ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ "ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ"!!!

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ "ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ"!!!
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ "ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ"!!!

Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου 2017

νωστοποίηση ρυθμίσεων των παρ. 8 και 9 του άρθρου 94 του Ν. 4461/2017


Γνωστοποίηση ρυθμίσεων των παρ. 8 και 9 του άρθρου 94 του Ν. 4461/2017 (Α΄38) με τις οποίες τροποποιήθηκαν αντίστοιχα το τρίτο, τέταρτο και πέμπτο εδάφιο της υποπερ. αα (μισθωτοί) και το πέμπτο, έκτο και έβδομο εδάφιο της υποπερ. ββ (αυτοτελώς απασχολούμενοι) της περ. α της παρ. 4 του άρθ. 35 του Ν.4387/2016 (Α΄ 85)

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 38/28-3-2017, τεύχος Α΄, δημοσιεύτηκε ο νόμος 4461/2017 «Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του Ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις», στο μέρος Β΄ του οποίου περιλαμβάνεται το άρθρο 94 και συγκεκριμένα οι ρυθμίσεις των παρ. 8 και 9 αυτού με τις οποίες αντικαθίσταται το τρίτο, τέταρτο και πέμπτο εδάφιο της υποπερ. αα (μισθωτοί) και το πέμπτο, έκτο και έβδομο εδάφιο της υποπερ. ββ (αυτοτελώς απασχολούμενοι) της περ. α της παρ. 4 του άρθ. 35 του Ν.4387/2016 (Α΄ 85) και αφορούν τον τρόπο της ετήσιας προσαύξησης (όπου απαιτείται τέτοια προσαύξηση) του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών οι οποίες χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του τμήματος της εφάπαξ παροχής που αφορά χρόνο ασφάλισης που έχει διανυθεί έως και την 31/12/2013.

Συγκεκριμένα, προβλέπονται τα ακόλουθα:

Α. Στην παράγραφο 8 ορίζεται ότι το τρίτο, τέταρτο και πέμπτο εδάφιο της υποπερίπτωσης αα της περίπτωσης α της παρ. 4 του άρθρου 35 του Ν. 4387/2016 (Α΄85) αντικαθίστανται ως εξής:«Ο ως άνω μέσος όρος προσαυξάνεται ετησίως κατά τον τρόπο που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 8 του παρόντος. Ειδικότερα, ο μέσος ετήσιος γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής εφαρμόζεται από το επόμενο έτος μετά το καταληκτικό της ανωτέρω πενταετίας, έως και το προηγούμενο έτος της αποχώρησης από την υπηρεσία ή την εργασία. Ο σωρευμένος συντελεστής που προκύπτει από τους δείκτες της παραγράφου 4 του άρθρου 8 δεν μπορεί να είναι μικρότερος από ένα (1).»

Επισημαίνεται ότι:

1) Με το τέταρτο εδάφιο της παρ. 2α και την παρ. 4 του άρθ.8 (Ανταποδοτική σύνταξη) του Ν.4387/2016 όπως ισχύει προβλέπεται ότι:

«2.α. ... Για τον υπολογισμό των συνταξίμων αποδοχών λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές του ασφαλισμένου για κάθε ημερολογιακό έτος, προσαυξανόμενες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4.

4.α. Η αναπροσαρμογή των συντάξιμων αποδοχών, για το διάστημα έως και το 2020, διενεργείται κατά τη μεταβολή του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Η προσαύξηση των συντάξιμων αποδοχών για το διάστημα από το 2021 και εφεξής διενεργείται με βάση το δείκτη μεταβολής μισθών, που υπολογίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ.

β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες και η διαδικασία της εφαρμογής του δείκτη μεταβολής μισθών της ΕΛΣΤΑΤ για την αναπροσαρμογή των συντάξιμων αποδοχών» (σχετική και η υπ. αρίθμ. οικ. 15726/605/05-04-2017, ΑΔΑ: 7ΙΣΒ465Θ1Ω-ΘΕΒ εγκύκλιός μας).

2) Με το δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτωσης αα (μισθωτοί) της περίπτωσης α της παρ. 4) τουάρθρου 35 του Ν. 4387/2016 όπως ισχύει, καθορίστηκαν ως αποδοχές που χρησιμοποιούνται στον τύπο υπολογισμού του τμήματος της εφάπαξ παροχής το οποίο αφορά χρόνο ασφάλισης που έχει διανυθεί έως και την 31/12/2013, ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη έως και την 31.12.2013, εφόσον υπεβλήθησαν σε ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του ταμείου, χωρίς να υπολογίζονται τα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας.

Με την αντικατάσταση του τρίτου, τέταρτου και πέμπτου εδαφίου, επέρχονται οι παρακάτω τροποποιήσεις:

α) Ο μέσος όρος των αποδοχών της τελευταίας πενταετίας έως και 31/12/2013, όπως αυτές καθορίστηκαν ανωτέρω, προσαυξάνεται ετησίως για το διάστημα έως και το 2020 με βάση τη μεταβολή του μέσου ετήσιου γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της ΕΛΣΤΑΤ και για το διάστημα από το 2021 και εφεξής με βάση το δείκτη μεταβολής μισθών που υπολογίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ. Ειδικά για το διάστημα από το 2021 και εφεξής, οι αναγκαίες λεπτομέρειες και η διαδικασία της εφαρμογής του δείκτη μεταβολής μισθών της ΕΛΣΤΑΤ για την αναπροσαρμογή των συντάξιμων αποδοχών καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών.

