ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ "ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ"!!!

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ "ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ"!!!
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ "ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ"!!!

Κυριακή, 27 Αυγούστου 2017

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Α΄ για αναγνώριση χρόνου ασφάλισης σε υπηκόους Τρίτων Χωρών

«Διευκρινίσεις σχετικά με τη ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Α΄ για αναγνώριση χρόνου ασφάλισης σε υπηκόους Τρίτων Χωρών» (Σχ. Η υπ’ αριθμ. 15/1-6-2016 εγκύκλιος τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και η υπ΄αριθμ. 21/2016 εγκύκλιος τ. ΟΑΕΕ)  
Σε συνέχεια των σχετικών οδηγιών με τις οποίες είχαν κοινοποιηθεί οι διατάξεις του άρθρου 8, παρ.23 του Ν.4332/2015 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄/9-7-2015) με θέμα «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας – Τροποποίηση του Ν.4251/2014 για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στου Συμβουλίου 2011/98/ΕΕ» για την αναγνώριση ημερών Ασφάλισης σε πολίτες Τρίτων Χωρών, σας γνωρίζουμε τα εξής: 
Σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές, προϋπόθεση της αναγνώρισης είναι η χορήγηση βεβαίωσης τύπου Α΄ με ρητή αναφορά ως Κατηγορία Άδειας: 
«Εξαιρετικοί Λόγοι (Γ.1.3) ή (Γ.1.4) Μισθωτή εργασία και παροχή υπηρεσιών ή έργου – 1010» 
Σύμφωνα με νέες οδηγίες και το υπ΄αριθμ. 17560/15-5-2017 έγγραφο του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, για την χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους σε πολίτες τρίτων χωρών, θα χορηγείται Βεβαίωση κατάθεσης αίτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5 έως και 7 του άρθρου 8 του Ν.4251/2014, στην οποία θα αναγράφονται τα εξής: (α) ως προς τη διάταξη βάσει της οποίας χορηγείται η βεβαίωση θα αναγράφεται η ένδειξη «ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ» και (β) ως προς τη πρόσβαση που παρέχεται στην εργασία θα αναγράφεται η ένδειξη «ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ» ή «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΡΑΣΤ.» και όχι πλέον η ένδειξη ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΤΥΠΟΥ (Γ.1.3) ή (Γ.1.4.).  Τέλος σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. οικ.43366/29-9-2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση, παρατείνεται η ισχύς της υπ’ αριθμ. 51738/2014 (2947 Β΄) κοινής υπουργικής για το χρονικό διάστημα από 1.10.2016 έως 30.9.2017. 
Κατά τα λοιπά θα ισχύουν τα αναφερόμενα στις σχετικές οδηγίες.
 Συν.: (3) φύλλα  
O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΦΚΑ  
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ  
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Ι.Κ.Α

Καλωσορίσατε στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία «Βεβαίωση Συντάξεων (Για Φορολογική Χρήση)».
Μέσω της υπηρεσίας αυτής, έχετε τη δυνατότητα πληκτρολογώντας τα απαιτούμενα ασφαλιστικά σας στοιχεία να εκδόσετε τη «Βεβαίωση Συντάξεων Για Φορολογική Χρήση». Η υπηρεσία αυτή απευθύνεται σε όλες τις κατηγορίες των συνταξιούχων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑ(τ.ΕΤΕΑΜ) και του ενταχθέντος κλάδου σύνταξης τ.ΤΑΠ-ΟΤΕ (δηλαδή τα τέσσερα πρώτα ψηφία του Α.Μ. ΔΙΑΣ ειναι 0150, 0151 και 0416 αντίστοιχα).

Πληροφορίες/Οδηγίες
Βλέπε εδώ δείγμα ενημερωτικού σημειώματος
Κάτοικος
Α.Μ. (γράμματα & νούμερα)
Α.Μ. ΔΙΑΣ (χωρίς κενά)
A.M.K.A.
Α.Φ.Μ.
Έτος
Κωδικός Οπτικής Επιβεβαίωσης

Ανανέωση
Εισάγετε εδώ τον Κωδικό Οπτικής Επιβεβαίωσης
όπως εμφανίζεται αριστερά


Καθαρισμός