ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ "ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ"!!!

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ "ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ"!!!
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ "ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ"!!!

Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου 2017

Ρύθμιση τρεχουσών και καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών ελευθέρων επαγγελματιών

Ρύθμιση τρεχουσών και καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών ασφαλισμένων που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και επλήγησαν από τον σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017.

Σχετικά: 1. Η διάταξη της παρ.2 του άρθρου 4 του Ν.2556/97 (ΦΕΚ ΤΑ΄270/24.12.1997) όπως ισχύει. 2. Η αριθμ. Φ14/οικ.333/6-3-98 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ ΤΒ΄ 272/18.3.1998). 3. Το αριθμ. πρωτ Δ.ΕΙΣΦ.Μ./470/1166462/30.08.2017 Γενικό Έγγραφο της Δ/νσης Εισφορών Μισθωτών - Τμήμα είσπραξης εισφορών Μισθωτών.

Στα πλαίσια στήριξης, ανακούφισης και διευκόλυνσης των ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών ασφαλισμένων που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα σε περιοχές που επλήγησαν από τον σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017, η Πολιτεία ενεργοποιεί τις πιο πάνω σχετικές πάγιες διατάξεις με τις οποίες:

- Αναστέλλεται η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών για έξι (6) μήνες, αρχής γενόμενης από την 1η του μήνα κατά τον οποίο συνέβη ο σεισμός και

- Οι τρέχουσες (περιόδου εξαμήνου αναστολής) και οι καθυστερούμενες εισφορές μέχρι το τέλος του προηγούμενου του σεισμού μήνα, κεφαλαιοποιούνται και εξοφλούνται μέσω δόσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2556/1997.

Η ρύθμιση των οφειλών θα τηρείται στο ΚΕΑΟ, στο οποίο πρέπει να βεβαιωθεί το σύνολο της οφειλής μετά την παρέλευση του εξαμήνου αναστολής καταβολής των τρεχουσών εισφορών και την οριστικοποίηση των ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών από 01/01/2017, με βάση το εισόδημα του προηγούμενου έτους.

Για την άμεση και ενιαία εφαρμογή των ανωτέρω στους πληγέντες μη μισθωτούς ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ δίνονται οι πιο κάτω διευκρινίσεις - οδηγίες:

1. ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΗΓΕΙΣΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Με την αριθμ. ΔΑΕΦΚ/264/Α325/18.07.2017 (ΑΔΑ:6ΖΩΡΑ465ΧΘΞ-2ΒΒ), (ΦΕΚ Β΄ 257/07-02-2014) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών, καθορίζεται η πληγείσα περιοχή στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν ασφαλισμένοι που διατηρούν στην πληγείσα περιοχή επαγγελματική στέγη ή δραστηριότητα , που αποδεδειγμένα υπέστη ζημία από τον σεισμό την 12/06/2017 και έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι 31/05/2017 ή επιθυμούν την αναστολή καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών εξαμήνου (από 01/06/2017 έως 30/11/2017).

3. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Στη ρύθμιση, μπορούν να υπαχθούν οι πιο κάτω ασφαλιστικές εισφορές:

- Καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα εκείνου κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή, μετά των πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων.

- Οφειλές ασφαλισμένων που έχουν ρυθμιστεί με άλλες διατάξεις για το μέρος της οφειλής που δεν έχει εξοφληθεί, προσαυξημένο με τις επιβαρύνσεις που αντιστοιχούν σε αυτό.

- Εισφορές έτους 2016 για ασφαλισμένους του π.ΕΤΑΑ-ΤΑΝ, εισφορές Β΄ εξαμήνου 2016 για ασφαλισμένους του π. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ. π. ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ και π. ΟΓΑ, μετά τη λήξη της προθεσμίας παράτασης καταβολής (30/11/2017).

- Τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές έξι (6) μηνών, αρχής γενόμενης από την 1η του μήνα κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή, χωρίς υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό προσαυξήσεων.

Επισήμανση

- Όσοι υπαχθούν στη ρύθμιση αυτή δεν είναι δυνατόν να υπάγονται ταυτόχρονα σε οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση τμηματικής καταβολής.