β) Η ετήσια αυτή προσαύξηση εφαρμόζεται από το επόμενο έτος μετά το καταληκτικό της ανωτέρω πενταετίας, έως και το προηγούμενο έτος από αυτό της αποχώρησης από την υπηρεσία ή την εργασία. γ) Ο σωρευμένος συντελεστής που προκύπτει από τους ως άνω δείκτες δεν μπορεί να είναι μικρότερος από ένα (1).Β. Με την παράγραφο 9 ορίζεται ότι το πέμπτο, έκτο και έβδομο εδάφιο της υποπερίπτωσης ββ της περίπτωσης α της παρ. 4 του άρθρου 35 του Ν. 4387/2016 αντικαθίστανται ως εξής:

«Ο ως άνω μέσος όρος προσαυξάνεται ετησίως κατά τον τρόπο που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 8 του παρόντος. Ειδικότερα, ο μέσος ετήσιος γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής εφαρμόζεται από το επόμενο έτος μετά το καταληκτικό της ανωτέρω πενταετίας, έως και το προηγούμενο έτος της αποχώρησης από το επάγγελμα ή την εργασία. Ο σωρευμένος συντελεστής που προκύπτει από τους δείκτες της παραγράφου 4 του άρθρου 8 δεν μπορεί να είναι μικρότερος από ένα (1).»Επισημαίνεται ότι:

1) Τα οριζόμενα της παρ. 4 του άρθ. 8 (Ανταποδοτική σύνταξη) του Ν.4387/2016 όπως ισχύει, αναφέρθηκαν παραπάνω στην περ. Α της παρούσας εγκυκλίου.

2) Με το τέταρτο εδάφιο της υποπερίπτωσης ββ (αυτοτελώς απασχολούμενοι) της περίπτωσης α της παρ. 4 του άρθρου 35 του Ν. 4387/2016 όπως ισχύει, καθορίστηκαν ως αποδοχές που χρησιμοποιούνται στον τύπο υπολογισμού του τμήματος της εφάπαξ παροχής το οποίο αφορά χρόνο ασφάλισης που έχει διανυθεί έως και την 31/12/2013, ο μέσος όρος των τιμών των ασφαλιστικών κατηγοριών, επί των οποίων υπεβλήθησαν ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του κλάδου, κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη έως και την 31.12.2013, όπως οι εν λόγω τιμές είχαν διαμορφωθεί κατά το καταληκτικό της πενταετίας έτος. Με την αντικατάσταση του πέμπτου, έκτου και εβδόμου εδαφίου, επέρχονται οι παρακάτω τροποποιήσεις:

α) Ο μέσος όρος των αποδοχών της τελευταίας πενταετίας έως και 31/12/2013, όπως αυτές καθορίστηκαν ανωτέρω, προσαυξάνεται ετησίως για το διάστημα έως και το 2020 με βάση τη μεταβολή του μέσου ετήσιου γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της ΕΛΣΤΑΤ και για το διάστημα από το 2021 και εφεξής με βάση το δείκτη μεταβολής μισθών που υπολογίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ. Ειδικά για το διάστημα από το 2021 και εφεξής, οι αναγκαίες λεπτομέρειες και η διαδικασία της εφαρμογής του δείκτη μεταβολής μισθών της ΕΛΣΤΑΤ για την αναπροσαρμογή των συντάξιμων αποδοχών καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών.

β) Η ετήσια αυτή προσαύξηση εφαρμόζεται από το επόμενο έτος μετά το καταληκτικό της ανωτέρω πενταετίας, έως και το προηγούμενο έτος από αυτό της αποχώρησης από το επάγγελμα ή την εργασία. γ) Ο σωρευμένος συντελεστής που προκύπτει από τους ως άνω δείκτες δεν μπορεί να είναι μικρότερος από ένα (1).Ειδικότερες Επισημάνσεις :

1) Οι προαναφερόμενοι δείκτες της παρ. 4 του άρθ. 8 του Ν.4387/2016 χρησιμοποιούνται κατά τον υπολογισμό του τμήματος της εφάπαξ παροχής που αφορά χρόνο ασφάλισης που έχει διανυθεί έως και την 31/12/2013, σε κάθε περίπτωση ασφαλισμένου κατά την οποία το επόμενο του καταληκτικού της πενταετίας έτος προηγείται χρονικά από αυτό του προηγούμενου της αποχώρησης έτους, προκειμένου να δύναται να συντρέξει ετήσια μεταβολή των δεικτών αυτών.

Στις περιπτώσεις αυτές, εφόσον συντρέχει η ανωτέρω προϋπόθεση, περιλαμβάνονται:

• Οι περιπτώσεις των ασφαλισμένων οι οποίοι διέκοψαν λόγω αναπηρίας την υπηρεσία/εργασία/επάγγελμά τους και μεταγενέστερα επήλθε η οριστικοποίησή της, καθότι ως ημερομηνία αποχώρησης από την υπηρεσία/εργασία/επάγγελμα θεωρείται αυτή της οριστικοποίησης της αναπηρίας,

• Οι περιπτώσεις των ασφαλισμένων των οποίων η ασφάλιση για εφάπαξ παροχή σε κάποιον από τα εντασσόμενα στο ΕΤΕΑΕΠ ταμεία, τομείς, κλάδους ή λογαριασμούς πρόνοιας (στο εξής ταμεία) ή στο καθεστώς του Ν.103/1975 (Α΄ 167) διακόπηκε σε προγενέστερο χρόνο και η εργασία/υπηρεσία/επάγγελμα συνεχίστηκε χωρίς να υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης για εφάπαξ παροχή,

• Οι περιπτώσεις ασφαλισμένων οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης σε περισσότερα του ενός ταμεία πρόνοιας που εντάσσονται από 1/1/2017 στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) ή άλλο ταμείο πρόνοιας που είναι ΝΠΙΔ ή που δεν ανήκει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Για τον υπολογισμό του ποσού της εφάπαξ παροχής που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης μέχρι 31/12/2013, κάθε επιμέρους εντασσόμενου στο ΕΤΕΑΕΠ ταμείου πρόνοιας, χρησιμοποιούνται:

- η αντίστοιχη τελευταία πενταετία καθενός από αυτά, των αποδοχών/ασφαλιστικών κατηγοριών που λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης μέχρι 31/12/2013, με εφαρμογή ετήσιας προσαύξησης των μέσων όρων τους, όπου απαιτείται τέτοια σύμφωνα με τα προεκτεθέντα,

- το/τα αντίστοιχο/α ποσοστό/α επί των αποδοχών/ασφαλιστικών κατηγοριών που λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης μέχρι 31/12/2013, όπως καθορίζονται για καθένα εντασσόμενο ταμείο,

- ο δεκαδικός αριθμός των ετών ασφάλισης έως και την 31/12/2013, που διανύθηκε σε καθένα εντασσόμενο ταμείο.

