Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2019

Νέα αυτοματοποιημένη διαδικασία διαχείρισης πλειστηριασμών


Νέα αυτοματοποιημένη διαδικασία διαχείρισης πλειστηριασμών τρίτων και αναγγελίας απαιτήσεων ΕΦΚΑ στον επί του πλειστηριασμού υπάλληλο-συμβολαιογράφο.

Μέχρι σήμερα η παρακολούθηση και η διαχείριση των προγραμμάτων πλειστηριασμού τρίτων και των αναγγελιών των απαιτήσεων του Φορέα γινόταν κατά περίπτωση με επιμέλεια της αρμόδιας περιφερειακής υπηρεσίας. Ο έλεγχος της διενέργειας των πλειστηριασμών για να καθοριστούν οι προς αναγγελία υποθέσεις γινόταν χειρόγραφα και εκ περιτροπής από μία περιφερειακή υπηρεσία που αναλάμβανε αυτό το έργο κατ΄ έτος. Αυτό συνιστούσε μια χρονοβόρα διαδικασία που απαιτούσε την απασχόληση μεγάλου αριθμού υπαλλήλων για το έργο αυτό και υπήρχε κίνδυνος μη αναγγελίας οφειλών ή εκπρόθεσμης αναγγελίας και απώλειας εσόδων.

Εφεξής, η παρακολούθηση του αποτελέσματος διεξαγωγής των προγραμμάτων πλειστηριασμού τρίτων καθώς και ο συντονισμός των εργασιών των αρμοδίων περιφερειακών υπηρεσιών Κ.Ε.Α.Ο. για την έγκαιρη και σύννομη αναγγελία του συνόλου των απαιτήσεων του Ε.Φ.Κ.Α. δεν θα διενεργείται πλέον από τις περιφερειακές υπηρεσίες Α΄ Κ.Ε.Α.Ο. Αθηνών, Β΄ Κ.Ε.Α.Ο. Αθηνών & Κ.Ε.Α.Ο. ΙΙειραιά, εκ περιτροπής ανά έτος, όπως είχε οριστεί αρχικά και πραγματοποιούταν μέχρι σήμερα, αλλά θα διενεργείται πλέον από την κεντρική υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο.

Για το λόγο αυτό θα διαβιβάζονται εφεξής από την κεντρική υπηρεσία προς τις περ. υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο., σε τακτή εβδομαδιαία βάση, αρχεία με τους διενεργηθέντες πλειστηριασμούς και τις αντίστοιχες απαιτήσεις Ε.Φ.Κ.Α. προς αναγγελία (οι οποίες έχουν διαβιβασθεί για την είσπραξη τους στο Κ.Ε.Α.Ο.), προκειμένου να καταχωρηθούν στις σχετικές οθόνες του Ο.Π.Σ. τα απαιτούμενα στοιχεία του πλειστηριασμού, να εκδοθούν εν συνεχεία οι αναγγελίες και να επιδοθούν εμπρόθεσμα και σύννομα στον επί του πλειστηριασμού υπάλληλο-συμβολαιογράφο από τις αρμόδιες περ. υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο.

Αναφορικά με τη νέα διαδικασία, η οποία θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία άμεσα και θα αφορά στους πλειστηριασιιούς με ηιιερομηνία διε£αγο)γής από 6/3/2019 κι εντεύθεν, σας εφιστούμε την προσοχή στα εξής:

Ανάρτηση δημοσιευτέων πράξεων πλειστηριασμού και ηλεκτρονική διεξαγωγή.

Επειδή οι υπάλληλοι οι οποίοι θα επιφορτιστούν με την παραλαβή και διαχείριση των διαβιβασθέντων αρχείων θα πρέπει να αναζητούν διαδικτυακά (στοχευμένα) και να κάνουν λήψη της δημοσιευθείσας πράξης πλειστηριασμού σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα.

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του όγδοου βιβλίου (άρθρα 904-1054) του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (εφεξής ΚΠολΔ) όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους από τις διατάξεις του Ν.4335/2015 (ΦΕΚ Α΄ 85) καθώς και το υπ΄ αρ. 67/2015 ΠΔ (ΦΕΚ Α΄ 110), η δημοσίευση των πλειστηριασμών διενεργείται από 1/5/2016, υποχρεωτικά και επί ποινής ακυρότητας, ηλεκτρονικά με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων (εφεξής ΔΔΔ) https://deltio.tnomik.gr/auctions του τ. ΕΤΑΑ-ΤΑΝ. είναι. Επίσης, με τον ίδιο τρόπο δημοσιεύονται πλέον στην προαναφερθείσα ιστοσελίδα, σύμφωνα με το υπ΄ αρ. 95/2016 ΠΔ (ΦΕΚ Α΄ 162), οι εκδοθείσες δικαστικές αποφάσεις επί αιτήσεων ανακοπής κατά του πλειστηριασμού.

Η ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων πλειστηριασμού στο ΔΔΔ πραγματοποιείται με επιμέλεια και ευθύνη, κατά περίπτωση, των πιστοποιημένων δικαστικών επιμελητών και επί των πλειστηριασμών αρμοδίων υπαλλήλων-συμβολαιογράφων. Για κάθε αναρτηθείσα πράξη αποδίδεται από το σύστημα, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας από τον πιστοποιημένο χρήστη, μοναδικός κωδικός (αλφαριθμητικό πεδίο δέκα χαρακτήρων, π.χ. AKQV 6 pBhAf ), ο οποίος θα συμπεριλαμβάνεται στο διαβιβασθέν αρχείο.

Ειδικότερα:

• Όταν πρόκειται για αρχικό πλειστηριασμό ο δικαστικός επιμελητής επιμελείται την ανάρτηση της δημοσιευτέας πράξης, η οποία εν προκειμένω είναι μία περίληψη της κατασχετήριας έκθεσης και αναφέρεται στο σώμα αυτής ως απόσπασμα κατασχετήριας έκθεσης.

Αντίθετα, στην περίπτωση:

• αναπλειστηριασμού, λόγω μη καταβολής του πλείστη ρ ιάσματος από τον υπερθεματιστή στον αρχικό πλειστηριασμό (παρ. 5, άρ. 965 ΚΙΙολΔ) και

• επίσπευσης, από τον ίδιο ή από άλλον πιστωτή, νέου πλειστηριασμού λόγω ματαίωσης του αρχικού (παρ. 1 & 3, άρ. 973 ΚΠολΑ),

Εν προκειμένω, την ανάρτηση στο ΔΔΔ της δημοσιευτέας πράξης, η οποία αποτελεί μία περίληψη της πράξης εκ νέου επίσπευσης του αρχικού πλειστηριασμού και αναφέρεται συνήθως στο σώμα αυτής ως, δήλωση/ειδοποίηση επίσπευσης/συνέχισης πλειστηριασμού, επιμελείται ο επί του πλειστηριασμού υπάλληλος-συμβολαιογράφος. Υπενθυμίζεται ότι εφόσον οι απαιτήσεις του Ε.Φ.Κ.Α. είχαν αναγγελθεί στον επί του πλειστηριασμού υπάλληλο-συμβολαιογράφο κατά τον αρχικό πλειστηριασμό, δεν αναγγέλλονται εκ νέου (εφόσον δεν έχουν προκύψει νέες βεβαιωιιένες οφειλές), διότι, το κύρος της αναγγελίας παραμένει ισχυρό και δεν επηρεάζεται από την αναστολή ή την ματαίωση του αρχικού πλειστηριασμού (παρ. 2. άρ. 972 του ΚΠολΔ).

