ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ "ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ"!!!

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ "ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ"!!!
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ "ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ"!!!

Τρίτη, 3 Ιουλίου 2018

Έναρξη λειτουργίας Κέντρων Ενημέρωσης - Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.Έναρξη λειτουργίας Κέντρων Ενημέρωσης - Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.).

ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ (ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α΄/27-5-2016) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ιδίως τα άρθρα 78 έως και 95, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 102 του ν. 4497/2017«διατάξεις για την εύρυθμη λειτουργία της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. και των Κ.Ε.Υ.Δ.» (ΦΕΚ 171/ Α΄/13-11-2017).

β) Του άρθρου 50 του ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 241/Α΄/ 23.12.2016) «Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις».


γ) Του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22.9.2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

δ) Του π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α΄/23.9.2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

ε) Του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α΄/4.11.2016) «Ανασύσταση και μετονομασία Υπουργείου και δικτύων».

στ) Του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/5.11.2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

ζ. Του π.δ. 20/2018 (Α΄ 35) με θέμα «Αποδοχή παραίτησης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης».

η. Του π.δ. 22/2018 (Α 37) με θέμα «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Την υπ’ αριθμ. Υ155/7.7.2016 (ΦΕΚ 362/Υ.Ο.Δ.Δ./11.7.2016 και 408/Υ.Ο.Δ.Δ./27.7.2016 - διόρθωση σφάλματος), απόφαση του Πρωθυπουργού για διορισμό του Φώτη Κουρμούση στη θέση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα, της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ).

3. Την υπ’ αριθμ. 88830/10-7-2017 απόφαση του ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ. «Καθορισμός εδρών των Κέντρων Ενημέρωσης -Υποστήριξης Δανειοληπτών (ΚΕΥΔ)» (ΦΕΚ 2853/Β΄), καθώς και των υπ’ αριθμ. 88823/10-7-2017 και 121491/ 6-11-2017 (ΦΕΚ 2853/Β΄ και 3969/Β΄, αντίστοιχα), αποφάσεων επίσης του ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ. «Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Κέντρων Ενημέρωσης - Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.)».

4. Την υπ’ αριθμ. 52241/15-05-2018 εισήγηση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους προς το Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ.).

5. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α) Την έναρξη λειτουργίας των κάτωθι αναφερομένων Κέντρων Ενημέρωσης-Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ):

1. Το ΚΕΥΔ με έδρα το Δήμο Αμαρουσίου, στην Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών.

2. Το ΚΕΥΔ με έδρα το Δήμο Χαλανδρίου, στην Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών.

3. Το ΚΕΥΔ με έδρα το Δήμο Περιστερίου, στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών.

4. Το ΚΕΥΔ με έδρα το Δήμο Γλυφάδας, στην Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου Τομέα Αθηνών.

5. Το ΚΕΥΔ με έδρα το Δήμο Καλλιθέας, στην Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου Τομέα Αθηνών.

6. Το ΚΕΥΔ με έδρα το Δήμο Καβάλας, στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας.

7. Το ΚΕΥΔ με έδρα το Δήμο Βέροιας, στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας.

8. Το ΚΕΥΔ με έδρα το Δήμο Σερρών, στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών.

9. Το ΚΕΥΔ με έδρα το Δήμο Ρόδου, στην Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου.

10. Το ΚΕΥΔ με έδρα το Δήμο Χανίων, στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.

Β) Ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Κέντρων Ενημέρωσης - Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.) ορίζεται η ημερομηνία της δημοσίευσης της παρούσας απόφασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ.) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Ιουνίου 2018

Ο Πρόεδρος

Ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ

Τα Μέλη

Η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Ο Υπουργός Οικονομικών ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Ι.Κ.Α

Καλωσορίσατε στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία «Βεβαίωση Συντάξεων (Για Φορολογική Χρήση)».
Μέσω της υπηρεσίας αυτής, έχετε τη δυνατότητα πληκτρολογώντας τα απαιτούμενα ασφαλιστικά σας στοιχεία να εκδόσετε τη «Βεβαίωση Συντάξεων Για Φορολογική Χρήση». Η υπηρεσία αυτή απευθύνεται σε όλες τις κατηγορίες των συνταξιούχων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑ(τ.ΕΤΕΑΜ) και του ενταχθέντος κλάδου σύνταξης τ.ΤΑΠ-ΟΤΕ (δηλαδή τα τέσσερα πρώτα ψηφία του Α.Μ. ΔΙΑΣ ειναι 0150, 0151 και 0416 αντίστοιχα).

Πληροφορίες/Οδηγίες
Βλέπε εδώ δείγμα ενημερωτικού σημειώματος
Κάτοικος
Α.Μ. (γράμματα & νούμερα)
Α.Μ. ΔΙΑΣ (χωρίς κενά)
A.M.K.A.
Α.Φ.Μ.
Έτος
Κωδικός Οπτικής Επιβεβαίωσης

Ανανέωση
Εισάγετε εδώ τον Κωδικό Οπτικής Επιβεβαίωσης
όπως εμφανίζεται αριστερά


Καθαρισμός