• Οι περιπτώσεις ασφαλισμένων οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης αφενός με το καθεστώς του Ν.103/1975 και αφετέρου σε κάποιο/α ταμείο/α πρόνοιας που εντάσσεται/ονται από 1/1/2017 στο ΕΤΕΑΕΠ πλην του πρ. ΤΠΔΥ/Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (όπως στις περιπτώσεις μεταφοράς/μετάταξης ασφαλισμένων) ή άλλο ταμείο πρόνοιας που είναι ΝΠΙΔ ή που δεν ανήκει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Για τον υπολογισμό του ποσού της εφάπαξ παροχής που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης μέχρι 31/12/2013, αφενός του ΝΠΔΔ που χορηγεί την εφάπαξ παροχή του Ν.103/1975 και αφετέρου του/ων εντασσομένου/ων στο ΕΤΕΑΕΠ ταμείου/ων πρόνοιας (πλην του πρ. ΤΠΔΥ/Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων ΝΠΔΔ), χρησιμοποιούνται:

- η αντίστοιχη τελευταία πενταετία στην ασφάλιση με το καθεστώς του Ν.103/1975 και στην ασφάλιση του/ων εντασσόμενου/ων στο ΕΤΕΑΕΠ ταμείου/ων πρόνοιας, των αποδοχών/ασφαλιστικών κατηγοριών που λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης μέχρι 31/12/2013, με εφαρμογή ετήσιας προσαύξησης των μέσων όρων τους, όπου απαιτείται τέτοια σύμφωνα με τα προεκτεθέντα,

- το/τα αντίστοιχο/α ποσοστό/α επί των αποδοχών/ασφαλιστικών κατηγοριών που λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης μέχρι 31/12/2013, όπως καθορίζονται για το καθεστώς του Ν. 103/75 και για καθένα εντασσόμενο ταμείο αντίστοιχα.

- ο δεκαδικός αριθμός των ετών ασφάλισης έως και την 31/12/2013, σε καθένα από αυτά. Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση που η ασφάλιση με το καθεστώς του Ν.103/1975 συνεχίστηκε από 1/1/2006 στον πρ. ΤΠΔΥ/Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων ΝΠΔΔ και εν συνεχεία ο ασφαλισμένος ασφαλίστηκε σε άλλο εντασσόμενο στο ΕΤΕΑΕΠ ταμείο (πλην του τομέα αυτού) ή σε άλλο ταμείο πρόνοιας που είναι ΝΠΙΔ ή που δεν ανήκει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα στην προηγούμενη περίπτωση, με την παρατήρηση ότι ως αποδοχές πενταετίας και για το ΝΠΔΔ που χορηγεί την παροχή του Ν.103/195 και για το τ. ΤΠΔΥ/Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων ΝΠΔΔ, λαμβάνονται αυτές πριν την διακοπή από την ασφάλιση στον τέως αυτόν τομέα (σχετικές και οι υπ΄ αρίθμ. Φ.80020/οικ. 29753/Δ15.531/30-6-2016 ΑΔΑ: 7ΛΟΨ465Θ1Ω-ΨΙΣ, Φ.80020/44112/Δ15.754/20-10-2016 ΑΔΑ: 6ΚΒΒ465Θ1Ω-Α2Ο εγκύκλιοί μας καθώς και το αρ. Φ.80020/3477/Δ15.605/28-7-2016 έγγραφό μας).

2) Εξυπακούεται ότι, όταν το επόμενο του καταληκτικού της πενταετίας έτος συμπίπτει ή έπεται του προηγούμενου της αποχώρησης έτους, από την υπηρεσία ή την εργασία ή το επάγγελμα, δεν υφίσταται ανάγκη ετήσιας προσαύξησης του μέσου όρου της πενταετίας με τους δείκτες της παρ. 4 του άρθ. 8, καθώς δεν δύναται να συντρέξει ετήσια μεταβολή των δεικτών αυτών.

Συνεπώς, εάν πχ. η τελευταία πενταετία ενός ασφαλισμένου καταλήγει τον 12ο/2013 και α) η αποχώρησή του έγινε τον 12ο/2013, δεν υφίσταται ανάγκη ετήσιας προσαύξησης, β) η αποχώρησή του έγινε εντός του 2014, δεν υφίσταται ανάγκη ετήσιας προσαύξησης, γ) η αποχώρησή του έγινε εντός του 2015, δεν υφίσταται ανάγκη ετήσιας προσαύξησης, δ) η αποχώρησή του έγινε εντός του 2016, υφίσταται ανάγκη ετήσιας προσαύξησης.