Επιπρόσθετα, η διενέργεια των πλειστηριασμών δεν πραγματοποιείται πλέον με φυσική διαδικασία στα κατά τόπους αρμόδια ειρηνοδικεία της χώρας αλλά με ηλεκτρονικά μέσα στην ιστοσελίδα του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών-Αιγαίου-Πειραιώς & Δωδεκανήσου lntps://www.eauclion.pr/Homc/IHektronikoiPleistii-iasmoi (υπ΄ αρ. 41756/26-5-2017 Υπ. Απόφ. ΦΕΚ Β΄ 1884, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση της από την υπ΄ αρ. 46904/12-6-2017 Υπ. Απόφ. ΦΕΚ Β΄ 2030),

Επισημαίνεται ότι η πρόσβαση στις προαναφερθείσες ιστοσελίδες για την απλή αναζήτηση πληροφοριών (ημερομηνία διεξαγωγής, στοιχεία επισπεύδοντος/οφειλέτη, κλπ) καθώς και για την λήψη της δημοσιευτέας πράξης, ή τυχόν εκδοθείσας δικαστικής απόφασης επί αιτήσεως ανακοπής, είναι ελεύθερη από οποιονδήποτε /ρήστη νωρίς ειδικούς κωδικούς πρόσβασης(βλ. εγχειρίδιο στο Παράρτημα του παρόντος).

Αναγγελθείσες απαιτήσεις Ε.Φ.Κ.Α.-Κ.Ε.Α.Ο..

Η αναζήτηση του αποτελέσματος διεξαγωγής, ως προς την κατακύρωση ή μη σε πλειοδότη, αποτελεί πλέον αρμοδιότητα της κεντρικής υπηρεσίας Κ.Ε.Α.Ο. και στα διαβιβαζόμενα αρχεία θα περιλαμβάνονται μόνο απαιτήσεις προς αναγγελία σε προγράμματα με κατακύρωση του εκπλειστηριαζόμενου πράγματος ενώ δεν θα περιλαμβάνονται, αντίστροφα, οι αντίστοιχες απαιτήσεις για πλειστηριασμούς οι οποίοι ανεστάλησαν, ματαιώθηκαν ελλείψει πλειοδότη, κλπ.

Ο εντοπισμός των προς αναγγελία απαιτήσεοιν του Ε.Φ.Κ.Α. θα πραγματοποιείται μαζικά και αυτόματα κατόπιν διασταύρωσης με μηγανογραφικό τρόπο των ΑΦΜ των καθ΄ ων οφειλετών με την υποστηρικτική βάση δεδομένων οφειλών και υπευθύνων οφειλετών, η οποία τηρείται στην κεντρική υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο.

Ωστόσο, προκειμένου να αναγγελθούν και τυχόν οφειλές οι οποίες δεν έχουν ακόμα καταλογιστεί και αφορούν σε μη ελεγμένες χρονικές περιόδους ασφάλισης, κρίνεται σκόπιμο για τους συμπεριλαμβανόμενους στα διαβιβασθέντα αρχεία οφειλέτες, να ενημερώνονται σχετικά οι συναρμόδιες υπηρεσίες μισθωτών Ε.Φ.Κ.Α., προκειμένου να προβαίνουν κατά προτεραιότητα στις ακόλουθες ενέργειες:

• να ολοκληρώνουν άμεσα τυχόν εκκρεμείς ελέγχους (π.χ. Ε.Δ.Κ., Ουσιαστικό Έλεγχο από Καταγγελία, κλπ),

• να διενεργούν νέους (τουλάχιστον Ε.Δ.Κ.) για τις μη ελεγχθείσες πρόσφατες χρονικές περιόδους ασφάλισης και

• να ελέγχουν τυχόν μη καταχωρημένες μεταβολές στα στοιχεία των κατά νόμο συνυπόχρεων υπευθύνων οφειλετών (ιδιότητα ευθύνης, έναρξη-λήξη θητείας ευθύνης).

Διευκρινίζεται ότι με τον ίδιο τρόπο ανάρτησης στην προαναφερθείσα ιστοσελίδα δημοσιεύονται και οι ακόλουθες περιπτώσεις πλειστηριασμών, οι οποίοι θα αναφέρονται στο διαβιβασθέν αρχείο με ειδική ένδειξη για πρόσθετες ενέργειες ελέγχου ως προς την αναγγελία των απαιτήσεων:

• Εκούσιοι πλειστηριασμοί (άρ. 1021 ΚΠολΑ). Στην προκειμένη περίπτωση τυχόν απαιτήσεις τόσο των επισπευδόντων όσο και των καθ΄ των οφειλετών δεν αναγγέλλονται με τη συνήθη διαδικασία. Αντίθετα, εκδίδεται κατασχετήριο εις γείρας του επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου-συμβολαιογράφου κατά των προαναφερθέντων προσώπων για τις εντοπισθείσες οφειλές.

• Δημόσιοι πλειοδοτικοί διαγωνισμοί (άρ. 138 του Πτωχ. Κώδικα). Στην προκειμένη περίπτωση τον πλειστηριασμό επισπεύδει ο σύνδικος της πτώχευσης για να ρευστοποιήσει την πτωχευτική περιουσία και για το λόγο αυτό οι απαιτήσεις έχουν αναγγελθεί σε πρότερο στάδιο της πτωχευτικής διαδικασίας και δεν απαιτείται η εκ νέου αναγγελία αυτών, εφόσον δεν έχουν προκύψει νέες βεβαιωμένες οφειλές.

Καταχώρηση πλειστηριασμών μέσω ΟΠΣ κι έκδοση/επίδοση αναγγελιών.

Στο αρχείο με τις προς αναγγελία οφειλές, το οποίο θα σας διαβιβάζεται εφεξής, θα περιλαμβάνεται και ειδικός σύνδεσμος (link) μέσω του οποίου θα είναι δυνατή η λήψη της δημοσιευτέας πράξης, στην οποία αναγράφονται οι λοιπές απαραίτητες πληροφορίες για την καταχώρηση στις σχετικές οθόνες του ΟΠΣ των λοιπών υποχρεωτικών πεδίων (συμβολαιογράφος, δικαστικός επιμελητής, κλπ).

Εφόσον για τον ίδιο πλειστηριασμό εντοπίζονται οφειλές προς αναγγελία αρμοδιότητας περισσότερων από μίας περ. υπηρεσιών Κ.Ε.Α.Ο. τότε η πλησιέστερη στον επί του πλειστηριασμού υπάλληλο-συμβολαιογράφο υπηρεσία θα επιμελείται τη φυσική (έγχαρτη) συλλογή των αναγγελιών από τις λοιπές συναρμόδιες υπηρεσίες, πρωτότυπα επικυρωμένων από τα αρμόδια όργανα της κάθε υπηρεσίας, καθώς και την εμπρόθεσμη και σύννομη επίδοσή τους.

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία προς αναγγελία είναι το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες μετά την ημέρα διενέργειας του πλειστηριασμού (παρ. 1 του άρθ. 55 Κ.Ε.Δ.Ε., όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της από τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθ. 404 του Ν. 4512/2018 . ΦΕΚ Α΄ 5).

