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, σε περίπτωση παράλειψης υποβολής, εκ μέρους του συνταξιούχου, της προβλεπόμενης από τα εδάφια 1 και 2 της παρ. 5 του άρθρου 16 του Ν. 3863/2010 δήλωσης προς τους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, καταλογίζεται εις βάρος του συνταξιούχου το ποσό που έπρεπε να παρακρατηθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του Ν. 3863/2010 κατά το χρονικό διάστημα της εργασίας του, βαρυνόμενο με ετήσιο επιτόκιο 4,56%. 2.Κατόπιν των ανωτέρω, σας διαβιβάζουμε το με αρ. πρωτ. ΔΙ.ΜΕΛ./Φ1/24/595012/7-5-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Μελετών, με το οποίο προσδιορίζεται ο τύπος εύρεσης του χρέους στα πλαίσια των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 16 του Ν. 3863/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 68
του Ν. 4316/2014, ο οποίος θα πρέπει να εφαρμόζεται κατά την έκδοση των σχετικών αποφάσεων καταλογισμού καθώς και πίνακα τον οποίο συνέταξε η ως άνω Διεύθυνση και αφορά τον προσδιορισμό του μηνιαίου τοκοχρεωλυσίου ενός ευρώ προς επιτόκιο 4,56% από 2 έως 800 δόσεις. Σας επισημαίνουμε ότι για κάθε αναγκαία διευκρίνιση, μπορείτε να απευθύνεστε στην ανωτέρω Διεύθυνση.


Η ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΤΗ - ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΑΤΩΠΟΔΗ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Ι.Κ.Α

Καλωσορίσατε στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία «Βεβαίωση Συντάξεων (Για Φορολογική Χρήση)».
Μέσω της υπηρεσίας αυτής, έχετε τη δυνατότητα πληκτρολογώντας τα απαιτούμενα ασφαλιστικά σας στοιχεία να εκδόσετε τη «Βεβαίωση Συντάξεων Για Φορολογική Χρήση». Η υπηρεσία αυτή απευθύνεται σε όλες τις κατηγορίες των συνταξιούχων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑ(τ.ΕΤΕΑΜ) και του ενταχθέντος κλάδου σύνταξης τ.ΤΑΠ-ΟΤΕ (δηλαδή τα τέσσερα πρώτα ψηφία του Α.Μ. ΔΙΑΣ ειναι 0150, 0151 και 0416 αντίστοιχα).

Πληροφορίες/Οδηγίες
Βλέπε εδώ δείγμα ενημερωτικού σημειώματος
Κάτοικος
Α.Μ. (γράμματα & νούμερα)
Α.Μ. ΔΙΑΣ (χωρίς κενά)
A.M.K.A.
Α.Φ.Μ.
Έτος
Κωδικός Οπτικής Επιβεβαίωσης

Ανανέωση
Εισάγετε εδώ τον Κωδικό Οπτικής Επιβεβαίωσης
όπως εμφανίζεται αριστερά


Καθαρισμός