3) Για την εφαρμογή των προσαυξήσεων με βάση τις διατάξεις των υποπερ. αα (μισθωτοί) και ββ (αυτοτελώς απασχολούμενοι) της περ. α της παρ. 4 του άρθ. 35 του Ν.4387/2016 , όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις παρ. 8 και 9 αντίστοιχα του άρθ. 94 του Ν.4461/2017 , επισημαίνονται τα εξής:

α) Η προσαύξηση του Μ.Ο. αποδοχών γίνεται με τη χρήση των ετήσιων ποσοστιαίων μεταβολών του μέσου ετήσιου Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή από το επόμενο του καταληκτικού έτους της πενταετίας έως και το προηγούμενο έτος από αυτό της αποχώρησης από την εργασία. Αν π.χ. η πενταετία καταλήγει τον 12ο/2013 και η αποχώρηση έγινε εντός του 2016, τότε η προσαρμογή γίνεται με χρήση της ποσοστιαίας μεταβολής του ΔΤΚ από το έτος 2014 έως το 2015. Αυτό συνεπάγεται ότι στον πίνακα της ΕΛ.ΣΤΑΤ με τις τιμές των σχετικών δεικτών, στη στήλη «Σύγκριση μέσου ετήσιου δείκτη κάθε έτους, με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου έτους» θα ληφθεί υπόψη η τιμή του έτους 2015. Πιο συγκεκριμένα, η προσαύξηση του Μ.Ο. των αποδοχών γίνεται με τον πολλαπλασιασμό του με το γινόμενο των ετήσιων συντελεστών των ετών από το μεθεπόμενο του καταληκτικού της πενταετίας έτος έως και το προηγούμενο της αποχώρησης (ετήσιος συντελεστής = 1 + ποσοστιαία μεταβολή μέσου ετήσιου γενικού ΔΤΚ).

β) Η ποσοστιαία μεταβολή του μέσου Ετήσιου Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή έτους x σημαίνει την ποσοστιαία μεταβολή του μέσου ετήσιου δείκτη του έτους x με τον αντίστοιχο δείκτη του έτους x-1, συνεπώς μεταβάλλοντας με το δείκτη αυτό (ποσοστιαία μεταβολή του μέσου Ετήσιου Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή έτους x) τον μέσο ετήσιο δείκτη του έτους x-1 προκύπτει η αναπροσαρμογή του το έτος x. Επιπλέον επισημαίνεται ότι ο σωρευμένος συντελεστής που προκύπτει από το γινόμενο των ετήσιων συντελεστών των ανωτέρω αναφερομένων μέσων ετήσιων Γενικών Δεικτών Τιμών Καταναλωτή δεν μπορεί να είναι μικρότερος της μονάδας (1).

4) Αναφορικά με όσους αυτοτελώς απασχολούμενους των τέως Τομέων Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών, Υγειονομικών, Δικαστικών Επιμελητών, Συμβολαιογράφων και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του τ. Ε.Τ.Α.Α., των Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών, Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης και Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου του τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και του Προσωπικού Ιπποδρομιών του τ. ΤΑΠΙΤ που η εισφορά τους δεν προκύπτει ως ποσοστό επί ασφαλιστικής κατηγορίας και για τους οποίους με βάση την υπ΄ αρίθμ. Φ.80020/44136/Δ15.747/20-10-2016 - Β΄ 3455/26-10-2016 Υ.Α. καθορίστηκαν οι ασφαλιστικές τους κατηγορίες, όσον αφορά την ετήσια προσαύξηση των αποδοχών τους όπως αυτές καθορίζονται από το συνδυασμό των διατάξεων της υποπερ. ββ της περ. α της παρ. 4 του άρθ. 35 του Ν.4387/2016 και της ως άνω Υ.Α., επισημαίνονται τα εξής:

α) τ. ΕΤΑΑ/Τομέας Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών:

Υπάρχουν 5 κατηγορίες τεκμαρτών αποδοχών ΔΑ1 έως ΔΑ5. Το τεκμαρτό μηνιαίο εισόδημα (ΜΕ) για μηνιαία εισφορά 4% προκύπτει για κάθε κατηγορία με χρήση μαθηματικού τύπου:

ΜΕ=Ετήσια εισφορά χ 35% χ 25/12.

Σε περιπτώσεις που η τελευταία πενταετία καταβολής εισφορών είναι διαφορετική του διαστήματος 2009-2013, ως ετήσια εισφορά θεωρείται η ισχύουσα για το έτος 2013 που είναι το τελευταίο της πενταετίας 2009-2013 με βάση την οποία εκπονήθηκε η οικονομική μελέτη για τον καθορισμό των ασφαλιστικών κατηγοριών του εν λόγω τομέα.

β) Για τις λοιπές περιπτώσεις όπου δίδονται τεκμαρτές αποδοχές σε κάθε ασφαλιστική κατηγορία, αυτές θεωρούνται ότι αφορούν το διάστημα 2009-2013 για το οποίο εκπονήθηκε η οικονομική μελέτη για τον καθορισμό των ασφαλιστικών κατηγοριών. Σε περιπτώσεις που η τελευταία πενταετία καταβολής εισφορών είναι διαφορετική του διαστήματος 2009-2013, ως τεκμαρτές αποδοχές θεωρούνται οι αντίστοιχες τιμές των κατηγοριών του διαστήματος 2009-2013 για τον ίδιο λόγο. γ) Η αναπροσαρμογή των τιμών των ασφαλιστικών κατηγοριών γίνεται από το έτος 2014 (επόμενο του καταληκτικού έτους 2013) έως το προηγούμενο της αποχώρησης έτος.

Στο συνημμένο Παράρτημα I παρατίθεται πίνακας με την εξέλιξη των ετήσιων μεταβολών του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της ΕΛΣΤΑΤ και στο Παράρτημα ΙΙ παραδείγματα υπολογισμού της προσαύξησης του μέσου όρου των αποδοχών μισθωτών και αυτοτελώς απασχολούμενων όπως αυτές καθορίζονται σύμφωνα με τις υποπερ. αα και ββ αντίστοιχα, της περ. α της παρ. 4 του άρθ. 35 του Ν.4387/2016 , όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις παρ. 8 και 9 του άρθ. 94 του Ν.4461/2017.