Λοιπές διευκρινίσεις

Έγχαρτα αντίγραφα των προγραμμάτων πλειστηριασμού τα οποία κοινοποιούνται κατά τις διατάξεις του άρθρου 54 του ΚΕΔΕ από δικαστικούς επιμελητές στις περ. υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. δεν θα προωθούνται πλέον στις μέχρι πρότινος αρμόδιες υπηρεσίες (Α΄ Κ.Ε.Α.Ο. Αθηνών, Β΄ Κ.Ε.Α.Ο. Αθηνών & Κ.Ε.Α.Ο. Πειραιά) αλλά θα αρχειοθετούνται πλέον χωρίς καμία άλλη επεξεργασία.

Για τους συμπεριλαμβανόμενους στα εφεξής διαβιβασθέντα αρχεία πλειστηριασμούς θα πρέπει να ελέγχεται από τις αρμόδιες περ. υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. η τυχόν προγενέστερη κατάσχεση των εκπλειστηριαζόμενων κινητών/ακινήτων υπέρ ΕΦΚΑ-ΚΕΑΟ και να μεριμνάται η καταχώρηση στις σχετικές οθόνες στο σύστημα του ΟΠΣ της (οίκοθεν) άρσης της κατάσχεσης χωρίς επίδοση αυτής στο αντίστοιχο υποθηκοφυλακείο/κτηματολόγιο.

Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας, κάθε περιφερειακή υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο. θα πρέπει να ορίσει με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της έναν υπάλληλο με πρόσβαση σε διαδικτυακό υπολογιστή, ο οποίος θα επιφορτιστεί με την διεκπεραίωση των απαιτούμενων ενεργειών, να γνωστοποιήσει με ηλεκτρονική αλληλογραφία προς τη Δ/νση Αναγκ. Μέτρων Είσπραξης & Νομικής Υποστήριξης τα στοιχεία επικοινωνίας του (τηλέφωνο, fax, e-mail, κλπ) καθώς και να επικαιροποιεί αυτά μετά από κάθε μεταβολή (στο πρόσωπο ή στα στοιχεία επικοινωνίας).

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΚΕΑΟ
ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ

Aναγνώριση χρόνου ασφάλισης σε υπηκόους τρίτων χωρών


Σχετικά: 1. Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 31 του Ν. 4540/2018 (ΦΕΚ91/τ.Α/2018), 2. Το υπ΄ αριθμ. 43237/18/15-1-2019 έγγραφο του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής 3. Τα υπ΄ αριθμ. Δ.ΑΣΦ. 468/853514/12-6-2017και Δ.ΑΣΦ.632/994334/12-7-2017 έγγραφά μας

Α. Σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής ένταξης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 80/τ. Β΄/2014), όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 23 του άρθρου 8 του Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/τ. Α΄/2015) για να χορηγηθεί άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους σε πολίτες τρίτων χωρών απαιτούνταν, εκτός των άλλων, και η κάλυψη πλήρους ασφάλισης ασθενείας.

Για την εκπλήρωση της συγκεκριμένης προϋπόθεσης, οι ενδιαφερόμενοι είχαν την δυνατότητα να προβούν σε εξαγορά των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης, προκειμένου να έχουν πλήρη ασφάλιση ασθένειας, σύμφωνα και με τις οδηγίες που είχαν κατά καιρούς δοθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες των πρώην φορέων ασφάλισης.

Β. Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 31 του Ν. 4540/2018 , με έναρξη ισχύος τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευσή του, ήτοι από 21/8/2018, αντικαταστάθηκαν οι παρ. 1 έως 5 του άρθρου 19 του Ν. 4251/2014 και πλέον, για την υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, δεν απαιτείται από τους ενδιαφερόμενους η κάλυψη πλήρους ασφάλισης ασθενείας.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Σύμφωνα με την παρ. 19 του άρθρου 31 του Ν. 4540/2018 , αιτήσεις που υποβλήθηκαν και εκκρεμούν στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής ή στις Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας πριν την δημοσίευση του νόμου, ήτοι έως 22/5/2018, θα εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Κατόπιν των ανωτέρω, οι αρμόδιοι υπάλληλοι μπορούν να προβαίνουν σε αναγνώριση του χρόνου ασφάλισης για πλήρη κάλυψη ασθένειας, μόνο στις περιπτώσεις πολιτών τρίτων χωρών που έχουν υποβάλλει αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους βάσει του άρθρου 19 του Ν. 4251/2014 έως την 22/5/2018 εφόσον είναι κάτοχοι Βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης που τους χορηγήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 , 6 , 7 του άρθρου 8 του Ν. 4251/2014 .

Ως εκ τούτου και στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης, αιτήσεις που εκκρεμούν κατά τα ανωτέρω έως την 22/5/2018, θα πρέπει να αναζητηθούν ώστε να προχωρήσει άμεσα η έκδοση αποφάσεων αναγνώρισης και σε κάθε περίπτωση πριν την εκπνοή της καταληκτικής ημερομηνίας αποδοχής της αναγνώρισης από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής ή τις αρμόδιες υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, δηλαδή μέσα σε χρονικό διάστημα (3) τριών μηνών από την έκδοση του παρόντος, σύμφωνα και με το σχετικό (2) έγγραφο του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Του παρόντος με ευθύνη των Προϊσταμένων των Δ/νσεων και των Τμημάτων να λάβει γνώση ενυπόγραφα το προσωπικό αρμοδιότητάς σας.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

O ΠΡ/ΝΟΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΤΣΙΟΥΤΣΙΑ ΕΛΕΝΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΑΠΑΚΗΣ

Οδηγίες για την καταβολή Φ.Π.Α. επιβατικών αυτοκινήτων που εκμισθώνονται στη χώρα μας ..


Παροχή οδηγιών για την καταβολή Φ.Π.Α. επιβατικών αυτοκινήτων που εκμισθώνονται στη χώρα μας με μίσθωση από εκμισθώτρια εταιρία εγκατεστημένη σε άλλο κράτος -μέλος.Σχετ.: Η αριθμ.πρωτ. ΔΕΦΚΦ Γ 1039149 ΕΞ 2017/3.03.2017 (ΑΔΑ: ΩΡΕΠΗ-7Η9) εγκύκλιος διαταγήΣε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου διαταγής, με την οποία παρασχέθηκαν οδηγίες και κοινοποιήθηκε η αριθμ.πρωτ. ΔΕΦΚΦ Γ 1019140 ΕΞ2017/25.01.2017 (ΦΕΚ 502/Β) Κ.Υ.Α. «Όροι και προϋποθέσεις αναλογικής καταβολής του τέλους ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται με χρηματοδοτική μίσθωση ή επιστροφής αυτού και ρύθμιση θεμάτων ταξινόμησης» (ΑΔΑ: ΨΣΧΡΗ-ΦΚ2), αναφορικά με την αναλογική καταβολή του τέλους ταξινόμησης στις περιπτώσεις τελωνισμού αυτοκινήτων οχημάτων με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) ή μίσθωση καθώς και με την καταβολή του αναλογούντος Φ.Π.Α., σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α) «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» ο τόπος παροχής υπηρεσιών προς υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο που ενεργεί με την ιδιότητα αυτή, είναι ο τόπος όπου το εν λόγω πρόσωπο έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας. Ωστόσο, εάν οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται σε μόνιμη εγκατάσταση του υποκείμενου στον φόρο προσώπου που βρίσκεται σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο όπου έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας, ως τόπος παροχής των υπηρεσιών αυτών θεωρείται ο τόπος όπου βρίσκεται η μόνιμη εγκατάστασή του.

