ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ "ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ"!!!

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ "ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ"!!!
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ "ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ"!!!

Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου 2017

Κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ...


Κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. σε επαναδιοριζόμενους συνταξιούχους δημοσίους υπαλλήλους.

Σύμφωνα με το άρθ. 36 παρ. 4 του Π.Δ. 422/1981 : «Ο απομακρυνθείς της υπηρεσίας μέτοχος, λαμβάνων ή μη το μέρισμα επαναδιοριζόμενος οφείλει να εξακουλουθήση την καταβολήν των κρατήσεων, είτε τυγχάνει εκ των υποχρεωτικώς είτε εκ των προαιρετικός εγγεγραμμένων μετόχων, επί ποινή απωλείας των δικαιωμάτων του» και το άρθ. 44 παρ. 2 «Το μέρισμα διακόπτεται εν περιπτώσει επανόδου του μετόχου εις Υπηρεσίαν από της προηγούμενης ημέρας καθ΄ ην άρχεται μισθοδοτούμενος..........»

Οι ως άνω διατάξεις, ισχύουν και για τους συνταξιούχους που επαναδιοριζόμενοι λαμβάνουν σύνταξη και αποδοχές ενέργειας συγχρόνως.

Μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Μ.Τ.Π.Υ. που ελήφθη κατά την 31η /03.07.2017 Συνεδρίαση, για τους επαναδιοριζόμενους συνταξιούχους σε θέση μονίμου ή μη μονίμου τακτικού δημοσίου πολιτικού υπαλλήλου (τακτικός εν στενή εννοία υπάλληλος, υπάλληλος επί θητεία, μετακλητός υπάλληλος κλπ.), οι οποίοι λαμβάνουν σύνταξη και αποδοχές ενέργειας συγχρόνως, υποχρεωτικά θα πρέπει να διενεργούνται τακτικές κρατήσεις επί των αποδοχών τους από 1/7/2017 και μετά, εκτός αν αυτοί εξαιρούνται της συμμετοχής στο Μ.Τ.Π.Υ. με ειδικό νόμο ή διατάξεις. Μετά την λήξη της τελευταίας συμμετοχής ο νέος χρόνος υπηρεσίας των ανωτέρω θα συνυπολογίζεται υποχρεωτικά στο μέρισμά τους, με νέο υπολογισμό του μερίσματος.

Συγχρόνως από την ίδια ημερομηνία (1/7/2017), διακόπτεται η καταβολή του μερίσματος στους ανωτέρω και τα τυχόν καταβληθέντα μερίσματα πρέπει να επιστραφούν ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα στο Μ.Τ.Π.Υ.

Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση διορισμού συνταξιούχου ο οποίος μέχρι τον διορισμό του δεν υπήρξε μέτοχος του Μ.Τ.Π.Υ. θα πρέπει να διενεργηθούν τόσο οι τακτικές κρατήσεις όσο και το δικαίωμα εγγραφής στο Ταμείο, εκτός αν αυτός εξαιρείται με ειδικό νόμο ή διατάξεις.

Από 1/7/2017, η υποχρεωτική διενέργεια τακτικών κρατήσεων μετόχου, η διακοπή καταβολής του μερίσματος και ο συνυπολογισμός του νέου χρόνου υπηρεσίας, ισχύουν και για τους ήδη κατά την 01/07/2017 υπηρετούντες συνταξιούχους οι οποίοι λαμβάνουν σύνταξη και αποδοχές συγχρόνως. Για το προγενέστερο διάστημα, δηλαδή προ της 01/07/2017, τους δίδεται η δυνατότητα, αν το επιθυμούν, να υποβάλουν αίτηση για να προσμετρηθεί ως χρόνος συμμετοχής τους στο ΜΤΠΥ, ο χρόνος υπηρεσίας τους από την αρχική ημερομηνία επαναδιορισμού τους, καταβάλλοντας αναδρομικά τις τακτικές κρατήσεις (ή τυχόν διαφορές αυτών) για το χρονικό διάστημα της υπηρεσίας τους προ της 01/07/2017. Παράλληλα δε, από την ίδια ημερομηνία, θα πρέπει να επιστραφούν τα τυχόν ληφθέντα μερίσματα.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, παρακαλούνται όλοι οι εκκαθαριστές των υπηρεσιών στις οποίες υπηρετούν συνταξιούχοι οι οποίοι λαμβάνουν και σύνταξη και αποδοχές ενέργειας συγχρόνως, να παρακρατήσουν από την μισθοδοσία τους αναδρομικά από 1/7/2017 τακτικές κρατήσεις μετόχου καθώς και τυχόν δικαίωμα εγγραφής στο Ταμείο.

Οι εκκαθαριστές των υπηρεσιών παρακαλούνται επίσης να ενημερώσουν εγγράφως το Ταμείο για όλες τις περιπτώσεις επαναδιορισμού, ώστε να γίνει άμεσα η διακοπή της καταβολής μερίσματος προς αποφυγή συσσώρευσης οφειλών από αχρεωστήτως ληφθέντα ποσά.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ασφαλισμένων

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Περιουσίας

Μαρία Παπαγιάννη
Ζαφείριος Ορφανός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Ι.Κ.Α

Καλωσορίσατε στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία «Βεβαίωση Συντάξεων (Για Φορολογική Χρήση)».
Μέσω της υπηρεσίας αυτής, έχετε τη δυνατότητα πληκτρολογώντας τα απαιτούμενα ασφαλιστικά σας στοιχεία να εκδόσετε τη «Βεβαίωση Συντάξεων Για Φορολογική Χρήση». Η υπηρεσία αυτή απευθύνεται σε όλες τις κατηγορίες των συνταξιούχων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑ(τ.ΕΤΕΑΜ) και του ενταχθέντος κλάδου σύνταξης τ.ΤΑΠ-ΟΤΕ (δηλαδή τα τέσσερα πρώτα ψηφία του Α.Μ. ΔΙΑΣ ειναι 0150, 0151 και 0416 αντίστοιχα).

Πληροφορίες/Οδηγίες
Βλέπε εδώ δείγμα ενημερωτικού σημειώματος
Κάτοικος
Α.Μ. (γράμματα & νούμερα)
Α.Μ. ΔΙΑΣ (χωρίς κενά)
A.M.K.A.
Α.Φ.Μ.
Έτος
Κωδικός Οπτικής Επιβεβαίωσης

Ανανέωση
Εισάγετε εδώ τον Κωδικό Οπτικής Επιβεβαίωσης
όπως εμφανίζεται αριστερά


Καθαρισμός