Κατόπιν τούτων, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε άμεσα τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες για την ορθή εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Πίνακας I . Εξέλιξη ετήσιων μεταβολών Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή
(Έτος βάσης: 2009=100,0)
Έτος
Σύγκριση δείκτη Δεκεμβρίου κάθε έτους με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου έτους
Σύγκριση μέσου ετήσιου δείκτη κάθε έτους, με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου έτους
Δείκτης Δεκ.
Μεταβολή %
Μέσος ετήσιος δείκτης
Μεταβολή %
1959
1,163
-
1,155
-
1960
1,204
3,5
1,175
1,7
1961
1,195
-0,8
1,196
1,8
1962
1,215
1,7
1,192
-0,3
1963
1,231
1,3
1,228
3,0
1964
1,249
1,5
1,238
0,9
1965
1,311
4,9
1,276
3,0
1966
1,372
4,7
1,339
4,9
1967
1,354
-1,3
1,362
1,7
1968
1,390
2,7
1,367
0,3
1969
1,420
2,1
1,400
2,5
1970
1,472
3,7
1,442
3,0
1971
1,515
2,9
1,486
3,0
1972
1,615
6,6
1,550
4,3
1973
2,110
30,7
1,790
15,5
1974
2,394
13,5
2,271
26,9
1975
2,769
15,7
2,575
13,4
1976
3,094
11,7
2,918
13,3
1977
3,489
12,8
3,273
12,2
1978
3,891
11,5
3,683
12,5
1979
4,854
24,8
4,385
19,0
1980
6,127
26,2
5,476
24,9
1981
7,505
22,5
6,815
24,5
1982
8,935
19,0
8,255
21,1
1983
10,735
20,2
9,921
20,2
1984
12,673
18,0
11,752
18,5
1985
15,818
24,8
14,021
19,3
1986
18,508
17,0
17,248
23,0
1987
21,425
15,8
20,077
16,4
1988
24,418
14,0
22,791
13,5
1989
28,043
14,8
25,913
13,7
1990
34,460
22,9
31,209
20,4
1991
40,669
18,0
37,280
19,5
1992
46,526
14,4
43,199
15,9
1993
52,116
12,0
49,425
14,4
1994
57,675
10,7
54,799
10,9
1995
62,244
7,9
59,696
8,9
1996
66,782
7,3
64,587
8,2
1997
69,930
4,7
68,163
5,5
1998
72,636
3,9
71,412
4,8
1999
74,630
2,7
73,294
2,6
2000
77,544
3,9
75,604
3,2
2001
79,906
3,0
78,155
3,4
2002
82,612
3,4
80,991
3,6
2003
85,153
3,1
83,851
3,5
2004
87,786
3,1
86,282
2,9
2005
90,966
3,6
89,341
3,5
2006
93,612
2,9
92,196
3,2
2007
97,247
3,9
94,865
2,9
2008
99,159
2,0
98,804
4,2
2009
101,778
2,6
100,000
1,2
2010
107,044
5,2
104,713
4,7
2011
109,629
2,4
108,200
3,3
2012
110,510
0,8
109,824
1,5
2013
108,621
-1,7
108,813
-0,9
2014
105,789
-2,6
107,385
-1,3
2015
105,612
-0,2
105,521
-1,7
2016
105,636
0,0
104,649
-0,8


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Παραδείγματα υπολογισμού της προσαύξησης του μέσου όρου των αποδοχών μισθωτών και αυτοτελώς απασχολούμενων:

1) Ασφαλισμένος του τ.ΤΑΠΙΤ/Τ.Π. Εμπορικών Καταστημάτων, αποχώρησε από την εργασία του στις 31/3/2017 και ο μέσος όρος των αποδοχών του κατά την 5-ετία από 1/1/2009 - 31/12/2013 που λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής είναι 900,00 €.

H αναπροσαρμογή του μέσου όρου των αποδοχών από το επόμενο του καταληκτικού έτους της πενταετίας (δηλαδή το 2014) μέχρι το προηγούμενο της αποχώρησης έτος (δηλ. 2016) γίνεται με τον παρακάτω συντελεστή: 0,975. Επειδή ο σωρευμένος συντελεστής δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 1, λαμβάνουμε την τιμή 1. `Αρα ο μέσος όρος των αποδοχών της πενταετίας παραμένει 900,00 €.
Έτος
Σύγκριση μέσου ετήσιου δείκτη κάθε έτους, με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου έτους (Μεταβολή %)
Ετήσιος Συντελεστής
Σωρευμένος συντελεστής
2015
-1,7
0,983
0,983
2016
-0,8
0,992
0,975136


2) `Αμισθος δικηγόρος νέος ασφαλισμένος, ασφαλισμένος από 1/6/1993 στον τ. ΕΤΑΑ/Τ.Π. Δικηγόρων Αθηνών έως 7/5/2007, διέκοψε το επάγγελμά του από 8/5/2007 λόγω προσωρινής αναπηρίας η οποία οριστικοποιήθηκε στις 31/3/2017 και αναφορικά με τον μέσο όρο των αποδοχών του κατά την 5-ετία από 8/5/2002 - 7/5/2007 που λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής, με βάση το άρθ. 5 της αρ. Φ.80020/44136/Δ.15.7472/20-10-2016 - Β΄ 3455 Υ.Α. ισχύουν τα εξής:

Ο συγκεκριμένος ασφαλισμένος κατατάσσεται στην κατηγορία ΔΑ5.