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ιδίου νόμου, η φορολογική υποχρέωση γεννάται και ο φόρος γίνεται απαιτητός από το Δημόσιο κατά το χρόνο που πραγματοποιείται η παράδοση των αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών και κατ΄ εξαίρεση στην περίπτωση της παροχής υπηρεσιών κατά το χρόνο έκδοσης του τιμολογίου όταν αυτό εκδίδεται σε χρόνο προγενέστερο της παροχής υπηρεσιών.

3. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. στ) της παρ.1 του άρθρου 35 του ως άνω νόμου, υπόχρεος στο φόρο είναι ο λήπτης των υπηρεσιών, εφόσον είναι υποκείμενος στο φόρο ή μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο το οποίο διαθέτει Α.Φ.Μ. /Φ.Π.Α. στο εσωτερικό της χώρας, για τις παροχές υπηρεσιών για τις οποίες ο τόπος φορολογίας βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α) της παραγράφου 2 του άρθρου 14, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από μη εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας υποκείμενο στο φόρο.

4. Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ως άνω νόμου, οι υπόχρεοι στο φόρο που ενεργούν φορολογητέες πράξεις ή πράξεις απαλλασσόμενες του φόρου, για τις οποίες έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών με βάση τις διατάξεις του άρθρου 30 οφείλουν να υποβάλλουν Δήλωση Φ.Π.Α. για κάθε φορολογική περίοδο. Για τις περιπτώσεις ενδοκοινοτικής απόκτησης καινούργιων μεταφορικών μέσων ειδικότερα και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 130 του Ν.2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», υποβάλλεται Δ.Ε.Φ.Κ. στην τελωνειακή αρχή με την οποία συνεισπράττεται με το τέλος ταξινόμησης και ο αναλογών Φ.Π.Α.

5. Σύμφωνα, με τις διατάξεις της περ. ε) της παρ.4 του άρθρου 30 του ως άνω νόμου, δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί ο δαπάνες αγοράς, εισαγωγής ή ενδοκοινοτικής απόκτησης επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης μέχρι εννέα (9) θέσεων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, σκαφών και αεροσκαφών ιδιωτικής χρήσης που προορίζονται για αναψυχή ή αθλητισμό, καθώς και οι δαπάνες καυσίμων, επισκευής, συντήρησης, μίσθωσης και κυκλοφορίας αυτών γενικά.

6. Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω ειδικότερα, στις περιπτώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης ή μίσθωσης αυτοκινήτων οχημάτων από εταιρία που είναι εγκατεστημένη σε άλλο κράτος-μέλος και ασκεί τη δραστηριότητά της από το κράτος-μέλος αυτό, ο λήπτης των υπηρεσιών στο εσωτερικό της χώρας υποχρεούται στην απόδοση του Φ.Π.Α. που αναλογεί στο μηνιαίο μίσθωμα που τιμολογείται από την αλλοδαπή εταιρία, με τη Δήλωση Φ.Π.Α.

7.Κατόπιν των ανωτέρω για την ομοιόμορφη εφαρμογή των σχετικών περί Φ.Π.Α. διατάξεων και δεδομένου ότι διασφαλίζονται τα συμφέροντα του Δημοσίου, οι οδηγίες που είχαν παρασχεθεί με την παράγραφο β) της Ενότητας Γ της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου διαταγής (υποβολή Δ.Ε.Φ.Κ. - καταβολή Φ.Π.Α. επί του συνολικού μισθώματος) για τις περιπτώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης ή μίσθωσης αυτοκινήτων οχημάτων από εταιρία που είναι εγκατεστημένη σε άλλο κράτος-μέλος και ασκεί τη δραστηριότητά της από το κράτος-μέλος αυτό δεν έχουν εφαρμογή και ο Φ.Π.Α. αποδίδεται από τον υπόχρεο στο εσωτερικό της χώρας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. με την υποβολή της προβλεπόμενης Δήλωσης Φ.Π.Α.


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Φορολογική αντιμετώπιση της απόκτησης μερισμάτων από φορολογούμενο κάτοικο Ελλάδος..

Φορολογική αντιμετώπιση της απόκτησης μερισμάτων από φορολογούμενο κάτοικο Ελλάδος, τα οποία προέρχονται από αλλοδαπή πλοιοκτήτρια εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4141/2013.


Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στις υπηρεσίες μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Για τη δικαιολόγηση της συνολικής ετήσιας δαπάνης των άρθρων 16 και 17 του Ν. 2238/1994 καθώς και για τη δικαιολόγηση των αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών και των δαπανών απόκτησης περιουσιακών στοιχείων των άρθρων 31 και 32 του Ν. 4172/2013 οι φορολογούμενοι, κάτοικοι Ελλάδας, που αποκτούν μερίσματα που καταβάλλονται από ελληνικές ή αλλοδαπές πλοιοκτήτριες εταιρείες πλοίων με ελληνική ή ξένη σημαία ή εταιρείες χαρτοφυλακίου (holding companies) που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα τις μετοχές ή μερίδια των πλοιοκτητριών εταιρειών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Ν. 27/1975 , όπως ισχύει, υποβάλλουν είτε με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος είτε κατά τους διενεργούμενους ελέγχους για σκοπούς της φορολογίας εισοδήματος τα αναφερόμενα στο άρθρο 44 του Ν. 4141/2013 δικαιολογητικά (σχετ. η ΠΟΛ. 1106/2014 εγκύκλιος). Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 44 του Ν.4141/2013 , τα εκ της εισαγωγής του συναλλάγματος ποσά επιτρέπεται να καταβάλλονται σε νομικά πρόσωπα συμφερόντων του δικαιούχου του ποσού που εισάγεται.

Διασύνδεση των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) των πρατηρίων καυσίμων με τις αντλίες διάθεσης υγραερίου κίνησης...


Διασύνδεση των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) των πρατηρίων καυσίμων με τις αντλίες διάθεσης υγραερίου κίνησης ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου για την έκδοση των παραστατικών πωλήσεων. Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών.

... αποφασίζουμε:

Καθορίζεται υποχρέωση διασύνδεσης των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) των πρατηρίων καυσίμων με τις αντλίες διάθεσης υγραερίου κίνησης ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου, για την έκδοση των παραστατικών πωλήσεων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΄

`Αρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Η υποχρέωση της παρούσας απόφασης αφορά τις οντότητες - εκμεταλλευτές πρατηρίων καυσίμων που διαθέτουν υγραέριο κίνησης ή πεπιεσμένο φυσικό αέριο προς πώληση μέσω αντλίας, είτε πρόκειται για αμιγώς πρατήρια υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου είτε για μικτά πρατήρια καυσίμων.`Αρθρο 2
Εκδιδόμενα παραστατικά πώλησης

Οι οντότητες - εκμεταλλευτές πρατηρίων καυσίμων που διαθέτουν λιανικώς ή χονδρικώς υγραέριο κίνησης ή πεπιεσμένο φυσικό αέριο προς πώληση μέσω αντλίας, εκδίδουν τα στοιχεία λιανικής πώλησης, τα τιμολόγια και τα παραστατικά διακίνησης υποχρεωτικά με τη χρήση φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού (Φ.Η.Μ.), συνδεδεμένου με την αντλία διάθεσης υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου, άμεσα, όπου απαιτείται, με την ολοκλήρωση κάθε παράδοσης αυτών από την αντλία διάθεσης. Οι οντότητες-προμηθευτές υγραερίου κίνησης ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου σε πρατήρια, εκδίδουν τα παραστατικά (διακίνησης ή τιμολόγια πώλησης) με τη χρήση Φ.Η.Μ.