- Δεν υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές από αναγνωρίσεις χρόνων ασφάλισης.

4. ΟΡΟΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

- Κεφαλαιοποίηση των μέχρι 31/05/2017 οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών με τα νόμιμα τέλη και προσαυξήσεις (επιτόκιο), υπολογισμένα κατά την ίδια ημερομηνία (31/05/2017).

Εάν οι ασφαλιστικές εισφορές έχουν ρυθμιστεί, με οποιαδήποτε ειδική διάταξη, μπορεί να ενταχθεί στην κεφαλαιοποίηση το ανεξόφλητο υπόλοιπο, προσαυξημένο με πρόσθετα τέλη και επιβαρύνσεις, υπολογισμένα κατά την 31/05/2017.

Τυχόν ευεργετήματα που είχαν παρασχεθεί, μέσω των ειδικών διατάξεων, διατηρούνται ως προς το μέρος της οφειλής που έχει εξοφληθεί (πχ εκπτώσεις).

- Αναστολή καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, χρονικής περιόδου 01/06/2017 - 30/11/2017, χωρίς επιβαρύνσεις.

- Υποχρεωτική καταβολή τρεχουσών εισφορών από την λήξη της περιόδου αναστολής (30/11/2017) έως το τέλος της ρύθμισης.

- Εξόφληση σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από το πηλίκο της διαίρεσης του ποσού της ζημιάς δια του 1/24ου του συνολικού ποσού οφειλής ( καθυστερούμενων και τρεχουσών εισφορών).

Ο αριθμός των δόσεων που θα προκύψει από τον πιο πάνω υπολογισμό δεν μπορεί να είναι μικρότερος των δώδεκα (12) και μεγαλύτερος των εικοσιτεσσάρων (24).

- Η πρώτη δόση καταβάλλεται από την πρώτη (1η) του επόμενου μήνα εκείνου κατά τον οποίο έληξε η εξάμηνη αναστολή.

- Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, επιτρέπεται η καθυστέρηση καταβολής κάθε δόσης έως τρείς μήνες.

Για τον χρόνο της καθυστέρησης, το ποσό της δόσης επιβαρύνεται με τις νόμιμες προσαυξήσεις.

- Υποβολή αίτησης το αργότερο έως τον τελευταίο μήνα καταβολής των δόσεων (ο αριθμός προκύπτει από τον προαναφερόμενο υπολογισμό).

Σε περίπτωση υποβολής αίτησης μετά την λήξη της περιόδου αναστολής θα πρέπει να καταβληθούν όλες οι απαιτητές εισφορές (μετά την περίοδο αναστολής) και όλες οι απαιτητές δόσεις, με τα αναλογούντα πρόσθετα τέλη και επιβαρύνσεις.

- Με την ένταξη στη ρύθμιση χορηγούνται ασφαλιστική ενημερότητα και ασφαλιστική ικανότητα για παροχές υγειονομικής περίθαλψης.

- Με την υπαγωγή στην ρύθμιση αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων, τόσο κατά την χρονική περίοδο αναστολής όσο και κατά την περίοδο καταβολής των δόσεων και εφόσον τηρούνται οι όροι της ρύθμισης.

5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για την ένταξη στη ρύθμιση απαιτείται η υποβολή αίτησης, στο αρμόδιο περιφερειακό τμήμα μη μισθωτών της έδρας της επιχείρησης και επιπλέον για ασφαλισμένους του π. ΟΓΑ, και στον αρμόδιο ανταποκριτή ΟΓΑ του τόπου κατοικίας τους.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση της Περιφέρειας ή του οικείου Επιμελητηρίου από την οποία να προκύπτει ο χρόνος ζημίας, η διεύθυνση της πληγείσας εγκατάστασης, περιγραφή της ζημίας και το ύψος αυτής.

6. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Για την ενιαία εφαρμογή της ρύθμισης στους ενδιαφερόμενους ασφαλισμένους δίνονται οι πιο κάτω διευκρινήσεις - οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία αναστολής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών (εξαμήνου) και ένταξης των οφειλών σε ρύθμιση, αφού έχει βεβαιωθεί το συνολικό ποσό οφειλής (τρέχουσες και καθυστερούμενες) στο ΚΕΑΟ:

- Πριν την υποβολή του αιτήματος θα πρέπει να ελέγχονται οι γενικές προϋποθέσεις και να δίνονται σχετικές πληροφορίες για τους όρους ρύθμισης και τους όρους εξόφλησης.

- Υποβάλλεται το αίτημα συνοδευόμενο από τη βεβαίωση.

- Ελέγχεται ο φάκελος του ασφαλισμένου για ενδεχόμενες ασφαλιστικές - οικονομικές εκκρεμότητες.

- Ο προσδιορισμός της ρυθμιζόμενης οφειλής, ο αριθμός δόσεων και το ποσό δόσης θα οριστεί από το ΚΕΑΟ, μετά τη βεβαίωση του συνόλου της οφειλής.

- Μέχρι την υλοποίηση σχετικής μηχανογραφικής εφαρμογής, η αίτηση και τα δικαιολογητικά θα τηρούνται σε κλασέρ, κατά ημερολογιακή σειρά, καθόσον θα χρειαστεί να καταχωρηθούν σε σχετική μηχανογραφική εφαρμογή ΕΦΚΑ.

Σε συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ δρομολογείται η δημιουργία Μητρώου Φυσικών Καταστροφών (ΜΦΚ), στο οποίο θα καταχωρούνται τα εντασσόμενα στην ανωτέρω ρύθμιση, πρόσωπα, προκειμένου να μην απαιτούνται οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές μη μισθωτών, έως τη λήξη της περιόδου αναστολής.

Επισήμανση

1. Στις περιπτώσεις οφειλών που έχουν ενταχθεί σε ρυθμίσεις που είναι ενεργές και το υπόλοιπο της οφειλής κατά την 31/05/2017 πρέπει να ενταχθεί - συμπεριληφθεί στην παρούσα, θα πρέπει να γίνεται υπολογισμός του εξοφληθέντος ποσού από την ρύθμιση και των ευεργετημάτων που αντιστοιχούν σε αυτό καθώς και υπολογισμός του ανεξόφλητου υπολοίπου.

Συγκεκριμένα:

Για την ένταξη του ανεξόφλητου υπολοίπου στη νέα ρύθμιση, ως γνωστό, απαιτείται διακοπή της προηγούμενης ρύθμισης.

Επισημαίνεται ότι η διακοπή - στη συγκεκριμένη περίπτωση - δεν θεωρείται απώλεια της ρύθμισης καθόσον μετά από αίτηση δίνεται η δυνατότητα στον ασφαλισμένο λόγω ειδικών συνθηκών να ενταχθεί στις διατάξεις του Ν.2556/1997.

Ως εκ τούτου, διατηρούνται τα ευεργετήματα που του είχαν παρασχεθεί με την προηγούμενη ρύθμιση, για το μέρος της οφειλής που έχει εξοφλήσει. Θα πρέπει στις περιπτώσεις αυτές να:

- Διακόπτεται η ρύθμιση.

- Υπολογίζεται το εξοφλημένο χρονικό διάστημα λαμβάνοντας υπόψη το καταβληθέν ποσό και τις παρεχόμενες εκπτώσεις.

- Το ανεξόφλητο διάστημα, θα βεβαιώνεται στο ΚΕΑΟ προκειμένου να συμπεριληφθεί στην ρύθμιση, υπολογιζόμενο με προσαυξήσεις και τέλη καθυστέρησης που ισχύουν κατά την 31/05/2017.

2. Οφειλή που έχει ήδη βεβαιωθεί στο ΚΕΑΟ, θα συμπεριλαμβάνεται στη ρύθμιση

3. Μέχρι την παράδοση της εφαρμογής, υποβληθείσες αιτήσεις που έχουν τις προϋποθέσεις ένταξης στη ρύθμιση να μας γνωστοποιούνται, προκειμένου να ελέγχεται η παραμετροποίηση του συστήματος.

7. ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Απώλεια δικαιώματος συνέχισης της ρύθμισης επέρχεται στις πιο κάτω περιπτώσεις:

- Μη καταβολής ή μη εμπρόθεσμης καταβολής τρεχουσών εισφορών κατά τη διάρκεια της ρύθμισης και μέχρι την εξόφλησή της.

- Καθυστέρηση καταβολής δόσης πέραν των τριών μηνών.

Μετά την απώλεια το υπόλοιπο ποσό της οφειλής καθίσταται άμεσα απαιτητό με τα αναλογούντα τέλη καθυστέρησης και προσαυξήσεις.

8. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ

Περίοδος αναστολής.

Στους ασφαλισμένους που εντάσσονται στη ρύθμιση χορηγούνται βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας:

- Για δανειοδότηση - χρηματοδότηση επιχείρησης από Τράπεζα ή οποιοδήποτε άλλο Πιστωτικό Ίδρυμα και το Δημόσιο.

- Για χρήση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

- Για συμμετοχή σε διαγωνισμό Δημοσίου.

Στις βεβαιώσεις πρέπει να αναφέρεται ρητά η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 2556/97. Ο χρόνος ισχύος θα λήγει 30/11/2017.

Περίοδος ρύθμισης.

Στους ασφαλισμένους που έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση χορηγείται ενημερότητα εφόσον καταβάλλονται οι προβλεπόμενες δόσεις (με τα αναλογούντα Τ.Κ - προσαυξήσεις σε περίπτωση εκπρόθεσμων καταβολών) και οι απαιτητές τρέχουσες εισφορές. Ο χρόνος ισχύος προσδιορίζεται από την προθεσμία καταβολής της απαιτητής δόσης ή τρέχουσας εισφοράς.

9. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Περίοδος αναστολής

Στους ασφαλισμένους που εντάσσονται στη ρύθμιση παρέχεται ασφαλιστική ικανότητα για παροχές περίθαλψης.

Ο χρόνος ισχύος λήγει την 30/11/2017.

Περίοδος ρύθμισης

Στους ασφαλισμένους που έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση παρέχεται ασφαλιστική ικανότητα για παροχές περίθαλψης.

Ο χρόνος ισχύος προσδιορίζεται από την προθεσμία καταβολής της απαιτητής δόσης ή τρέχουσας εισφοράς.

10. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

- Αναστέλλεται η διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων

- Αναστέλλεται η ποινική δίωξη για παραβάσεις του Α.Ν 86/67.

- Εξαλείφεται το αξιόποινο σε περιπτώσεις ολοσχερούς εξόφλησης.Παρακαλούμε με ευθύνη των Προϊστάμενων Δ/νσεων και Υποκαταστημάτων να λάβει γνώση ενυπόγραφα το προσωπικό των υπηρεσιών αρμοδιότητάς σας.

Ακριβές αντίγραφο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Ι.Κ.Α

Καλωσορίσατε στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία «Βεβαίωση Συντάξεων (Για Φορολογική Χρήση)».
Μέσω της υπηρεσίας αυτής, έχετε τη δυνατότητα πληκτρολογώντας τα απαιτούμενα ασφαλιστικά σας στοιχεία να εκδόσετε τη «Βεβαίωση Συντάξεων Για Φορολογική Χρήση». Η υπηρεσία αυτή απευθύνεται σε όλες τις κατηγορίες των συνταξιούχων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑ(τ.ΕΤΕΑΜ) και του ενταχθέντος κλάδου σύνταξης τ.ΤΑΠ-ΟΤΕ (δηλαδή τα τέσσερα πρώτα ψηφία του Α.Μ. ΔΙΑΣ ειναι 0150, 0151 και 0416 αντίστοιχα).

Πληροφορίες/Οδηγίες
Βλέπε εδώ δείγμα ενημερωτικού σημειώματος
Κάτοικος
Α.Μ. (γράμματα & νούμερα)
Α.Μ. ΔΙΑΣ (χωρίς κενά)
A.M.K.A.
Α.Φ.Μ.
Έτος
Κωδικός Οπτικής Επιβεβαίωσης

Ανανέωση
Εισάγετε εδώ τον Κωδικό Οπτικής Επιβεβαίωσης
όπως εμφανίζεται αριστερά


Καθαρισμός