Το τεκμαρτό μηνιαίο εισόδημα (ΜΕ) για μηνιαία εισφορά 4% καθορίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: ΜΕ=Ετήσια εισφορά (έτους 2013) χ 35% χ 25/12. Ως ετήσια εισφορά θεωρείται η ισχύουσα για το έτος 2013 που είναι το τελευταίο της πενταετίας 2009-2013 με βάση την οποία εκπονήθηκε η οικονομική μελέτη για τον καθορισμό των ασφαλιστικών κατηγοριών του εν λόγω τομέα. ΜΕ=1.436,88 € x 0,35 x25/12=1.047,73 €. Η τιμή της ασφαλιστικής κατηγορίας αναπροσαρμόζεται από το έτος 2014 ως το 2016. H αναπροσαρμογή γίνεται με τον παρακάτω συντελεστή: 0,975. Επειδή ο σωρευμένος συντελεστής δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 1, λαμβάνουμε την τιμή 1. `Αρα ο μέσος όρος των αποδοχών της πενταετίας παραμένει 1 .047,73 €.
Έτος
Σύγκριση μέσου ετήσιου δείκτη κάθε έτους, με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου έτους (Μεταβολή %)
Ετήσιος Συντελεστής
Σωρευμένος συντελεστής
2015
-1,7
0,983
0,983
2016
-0,8
0,992
0,975136
3) Εφημεριδοπώλης, ασφαλισμένος στον τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ/Τ.Π. Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης για 6 έτη, από 1/7/1982 έως 30/6/1988 οπότε αποχώρησε από το επάγγελμα αυτό, και από 1/7/1988 συνέχισε εργαζόμενος ως υπάλληλος γραφείου σε ασφαλιστική εταιρεία χωρίς να ασφαλίζεται για εφάπαξ παροχή, μέχρι και την οριστική αποχώρησή του από την εργασία λόγω συνταξιοδότησης στις 15/6/2015. Ο μέσος όρος των αποδοχών του κατά την 5-ετία από 1/7/1983 - 30/6/1988 που λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής, με βάση το άρθ. 8 της αρ. Φ.80020/44136/Δ.15.747/20-10-2016 - Β΄ 3455/2016 Υ.Α. είναι το τεκμαρτό εισόδημα ποσού 1.875 € της κατηγορίας Ε3 στην οποία κατατάσσονται όσοι έχουν από 5 έως 10 έτη ασφάλισης. Ως τιμή της κατηγορίας Ε3 θεωρείται η ισχύουσα για το έτος 2013 που είναι το τελευταίο της πενταετίας 2009-2013 με βάση την οποία εκπονήθηκε η οικονομική μελέτη για τον καθορισμό των ασφαλιστικών κατηγοριών του εν λόγω τομέα. Το έτος αποχώρησης είναι το 2015 οπότε δεν χρειάζεται αναπροσαρμογή των αποδοχών με τον ΔΤΚ. `Αρα ο μέσος όρος των αποδοχών της πενταετίας παραμένει 1.875 €.

4) Αυτοτελώς απασχολούμενος, ασφαλισμένος στον τ. ΕΤΑΑ/Τομέας Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών από 1/9/1982 έως 31/3/2007, ύστερα από διορισμό του στο Δημόσιο την 1/4/2007, ασφαλίστηκε στον τ. ΤΠΔΥ/Τομέας Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων μέχρι και την οριστική αποχώρησή του από την εργασία λόγω συνταξιοδότησης στις 1/4/2015.

Ο μέσος όρος των αποδοχών του κατά την 5-ετία από 1/4/2002 - 31/3/2007 που λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής από την ασφάλισή του στον τ. ΕΤΑΑ/Τομέας Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών, με βάση το άρθ. 4 της αρ. Φ.80020/44136/Δ.15.747/20-10-2016 - Β΄ 3455/2016 Υ.Α. είναι το τεκμαρτό εισόδημα των 1.028 € της κατηγορίας ΔΕ1. Ως τιμή της κατηγορίας ΔΕ1 θεωρείται η ισχύουσα για το έτος 2013 που είναι το τελευταίο της πενταετίας 2009-2013 με βάση την οποία εκπονήθηκε η οικονομική μελέτη για τον καθορισμό των ασφαλιστικών κατηγοριών του εν λόγω τομέα. Το έτος αποχώρησης είναι το 2015 οπότε δεν χρειάζεται αναπροσαρμογή των αποδοχών με τον ΔΤΚ. `Αρα ο μέσος όρος των αποδοχών της ανωτέρω πενταετίας παραμένει 1 .028 €. Ο μέσος όρος των αποδοχών του κατά την 5-ετία από 1/4/2010 έως 31/3/2015 επί των οποίων υπεβλήθησαν ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του τ. ΤΠΔΥ/Τ.Π. Δημοσίων Υπαλλήλων, είναι 1.300,00 € στον οποίο δεν διενεργείται κάποια προσαύξηση.

5) Αυτοτελώς απασχολούμενος φωτοειδησεογράφος παλαιός ασφαλισμένος του τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ/Τ.Π.Ι.Σ.Υ.Τ. -Φωτοειδησεογράφοι μέχρι και 5/2/2004, συνέχισε από 6/2/2004 την ασφάλισή του στο τ.ΤΠΔΥ/Τ.Π. Δημοσίων Υπαλλήλων λόγω διορισμού του στο Δημόσιο και αποχώρησε από την υπηρεσία του λόγω συνταξιοδότησης την 1η/2/2017. Ο μέσος όρος των τιμών των ασφαλιστικών κατηγοριών επί των οποίων υπεβλήθησαν ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ/Τ.Π.Ι.Σ.Υ.Τ.-Φωτοειδησεογράφοι κατά την 5-ετία από 6/2/1999 - 5/2/2004, (α. η θεωρούμενη ως ασφαλιστική κατηγορία στην οποία υπαγόταν μέχρι 5/2/2004 ήταν το 40πλάσιο του κατώτατου Ημερομισθίου Ανειδίκευτου Εργάτη Η.Α.Ε. το οποίο κατά την ημερομηνία αυτή ισούταν με 24,22 €, β. η τακτική μηνιαία εισφορά 2% των Φωτοειδησεογράφων που προβλέπεται από την παρ. 1δ του άρθ. 13 του π.δ. 598 της 4/18-8-1976 - Α΄ 218 και της παρ. 2β του άρθ. 2 της αρ. Φ.20054/3736/143 - Β΄ 462/17-4-2003 Υ.Α., υπολογίζεται επί των αποδοχών που υπολογίζεται η αντίστοιχη τακτική μηνιαία εισφορά για τον κλάδο κύριας ασφάλισης Φωτοειδησεογράφων και Εικονοληπτών Επικαίρων Τηλεόρασης σύμφωνα με την περ. α του άρθ. 8 του Π.Δ. 419/1980 - Α ΄ 115 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ. 1 του π.δ. 70/1995 - Α΄ 49 και από 1/5/2004 με το άρθ. 1 του Π.Δ. 124/2004 - Α΄ 89) είναι 968,80 € (40 x 24,22 € x 60 / 60) και ο μέσος όρος των αποδοχών του κατά την 5-ετία από 1/1/2009 - 31/12/2013 επί των οποίων υπεβλήθησαν ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του τ. ΤΠΔΥ/Τ.Π. Δημοσίων Υπαλλήλων, είναι 1.300,00 €.