1. Στα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικής πώλησης αναγράφονται υποχρεωτικά:

α) Τα στοιχεία του εκδότη (Α.Φ.Μ., πλήρες όνομα και πλήρης διεύθυνση),

β) Ο α/α της αντλίας,

γ) Το είδος του καυσίμου,

δ) Η ημερομηνία (ΗΗΜΜΕΕ) και η ώρα έκδοσής του (ΩΩΛΛ),

ε) Η ποσότητα του υγραερίου κίνησης ή του πεπιεσμένου φυσικού αερίου,

στ) Η τιμή μονάδας (με Φ.Π.Α.),

ζ) Ο συντελεστής Φ.Π.Α.,

η) Η συνολική αξία.

2. Στην περίπτωση των πωλήσεων υγραερίου κίνησης ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου σε άλλες οντότητες εκδίδεται αυτόματα παραστατικό διακίνησης ή τιμολόγιο πώλησης, όπου αναγράφεται πλέον του υποχρεωτικού περιεχομένου αυτού και ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος του πελάτη.

3. Οι οντότητες - εκμεταλλευτές πρατηρίων καυσίμων, που χρησιμοποιούν ήδη φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό (Φ.Η.Μ.), για την έκδοση των παραστατικών πωλήσεων (όπως μικτά πρατήρια), δύνανται να εκδίδουν και τα στοιχεία λιανικής πώλησης υγραερίου κίνησης ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου με τη χρήση του ίδιου φορολογικού μηχανισμού, εφόσον αυτός διασυνδεθεί με την αντλία διάθεσης υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου.

4. Για τις επαναλαμβανόμενες παραδόσεις υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου σε άλλες οντότητες, εφόσον εκδίδεται συγκεντρωτικό τιμολόγιο πώλησης, αυτό εκδίδεται το αργότερο μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη παράδοση υγραερίου κίνησης ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου, το οποίο παραδίδεται στην αντισυμβαλλόμενη οντότητα και διαφυλάσσεται από αυτήν.

5. Για τις πωλήσεις «επί πιστώσει» υγραερίου κίνησης ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου, που διενεργούνται από τους τηρούντες διπλογραφικά βιβλία πρατηριούχους, εκδίδονται τα σχετικά παραστατικά πώλησης με τη χρήση Φ.Η.Μ. και την ένδειξη «επί πιστώσει».

Για αυτή την περίπτωση, δεν ισχύει η απαλλαγή της περίπτωσης 4γ΄ του άρθρου 1 της Α.Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1002/2014 (Β΄/3/5.1.2015).

6. Σε περίπτωση έκπτωσης εκ των υστέρων σε οντότητες - πελάτες, κατόπιν σχετικής συμφωνίας, εκδίδεται από τον πωλητή πιστωτικό τιμολόγιο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του Ν. 4308/2014 , στο οποίο αναγράφονται οι αύξοντες αριθμοί των σχετικών εκδοθέντων στοιχείων λιανικής πώλησης ή του τιμολογίου κατά περίπτωση.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΄

`Αρθρο 3
Τεχνικές προδιαγραφές έκδοσης παραστατικών πώλησης υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ και ΑΔΗΜΕ

1. Έκδοση παραστατικών μέσω ΦΗΜ

Στην παράγραφο 2.7 του άρθρου 2 του κεφαλαίου 2 της ΠΟΛ. 1220/2012 (Β΄ 3517), προστίθεται παράγραφος 2.7.3 ως ακολούθως:

«2.7.3 Όλα τα παραστατικά πώλησης ή διακίνησης που αφορούν σε υγραέριο ή πεπιεσμένο φυσικό αέριο, εκδίδονται με χρήση ΦΗΜ.».

2. Διασύνδεση αντλίας πώλησης υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου με ΕΑΦΔΣΣ.

Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται ΕΑΦΔΣΣ για την εκτύπωση παραστατικών πώλησης ή διακίνησης υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου, η εφαρμογή που εκδίδει τα παραστατικά απαιτείται να προσαρμοστεί, ώστε να εκδίδεται αυτόματα το παραστατικό με το πέρας της διάθεσης του καυσίμου.

3. Αρχεία e.txt που παράγει η ΕΑΦΔΣΣ.

α. Οι απαραίτητες ρυθμίσεις καθορίζονται από τις διατάξεις της Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1195/2018 (Β΄ 4861), «Προδιαγραφές αναβάθμισης- ρύθμισης των λογισμικών υποστήριξης Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των αντιστοίχων λογισμικών έκδοσης παραστατικών, που λειτουργούν σε πρατήρια καυσίμων, σε εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και σε προμηθευτές υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου για πρατήρια, με πληροφορίες για το είδος και την ποσότητα του καυσίμου».

β. Για τα αναφερόμενα παραστατικά του άρθρου 2 του κεφαλαίου Α της παρούσας, οι κωδικοί είναι:
Παραστατικό

Κωδικός


Στοιχεία λιανικής πώλησης της παρ. 1 του άρθ. 2

173


Παραστατικό διακίνησης της παρ. 2 του άρθ. 2

158


Τιμολόγιο πώλησης της παρ. 2 του αρθ. 2

222


Δελτία διακίνησης (δελτία αποστολής) της παρ. 4 του άρθ. 2

158


Συγκεντρωτικά τιμολόγια της παρ. 4 του άρθ. 2

165


Πιστωτικά τιμολόγια της παρ. 6 του άρθ. 2

169
4. Διασύνδεση ΑΔΗΜΕ με την αντλία πώλησης υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου.

Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται ΑΔΗΜΕ για την εκτύπωση παραστατικών πώλησης ή διακίνησης υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου, η εφαρμογή που εκδίδει τα παραστατικά απαιτείται να προσαρμοστεί ώστε να εκδίδεται αυτόματα το παραστατικό από την ΑΔΗΜΕ με το πέρας της διάθεσης του καυσίμου.

5. Αρχεία e.txt που παράγει η ΑΔΗΜΕ.

α. To 3o πεδίο του πίνακα Α της παραγράφου 5.2.7. του άρθρου 2 του κεφαλαίου 2 της ΠΟΛ. 1220/2012 μετονομάζεται σε «Συμπληρωματικές πληροφορίες» και το μήκος του είναι μεταβλητό.

β. Το πεδίο συμπληρωματικών πληροφοριών έχει επιπροσθέτως τις πληροφορίες που καθορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 της ΠΟΛ. 1195/2018, για την ποσότητα και το είδος του καυσίμου. Στο πεδίο συμπληρωματικών πληροφοριών, το λογισμικό της ΑΔΗΜΕ δύναται να διαχειρίζεται ποσότητα και είδος καυσίμου μόνο για ένα είδος καυσίμου ανά παραστατικό. Για αυτό το λόγο, σε κάθε παραστατικό αναγράφεται ένα μόνο είδος καυσίμου.

