ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ "ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ"!!!

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ "ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ"!!!
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ "ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ"!!!

Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2016

Επιδόματα μητρότητας με συνυπολογισμό χρόνου ασφάλισης σε Ε.Τ.Α.Α. & Ο.Α.Ε.Ε.


ΣΧΕΤ.: το με αριθ. πρωτ.Φ.40021/28427/877/1-12-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης

Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Α.Ν. 1846/51 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.2874/2000 (ΦΕΚ 286/29-12-00 τεύχος Α΄), οι άμεσα ασφαλισμένες στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δικαιούνται επίδομα κυοφορίας για 56 ημέρες πριν το τοκετό και λοχείας 63 ημέρες μετά τον τοκετό, εφόσον απέχουν από την εργασία τους και έχουν πραγματοποιήσει 200 ημέρες ασφάλισης τα δύο προηγούμενα χρόνια πριν από την ημέρα του τοκετού.

Σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.2676/99 (ΦΕΚ 1/5-1-99, τεύχος Α΄) τα πρόσωπα που ασφαλίστηκαν διαδοχικά σε περισσότερους από έναν φορείς ή κλάδους ασθενείας αρμοδιότητας Γ.Γ.Κ.Α. που χορηγούν επιδόματα μητρότητας, δικαιούνται των επιδομάτων αυτών από τον φορέα στην ασφάλιση του οποίου επήλθε ο ασφαλιστικός κίνδυνος, εφόσον έχουν συμπληρωθεί οι απαιτούμενες από την νομοθεσία του τελευταίου φορέα προϋποθέσεις, με συνυπολογισμό του χρόνου ασφάλισης και των άλλων φορέων.

Τα επιδόματα μητρότητας καταβάλλονται εξ ολοκλήρου από τον Οργανισμό που τα απονέμει, σύμφωνα με τη νομοθεσία του, χωρίς τη συμμετοχή των άλλων φορέων.

Με τις διατάξεις του αρθ.6 του Ν.4097/2012 (Α΄235) προβλέφτηκε ότι στις αυτοαπασχολούμενες εργαζόμενες γυναίκες μπορεί να χορηγείται επίδομα μητρότητας, το οποίο επιτρέπει την προσωρινή διακοπή του επαγγέλματος τους, λόγω εγκυμοσύνης ή μητρότητας, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 14 εβδομάδων.

Κατ΄ εφαρμογή του ως άνω άρθρου εκδόθηκαν οι κάτωθι κοινές υπουργικές αποφάσεις:

1. Η αρ. Φ.10060/15858/606/7-10-2014 Κ.Υ.Α., σύμφωνα με την οποία από 8/10/2014 οι αυτοαπασχολούμενες γυναίκες, άμεσα ασφαλισμένες του Ε.Τ.Α.Α., οι οποίες ασκούν αποκλειστικά ελεύθερο επάγγελμα, δικαιούνται λόγω κυοφορίας και λοχείας, μηνιαίο επίδομα μητρότητας, ύψους 200€ για χρονικό διάστημα 4 μηνών. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος αυτού είναι η ύπαρξη ασφαλιστικής ικανότητας για παροχές ασθένειας σε είδος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και η άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος αποκλειστικά.

2. Η αρ. Φ.40035/41931/1653/20-1-2015 Κ.Υ.Α., σύμφωνα με την οποία από 23/1/2015 οι αυτοαπασχολούμενες εργαζόμενες γυναίκες - άμεσα ασφαλισμένες του Ο.Α.Ε.Ε., δικαιούνται επίδομα μητρότητας, ύψους 150€ μηνιαίως για χρονικό διάστημα 4 μηνών, το οποίο επιτρέπει την προσωρινή διακοπή του επαγγέλματος τους, λόγω εγκυμοσύνης ή μητρότητας με βασικές προϋποθέσεις την ύπαρξη ασφαλιστικής ικανότητας και ταμειακής ενημερότητας.

Κατόπιν των ανωτέρω, αλλά και των διευκρινήσεων που παρασχέθηκαν με το μνημονευόμενο σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προκειμένου οι ασφαλισμένες του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ να δικαιωθούν επιδόματος κυοφορίας - λοχείας, για τη συμπλήρωση των 200 ημερών ασφάλισης κατά τα 2 έτη που προηγήθηκαν της ημερομηνίας τοκετού, μπορούν να συνυπολογίσουν και ημέρες που ασφαλίστηκαν σε άλλο φορέα που χορηγεί επίδομα μητρότητας.

Ως εκ τούτου, μπορούν να συνυπολογίζονται οι ημέρες ασφάλισης που πραγματοποιήθηκαν στο Ε.Τ.Α.Α. από 8/10/2014 και στον Ο.Α.Ε.Ε. από 23/1/2015 και εφεξής, λαμβανομένων υπόψη των αντίστοιχων ημερομηνιών έναρξης χορήγησης επιδομάτων μητρότητας στους αντίστοιχους φορείς.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Ι.Κ.Α

Καλωσορίσατε στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία «Βεβαίωση Συντάξεων (Για Φορολογική Χρήση)».
Μέσω της υπηρεσίας αυτής, έχετε τη δυνατότητα πληκτρολογώντας τα απαιτούμενα ασφαλιστικά σας στοιχεία να εκδόσετε τη «Βεβαίωση Συντάξεων Για Φορολογική Χρήση». Η υπηρεσία αυτή απευθύνεται σε όλες τις κατηγορίες των συνταξιούχων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑ(τ.ΕΤΕΑΜ) και του ενταχθέντος κλάδου σύνταξης τ.ΤΑΠ-ΟΤΕ (δηλαδή τα τέσσερα πρώτα ψηφία του Α.Μ. ΔΙΑΣ ειναι 0150, 0151 και 0416 αντίστοιχα).

Πληροφορίες/Οδηγίες
Βλέπε εδώ δείγμα ενημερωτικού σημειώματος
Κάτοικος
Α.Μ. (γράμματα & νούμερα)
Α.Μ. ΔΙΑΣ (χωρίς κενά)
A.M.K.A.
Α.Φ.Μ.
Έτος
Κωδικός Οπτικής Επιβεβαίωσης

Ανανέωση
Εισάγετε εδώ τον Κωδικό Οπτικής Επιβεβαίωσης
όπως εμφανίζεται αριστερά


Καθαρισμός