Για το διάστημα ασφάλισης μέχρι την 5/2/2004, πρέπει να γίνει αναπροσαρμογή του μέσου όρου των αποδοχών της πενταετίας από το 2005 μέχρι το 2016. O σωρευμένος συντελεστής είναι ίσος με 1,172 και οι αναπροσαρμοσμένες αποδοχές 1,172 x 968,80 € = 1.135,43 €.
Έτος
Σύγκριση μέσου ετήσιου δείκτη κάθε έτους, με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου έτους (Μεταβολή %)
Ετήσιος Συντελεστής
Σωρευμένος Συντελεστής
2006
3,2
1,032
1,032
2007
2,9
1,029
1,061928
2008
4,2
1,042
1,106528976
2009
1,2
1,01210074
1,119918795
2010
4,7
1,047129816
1,172700361
2011
3,3
1,033298702
1,211749761
2012
1,5
1,015015198
1,229944423
2013
-0,9
0,990787281
1,218613291
2014
-1,3
0,986877576
1,20262213
2015
-1,7
0,982640976
1,181745784
2016
-0,8
0,991743424
1,171988611
Για το διάστημα ασφάλισης από 6/2/2004 μέχρι την 31/12/2013, η αναπροσαρμογή του μέσου όρου των αποδοχών της πενταετίας από το 2014 μέχρι το 2016 γίνεται με τον παρακάτω συντελεστή: 0,975. Επειδή ο σωρευμένος συντελεστής δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 1, λαμβάνουμε την τιμή 1. `Αρα ο μέσος όρος των αποδοχών της πενταετίας παραμένει 1.300,00 €.
Έτος
Σύγκριση μέσου ετήσιου δείκτη κάθε έτους, με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου έτους (Μεταβολή %)
Ετήσιος Συντελεστής
Σωρευμένος Συντελεστής
2015
-1,7
0,983
0,983
2016
-0,8
0,992
0,975136

6) Διοικητικός υπάλληλος στο Γενικό Νοσοκομείο Σισμανόγλειο, ασφαλισμένος για εφάπαξ παροχή με το καθεστώς Ν.103/1975 μέχρι 31/12/2005, και από 1/1/2006 στο τ. ΤΠΔΥ/Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων ΝΠΔΔ, αποχώρησε από την υπηρεσία του λόγω συνταξιοδότησης στις 15/2/2017. Ο μέσος όρος των αποδοχών του στο ως άνω νοσοκομείο κατά την 5-ετία από 1/1/2009 - 31/12/2013 επί των οποίων υπεβλήθησαν ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του τ. ΤΠΔΥ/Τ.Π. Υπαλλήλων ΝΠΔΔ, είναι 1.100,00 €.

Για το διάστημα ασφάλισης μέχρι την 31/12/2013, η αναπροσαρμογή του μέσου όρου των αποδοχών της πενταετίας από το 2014 μέχρι το 2016 γίνεται με τον παρακάτω συντελεστή: 0,975. Επειδή ο σωρευμένος συντελεστής δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 1, λαμβάνουμε την τιμή 1. `Αρα ο μέσος όρος των αποδοχών της πενταετίας παραμένει 1.100,00 €.
Έτος
Σύγκριση μέσου ετήσιου δείκτη κάθε έτους, με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου έτους (Μεταβολή %)
Ετήσιος Συντελεστής
Σωρευμένος Συντελεστής
2015
-1,7
0,983
0,983
2016
-0,8
0,992
0,975136


7) Υπάλληλος στο τ. Ταμείο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος (τ.ΤΕΒΕ), ασφαλισμένος για εφάπαξ παροχή με το καθεστώς Ν.103/1975 μέχρι 5/10/1997, και από 6/10/1997 ύστερα από μετάταξή του στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο τ. ΤΠΔΥ/Τ.Π. Δημοσίων Υπαλλήλων μέχρι την οριστική αποχώρησή του από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης στις 8/5/2016. Ο μέσος όρος των αποδοχών του στο τ.ΤΕΒΕ κατά την 5-ετία από 6/10/1992 - 5/10/1997 επί των οποίων υπεβλήθησαν ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του λογαριασμού του Ν.103/1975 που τηρείτο στο τ.ΤΕΒΕ, ήταν 170.000 δρχ.

Ο μέσος όρος των αποδοχών του ως υπάλληλος στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κατά την 5-ετία από 8/5/2011 - 7/5/2016 επί των οποίων υπεβλήθησαν ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του τ. ΤΠΔΥ/Τ.Π. Δημοσίων Υπαλλήλων, είναι 1.200,00 € στον οποίο δεν διενεργείται κάποια προσαύξηση.