γ. Όταν η ΑΔΗΜΕ εκδίδει απόδειξη εσόδου χονδρικής (τιμολόγιο) προστίθεται ως flag στο αρχείο e.txt της συγκεκριμένης απόδειξης εσόδου το σύμβολο #, το οποίο ακολουθεί τα δεδομένα της κάρτας αποδείξεων πελάτη στο πεδίο «Συμπληρωματικές πληροφορίες». Αμέσως μετά το flag # ακολουθούν πληροφορίες που αφορούν το εκδοθέν παραστατικό, ήτοι ο ΑΦΜ λήπτη, @ ο κωδικός παραστατικού, $ η παρακράτηση φόρου (εφόσον υπάρχει), % ο αριθμός τιμολογίου, & η σειρά τιμολογίου (εφόσον υπάρχει), χωρίς κενά.

Παράδειγμα πεδίου συμπληρωματικών πληροφοριών:

1234567890123456789#999888777@165$3.12%45 &3?40!30.125

Στο ανωτέρω παράδειγμα: 1234567890123456789 είναι ο αριθμός κάρτας αποδείξεων πελάτη, 999888777 είναι ο ΑΦΜ του λήπτη, 165 είναι ο κωδικός παραστατικού «τιμολόγιο», 3.12 ευρώ είναι η παρακράτηση φόρου, 45 είναι ο αριθμός τιμολογίου, 3 είναι η σειρά του τιμολογίου, πωλήθηκε υγραέριο (κωδικός 40) σε ποσότητα 30 λίτρα και 125 ml.`Αρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από 1 Μαρτίου 2019.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2018
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

..σχετικά με την υποχρέωση δήλωσης Επαγγελματικού Λογαριασμού στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων


Διευκρινίσεις σχετικά με την υποχρέωση δήλωσης Επαγγελματικού Λογαριασμού στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με την υποχρέωση δήλωσης επαγγελματικού λογαριασμού για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 62 , 63 , 64 και 65 του Ν. 4446/2016 (Α΄ 240), σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 4446/2016 , οι δικαιούχοι πληρωμής, στο πλαίσιο των συναλλαγών τους με πληρωτές οι οποίοι ενεργούν για λόγους που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική τους δραστηριότητα, υποχρεούνται ανάλογα με τον κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητάς τους (ΚΑΔ) και εντός ορισμένης προθεσμίας, να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα για την ολοκλήρωση των πράξεων πληρωμής. Για την αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτα, οι δικαιούχοι πληρωμής συμβάλλονται υποχρεωτικά με νομίμως αδειοδοτημένους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών, κατά τα οριζόμενα στον Ν. 3862/2010 (νυνΝ.4537/2018 ). Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Ανάπτυξης και Οικονομικών ρυθμίζονται μεταξύ άλλων οι υπόχρεοι συμμόρφωσης βάσει των κύριων ΚΑΔ, η προθεσμία συμμόρφωσης καθώς και η διαδικασία δήλωσης και τροποποίησης των τηρούμενων Επαγγελματικών Λογαριασμών στους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών του Ν. 3862/2010 (νυν ν.4537/2018) .

Φορολογική μεταχείριση κερδών παρελθουσών χρήσεων συνεταιρισμών..

...του Ν. 1667/1986 που καταβλήθηκαν μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν.3943/2011.

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της περίπτ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 55 του Ν.2238/1994 , όπως αυτές προστέθηκαν με την παρ.6 του άρθρου 14 του Ν.3943/2011 , οριζόταν ότι στα κέρδη που διένειμαν οι συνεταιρισμοί ή οι ημεδαπές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις προσώπων ή ομάδες περιουσίας, ενεργείτο παρακράτηση φόρου με συντελεστή 25%. Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείτο η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα πιο πάνω εισοδήματα. Για την απόδοση του φόρου εφαρμόζονταν οι διατάξεις της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 54.

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονταν ανάλογα και για τα διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα κέρδη προηγουμένων χρήσεων.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 14 του Ν.3943/2011 , όπως αυτές ερμηνεύθηκαν με την ΠΟΛ.1129/2011 εγκύκλιο, οριζόταν ότι οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του Ν.2238/1994 είχαν εφαρμογή για διανεμόμενα κέρδη που εγκρίνονται από τα αρμόδια όργανα από την 1η Ιανουαρίου 2012 και μετά. Ειδικά για τα κέρδη που διανέμονταν εντός του έτους 2011, ενεργείτο παρακράτηση φόρου με συντελεστή 21 %.

3. Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 1667/1986 ορίζεται ότι η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση μία φορά το έτος ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης, ενώ σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου αυτού, η γενική συνέλευση συνέρχεται έκτακτα όποτε τη συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο ή όταν το ζητήσει, ορίζοντας συγχρόνως και το θέμα για συζήτηση, το εποπτικό συμβούλιο ή το 1/10 των μελών του συνεταιρισμού, αλλά όχι λιγότερα από τρία μέλη. Με την παρ. 4 του ιδίου άρθρου ορίζεται ότι για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν, μεταξύ άλλων, τη μεταβολή του ποσού της συνεταιριστικής μερίδας ή τη μεταβολή του τρόπου διανομής των κερδών, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται σε αυτήν τα δύο τρίτα των μελών.

4. Με τα αριθμ. 2974/16-10-2018 και 5750/4-2-2019 έγγραφα της Δ/νσης Μακροοικονομικής Πολιτικής και Προβλέψεων του Υπουργείου Οικονομικών διευκρινίσθηκε ότι ο χαρακτηρισμός του «έκτακτου» ή του «τακτικού» μιας γενικής συνέλευσης συνεταιρισμού του Ν. 1667/1986 αφορά τον χρόνο διενέργειάς της και όχι την ισχύ των αποφάσεων, η οποία είναι ίδια και στις δύο περιπτώσεις, τηρούμενων των λοιπών διατάξεων περί σύγκλισης και αρμοδιότητάς τους. Ως εκ τούτου, η Γενική Συνέλευση (τακτική ή έκτακτη) των μελών του εκάστοστε συνεταιρισμού μπορεί να αποφασίζει για τη διανομή κερδών εφαρμόζοντας τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.1667/1986 .

5. Από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει ότι κατά τη διανομή ή κεφαλαιοποίηση έκτακτων αποθεματικών συνεταιρισμού του Ν. 1667/1986 που αποφασίσθηκε με έκτακτη γενική συνέλευση, η οποία συγκλήθηκε πριν την έναρξη ισχύος των διατάξεων της περίπτ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 55 του Ν.2238/1994 , όπως αυτές προστέθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.3943/2011 (σύμφωνα και με την ΠΟΛ.1129/2011 εγκύκλιο), δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου.Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

..οδηγίες σχετικά με την καθιέρωση ηλεκτρονικής διαδικασίας για την επιστροφή Ε.Φ.Κ. καυσίμων σε δικαιούχους εξαγωγείς


Με αφορμή την καθιέρωση της ηλεκτρονικής πληρωμής των ποσών επιστροφής Ε.Φ.Κ. στους δικαιούχους-εξαγωγείς, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.2861/1954 , με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού τους, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων (ICISnet) παρέχονται οδηγίες ως ακολούθως:Ι) Υποβολή Αιτήσεων Επιστροφής Ε.Φ.Κ σε έντυπη μορφή

Οι αιτήσεις επιστροφής Ε.Φ.Κ. υποβάλλονται από τους δικαιούχους εξαγωγείς σε έντυπη μορφή στα αρμόδια τελωνεία επιστροφής με τα συν-υποβαλλόμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Για την καταβολή της επιστροφής του Ε.Φ.Κ. ηλεκτρονικά απαιτείται πλέον και η υποβολή αντιγράφου τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου εξαγωγέα στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, όπου θα αναγράφεται τόσο η επωνυμία όσο και ο αριθμός ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού του.