Για το διάστημα ασφάλισης μέχρι την 5/10/1997, πρέπει να γίνει αναπροσαρμογή του μέσου όρου των αποδοχών της πενταετίας από το 1998 μέχρι το 2015. O σωρευμένος συντελεστής είναι ίσος με 1,478 και οι αναπροσαρμοσμένες αποδοχές 1,478 x 170.000 = 251.260 δρχ / 340,75=737,37 €.
Έτος
Σύγκριση μέσου ετήσιου δείκτη κάθε έτους, με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου έτους (Μεταβολή %)
Ετήσιος Συντελεστής
Σωρευμένος Συντελεστής
1999
2,6
1,026
1,026
2000
3,2
1,032
1,058832
2001
3,4
1,034
1,094832288
2002
3,6
1,036
1,13424625
2003
3,5
1,035
1,173944869
2004
2,9
1,029
1,20798927
2005
3,5
1,035
1,250268895
2006
3,2
1,032
1,290277499
2007
2,9
1,029
1,327695547
2008
4,2
1,042
1,38345876
2009
1,2
1,01210074
1,400199634
2010
4,7
1,047129816
1,466190785
2011
3,3
1,033298702
1,515013034
2012
1,5
1,015015198
1,537761255
2013
-0,9
0,990787281
1,523594293
2014
-1,3
0,986877576
1,503601042
2015
-1,7
0,982640976
1,477499996


8) Διοικητικός υπάλληλος στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης - ΝΠΔΔ ήταν ασφαλισμένος για εφάπαξ παροχή με το καθεστώς Ν.103/1975 μέχρι 31/12/2005, από 1/1/2006 μέχρι 31/10/2008 στο τ. ΤΠΔΥ/Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων ΝΠΔΔ, και από 1/11/2008 ύστερα από μετάταξή του στο Υπουργείο Οικονομικών, στο τ. ΤΠΔΥ/Τ.Π. Δημοσίων Υπαλλήλων μέχρι την οριστική αποχώρησή του από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης στις 20/2/2017. Ο μέσος όρος των αποδοχών του στο ως άνω μουσείο κατά την 5-ετία από 1/11/2003 - 31/10/2008 επί των οποίων υπεβλήθησαν ασφαλιστικές εισφορές αφενός υπέρ του λογαριασμού του ν.103/1975 που τηρείται στο μουσείο για την περίοδο 1/11/2003-31/12/2005, και αφετέρου υπέρ του τ. ΤΠΔΥ/Τ.Π. Υπαλλήλων ΝΠΔΔ για την περίοδο 1/1/2006-31/10/2008, είναι 1.000,00 €.

Ο μέσος όρος των αποδοχών του ως υπάλληλος στο Υπουργείο Οικονομικών κατά την 5-ετία από 1/1/2009 - 31/12/2013 επί των οποίων υπεβλήθησαν ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του τ. ΤΠΔΥ/Τ.Π. Δημοσίων Υπαλλήλων, είναι 1.250,00 €.

Για το διάστημα ασφάλισης μέχρι την 31/10/2008, πρέπει να γίνει αναπροσαρμογή του μέσου όρου των αποδοχών της πενταετίας από το 2009 μέχρι το 2016. O σωρευμένος συντελεστής είναι ίσος με 1,059 και οι αναπροσαρμοσμένες αποδοχές 1,059 x 1.000 € = 1.059 €.
Έτος
Σύγκριση μέσου ετήσιου δείκτη κάθε έτους, με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου έτους (Μεταβολή %)
Ετήσιος Συντελεστής
Σωρευμένος Συντελεστής
2009
1,2
1,01210074
1,01210074
2010
4,7
1,047129816
1,059800861
2011
3,3
1,033298702
1,095090854
2012
1,5
1,015015198
1,11153386
2013
-0,9
0,990787281
1,10129361
2014
-1,3
0,986877576
1,086841969
2015
-1,7
0,982640976
1,067975453
2016
-0,8
0,991743424
1,059157633
Για το διάστημα ασφάλισης από 1/11/2008 μέχρι την 31/12/2013, η αναπροσαρμογή από το 2014 μέχρι το 2016 του μέσου όρου των αποδοχών της πενταετίας 2009-2013 γίνεται με τον παρακάτω συντελεστή: 0,975. Επειδή ο σωρευμένος συντελεστής δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 1, λαμβάνουμε την τιμή 1. `Αρα ο μέσος όρος των αποδοχών της πενταετίας παραμένει 1.250 €.
Έτος
Σύγκριση μέσου ετήσιου δείκτη κάθε έτους, με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου έτους (Μεταβολή %)
Ετήσιος Συντελεστής
Σωρευμένος Συντελεστής
2015
-1,7
0,983
0,983
2016
-0,8
0,992
0,975136

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Ι.Κ.Α

Καλωσορίσατε στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία «Βεβαίωση Συντάξεων (Για Φορολογική Χρήση)».
Μέσω της υπηρεσίας αυτής, έχετε τη δυνατότητα πληκτρολογώντας τα απαιτούμενα ασφαλιστικά σας στοιχεία να εκδόσετε τη «Βεβαίωση Συντάξεων Για Φορολογική Χρήση». Η υπηρεσία αυτή απευθύνεται σε όλες τις κατηγορίες των συνταξιούχων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑ(τ.ΕΤΕΑΜ) και του ενταχθέντος κλάδου σύνταξης τ.ΤΑΠ-ΟΤΕ (δηλαδή τα τέσσερα πρώτα ψηφία του Α.Μ. ΔΙΑΣ ειναι 0150, 0151 και 0416 αντίστοιχα).

Πληροφορίες/Οδηγίες
Βλέπε εδώ δείγμα ενημερωτικού σημειώματος
Κάτοικος
Α.Μ. (γράμματα & νούμερα)
Α.Μ. ΔΙΑΣ (χωρίς κενά)
A.M.K.A.
Α.Φ.Μ.
Έτος
Κωδικός Οπτικής Επιβεβαίωσης

Ανανέωση
Εισάγετε εδώ τον Κωδικό Οπτικής Επιβεβαίωσης
όπως εμφανίζεται αριστερά


Καθαρισμός