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος επιστροφής-εξαγωγέας είναι ταυτόχρονα και δικαιούχος επιστροφής Ε.Φ.Κ. πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 78, του Ν.2960/2001 , όπως ισχύει, ο δικαιούχος εξαγωγέας προσκομίζει βεβαίωση του αρμόδιου τελωνείου για την επιστροφή Ε.Φ.Κ. πετρελαίου εσωτερικής καύσης (Diesel) κίνησης, ότι δεν έχει υποβάλει αίτηση επιστροφής Ε.Φ.Κ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 78 του Ν.2960/2001 .ΙΙ) Έλεγχος των όρων και των προϋποθέσεων από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές

Το καθ΄ ύλην αρμόδιο Τελωνείο Επιστροφής Ε.Φ.Κ. για τους εξαγωγείς, πριν την έκδοση της σχετικής Απόφασης Επιστροφής Ε.Φ.Κ. προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

α) ελέγχει τα συν-υποβαλλόμενα της αίτησης δικαιολογητικά για την διακρίβωση των όρων και προϋποθέσεων επιστροφής του Ε.Φ.Κ. καυσίμων, ενώ σε περίπτωση τυχόν παραλήψεων ή ασαφειών ζητά με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο την υποβολή τυχόν συμπληρωματικών στοιχείων με σκοπό την ολοκλήρωση του ελέγχου.

β) ελέγχει την ύπαρξη ή μη τυχόν τελωνειακών, φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών του δικαιούχου επιστροφής προσώπου.

γ) Σε περίπτωση όπου διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις επιστροφής Ε.Φ.Κ. στον αιτούντα εξαγωγέα, το αρμόδιο Τελωνείο προβαίνει στην ενημέρωσή του για τους λόγους απόρριψής της αίτησής του, με οπουδήποτε πρόσφορο κατά περίπτωση μέσο.

Επισημαίνεται ότι με την εφαρμογή της ηλεκτρονικής διαδικασίας δεν απαιτείται πλέον ως συνυποβαλλόμενο της αίτησης δικαιολογητικό η προσκόμιση σε έντυπη μορφή του θεωρημένου από το τελωνείο εξαγωγής μηνύματος (ΙΕ 599) "Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης εξαγωγής". Αντ΄ αυτού οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές επιστροφής μπορούν να αντλούν πλήρη στοιχεία τα οποία αφορούν στις υπό εξέταση εξαγωγές από την βάση δεδομένων του ICISnet κατόπιν ειδικότερων οδηγιών που πρόκειται να ακολουθήσουν προς αυτές.ΙΙΙ) Έκδοση Απόφασης Επιστροφής Ε.Φ.Κ. από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές

Μόλις ολοκληρωθούν οι έλεγχοι, το αρμόδιο Τελωνείο Επιστροφής Ε.Φ.Κ. καταχωρεί ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα στοιχεία για την έκδοση της Απόφασης Επιστροφής Ε.Φ.Κ. μέσω του υποσυστήματος Ε.Φ.Κ. του ICISnet επιλέγοντας την λειτουργία «Επιστροφές Ε.Φ.Κ. - Δημιουργία Απόφασης Επιστροφής Ε.Φ.Κ.» και μεταφέρει τα στοιχεία της χειρόγραφης αίτησης του δικαιούχου επιστροφής στην Απόφαση, καταχωρώντας το σύνολο των απαιτούμενων στοιχείων (Α.Φ.Μ. αιτούντα, αριθμό τηλεφώνου, e-mail κλπ) στο ηλεκτρονικό σύστημα, καθώς και τα πεδία «Αριθμός και ημερομηνία πρωτοκόλλου χειρόγραφης αίτησης».

α) Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τελωνειακές, φορολογικές ή/και ασφαλιστικές οφειλές, η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή προβαίνει στην έκδοση της Απόφασης Επιστροφής Ε.Φ.Κ. («Οριστικοποίηση» της Απόφασης) για την καταβολή του ποσού Ε.Φ.Κ. με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην αριθμ. ΔΤΔ Δ 5030364 ΕΞ 30-12-2014 Απόφαση ΓΓΔΕ: «Κεντρικός Διαχειριστής και Ηλεκτρονικές Εισπράξεις και Επιστροφές Τελωνείων. Στην Απόφαση Επιστροφής Ε.Φ.Κ. αποτυπώνονται, πέραν των στοιχείων της αίτησης, το συνολικό ποσό επιστροφής προς τον δικαιούχο.

β) Στην περίπτωση που διαπιστωθούν τελωνειακές, φορολογικές ή/και ασφαλιστικές οφειλές του δικαιούχου επιστροφής Ε.Φ.Κ. προσώπου, διενεργείται συμψηφισμός του ποσού επιστροφής με τις τυχόν οφειλές προς:

i) τις Τελωνειακές Αρχές και τη Φορολογική Διοίκηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.Δ. 354/1974 (ΦΕΚ 90/Α΄) Κ.Ε.Δ.Ε. όπως ισχύει και

ii) τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ι.Α.2, του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α΄/7-4-2014) όπως ισχύει.

Σε αυτή την περίπτωση το Τελωνείο Επιστροφής προβαίνει στην καταχώριση αναλυτικά των ποσών συμψηφισμού ανά δημόσιο φορέα στην Απόφαση Επιστροφής Ε.Φ.Κ. και στην έκδοσή της, σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στην ανωτέρω περίπτωση (α), συμπληρώνοντας επιπλέον των απαιτούμενων στοιχείων και το/τα ποσό/ά που επιστρέφονται λόγω συμψηφισμού. Το τελικό ποσό επιστροφής προς το δικαιούχο πρόσωπο προκύπτει με την μείωση του ποσού επιστροφής που έχει εγκριθεί αρχικά κατά το μέρος των ποσών συμψηφισμού που προκύπτουν.

γ) Με την οριστικοποίηση της Απόφασης Επιστροφής από το τελωνείο δημιουργούνται αυτόματα στο υποσύστημα «Λογιστικής και Ταμειακής Διαχείρισης», τόσα Λογιστικά Σημειώματα Επιστροφής, όσοι είναι και οι δικαιούχοι στην εν λόγω Απόφαση, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι ηλεκτρονικές πληρωμές στον δικαιούχο ή/και στον/στους φορέα/φορείς συμψηφισμού. Το τελωνείο μόλις ολοκληρωθεί η έκδοση της Απόφασης Επιστροφής και πραγματοποιηθούν οι ηλεκτρονικές πληρωμές προς τον δικαιούχο ή/και στον/στους φορέα/φορείς συμψηφισμού (κατάσταση Απόφασης «Ολοκληρωμένη»), την κοινοποιεί με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο στον δικαιούχο-εξαγωγέα.IV) Μεταβατική Περίοδος

Τέλος, για τις ήδη υποβληθείσες αιτήσεις επιστροφής Ε.Φ.Κ από τους δικαιούχους εξαγωγείς, των οποίων εκκρεμεί η έκδοση της σχετικής Απόφασης Επιστροφής Ε.Φ.Κ. θα ακολουθηθεί η διαδικασία που αναφέρεται ανωτέρω.Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

...με την καταβολή μειωμένης εργοδοτικής εισφοράς για την κύρια σύνταξη για μισθωτούς ως 25 ετών ..


Τις προϋποθέσεις υλοποίησης του προγράμματος του άρθρου 86 του ν. 4583/2018 αναφορικά με την καταβολή μειωμένης εργοδοτικής εισφοράς για την κύρια σύνταξη για μισθωτούς ως 25 ετών σε επιχειρήσεις της παρ. 2 του άρθρου 1, ως εξής:

Αρθρο 1

Υπαγόμενα Πρόσωπα - Διαδικασία υπαγωγής - Έναρξη και λήξη επιδότησης

1. Από την 01.01.2019 η προβλεπόμενη εργοδοτική εισφορά από το άρθρο 38 παρ. 1, 3 και 9 του ν. 4387/2016 (Α' 85), όπως ισχύει με το άρθρο 27 παρ. 2 του ν. 4445/2016 (Α' 236), και από το άρθρο 40 παρ. 6 του ν. 4387/2016 (Α' 85), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4578/2018 (Α' 200), καταβάλλεται μειωμένη κατά 6,66% επί των αποδοχών, όπως αυτές ορίζονται στα ανωτέρω άρθρα, από τις επιχειρήσεις για τους απασχολούμενους μισθωτούς ηλικίας ως 25 ετών, αμειβόμενους με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου ή αορίστου χρόνου), με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση, ανεξαρτήτως του ύψους των αποδοχών. Το ποσό της μείωσης που προκύπτει βάσει του ανωτέρω εδαφίου καλύπτεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας.

2. Στη ρύθμιση της παρ. 1 εντάσσονται επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας.

3. Η υπαγωγή στο πρόγραμμα καταβολής μειωμένης εργοδοτικής εισφοράς γίνεται με την υποβολή της ΑΠΔ από τον υπόχρεο εργοδότη, με μειωμένη την κατά την παρ. 1 εργοδοτική εισφορά, για την χρονική περίοδο που αναφέρεται σε αυτή. Ο ΕΦΚΑ ελέγχει απολογιστικά τις προϋποθέσεις και την ορθότητα της υποβληθείσας ΑΠΔ.

Ο εργοδότης μπορεί να αιτείται και να λαμβάνει βεβαίωση υπαγωγής του στο Πρόγραμμα, μετά από έλεγχο των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ.

4. Η ανωτέρω μειωμένη εργοδοτική εισφορά καταβάλλεται από την ημερομηνία ανάληψης της μισθωτής εργασίας μέχρι και τον μήνα που συμπληρώνεται το 25° έτος της ηλικίας του ασφαλισμένου, εφόσον παραμένει στον εργοδότη μέχρι τη συμπλήρωση του ως άνω ηλικιακού ορίου. Στην περίπτωση που η ημερομηνία ανάληψης της μισθωτής εργασίας είναι προγενέστερη της έναρξης του προγράμματος, η ανωτέρω εισφορά καταβάλλεται μειωμένη από την 01.01.2019.

5. Αν ο εργοδότης καταβάλει πλήρη ασφαλιστική εισφορά για μισθωτό που πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα, μπορεί να αιτηθεί τον συμψηφισμό ή την επιστροφή του επιδοτούμενου μέρους της ασφαλιστικής εισφοράς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4387/2016 (Α' 85), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 του ν. 4488/2017 (Α' 137), είτε από την ημερομηνία ανάληψης της μισθωτής εργασίας, είτε από την 01.01.2019 αν η πρόσληψη προηγείται της έναρξης του προγράμματος.

6. Στην περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της ΑΠΔ επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις, ενώ στην περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών κατά τη διάρκεια του προγράμματος, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες προσαυξήσεις, μόνο στις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές και όχι στις επιδοτούμενες.

7. Σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α' 137), αποκλείονται από το Πρόγραμμα επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών του άρθρου 86 του ν. 4583/2018 οι εργοδότες που παραβαίνουν την εργατική νομοθεσία.

Άρθρο 2

Χρηματοδότηση - Έλεγχος

1. Η δαπάνη που προκαλείται από την καταβολή των μειωμένων εργοδοτικών εισφορών καλύπτεται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας,

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ειδικότερα τον Ε.Φ. 1033-203, ΑΛΕ: 2310589001.

2. Η υπαγωγή των επιχειρήσεων στην παρούσα ελέγχεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, οι δε εμπλεκόμενοι φορείς είναι υποχρεωμένοι να ανταποκρίνονται κατά αρμοδιότητα.

3. Οι επιχειρήσεις προσκομίζουν στον ΕΦΚΑ δικαιολογητικά που τυχόν τους ζητηθούν.

4. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προβλεπόμενες στην παρούσα προϋποθέσεις υπαγωγής στο Πρόγραμμα, το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών που έχει καταβληθεί μέσω του Προγράμματος αναζητείται από το χρόνο απώλειας του δικαιώματος υπαγωγής στο Πρόγραμμα, επιβαρυνόμενο με τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2019

Οι Υπουργοί

Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

..Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων..Τροποποίηση της Τ.1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 516/Β) «Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κ.λπ.» και της αριθμ. Δ. 179/7/7.2.2005 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 215/Β) «Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία απαλλαγής από τον ΕΦΚ που αναλογεί στα καύσιμα των βοηθητικών σκαφών θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας».

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:αποφασίζουμε:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Τροποποίηση της αριθμ. Τ.1940/41/2.5.2003 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 516/Β')
Άρθρο 1
1. Οι παράγραφοι 1 έως και 4 του άρθρου 19 της αριθμ. Τ. 1940/41/2.5.2003 ΑΥΟΟ, αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«ΑΡΘΡΟ 19
ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
1. Εφοδιασμός των δικαιούχων ατελείας σκαφών
α) Η χορήγηση καυσίμων από ελεύθερα αποθέματα, επιτρέπεται μόνον, εφόσον, στις περιοχές εφοδιασμού δεν υπάρχουν αφορολόγητα καύσιμα ή ειδικές περιστάσεις υπαγορεύουν διαφορετική αντιμετώπιση οι οποίες εξετάζονται από το αρμόδιο Τελωνείο κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Ι.Κ.Α

Καλωσορίσατε στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία «Βεβαίωση Συντάξεων (Για Φορολογική Χρήση)».
Μέσω της υπηρεσίας αυτής, έχετε τη δυνατότητα πληκτρολογώντας τα απαιτούμενα ασφαλιστικά σας στοιχεία να εκδόσετε τη «Βεβαίωση Συντάξεων Για Φορολογική Χρήση». Η υπηρεσία αυτή απευθύνεται σε όλες τις κατηγορίες των συνταξιούχων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑ(τ.ΕΤΕΑΜ) και του ενταχθέντος κλάδου σύνταξης τ.ΤΑΠ-ΟΤΕ (δηλαδή τα τέσσερα πρώτα ψηφία του Α.Μ. ΔΙΑΣ ειναι 0150, 0151 και 0416 αντίστοιχα).

Πληροφορίες/Οδηγίες
Βλέπε εδώ δείγμα ενημερωτικού σημειώματος
Κάτοικος
Α.Μ. (γράμματα & νούμερα)
Α.Μ. ΔΙΑΣ (χωρίς κενά)
A.M.K.A.
Α.Φ.Μ.
Έτος
Κωδικός Οπτικής Επιβεβαίωσης

Ανανέωση
Εισάγετε εδώ τον Κωδικό Οπτικής Επιβεβαίωσης
όπως εμφανίζεται αριστερά


Καθαρισμός